Różnice kulturowe w budowaniu zespołu - współpraca z pracownikami z Ukrainy i zarządzanie nimi

Coraz większa liczba osób na stanowiskach kierowniczych  zdaje sobie sprawę z tego, że budowanie efektywnych zespołów powinno opierać się na systemowej wymianie wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk. Ma to szczególne znaczenie w przypadku zróżnicowanych pod względem kulturowym grup pracowników, których przybywa z uwagi na duży napływ imigrantów z Ukrainy. Jakie wyzwania stawiają przed menedżerami i ich zespołami różnice kulturowe? W jaki sposób zarządzać zespołem wielokulturowym i współtworzyć go? Na te i inne pytania odpowiadamy w poniższym artykule.

Różnice kulturowe – czym są i w jaki sposób się objawiają?

Różnice kulturowe pojawiają się w organizacjach, w których zatrudnione są osoby pochodzące z różnych kultur. Najczęściej są silnie powiązane z narodowością czy religią, dlatego najłatwiej dostrzec je w firmach zatrudniających osoby wywodzące się z różnych krajów. Objawiają się one zwykle w:

werbalnych i niewerbalnych sposobach komunikacji,

obyczajach, zwyczajach i tradycjach,

wiedzy,

przekonaniach i wyznawanych wartościach,

postawach.

Różnice kulturowe zauważyć można głównie w:

stylu wypowiadania się,

dystansie przestrzennym, jaki utrzymuje się wobec innych osób,

podejściu do uścisku dłoni czy dotyku,

podejściu do kontaktu wzrokowego,

podejściu do gestykulacji,

podejściu do czasu, a zwłaszcza punktualności,

podejściu do relacji,

motywacji do pracy,

stylach kierowania.

W ostatnim czasie do wielu polskich zespołów dołączają obywatele Ukrainy. I choć ich rodzimy kraj jest bliskim sąsiadem Polski, już na pierwszy rzut oka da się zaobserwować różnice między polskimi a ukraińskimi pracownikami. Inny sposób wypowiedzi, inna motywacja do pracy, inny temperament. W procesie ich adaptacji do nowego otoczenia, ważne jest wsparcie nie tylko ze strony kadry kierowniczej, ale również współpracowników.

Jak zarządzać zespołem z różnicami kulturowymi?

Zarządzając zespołem zróżnicowanym pod względem kulturowym, warto na wstępie zgłębić wiedzę na temat każdej z kultur czy narodowości, która występuje w teamie. Jest to pomocne w zrozumieniu pewnych specyficznych zachowań czy uwarunkowań, z którymi możemy spotykać się w codziennej pracy z osobami z innych kultur. Oswojenie się z danymi kulturami o wiele bardziej ułatwi nam budowanie relacji w różnorodnym zespole oraz pozwoli czerpać z różnic to, co najlepsze, w celu efektywnego zarządzania pracą swoją i innych.

W codziennym obcowaniu z wielokulturowym zespołem warto skoncentrować się nie tyle na kulturowych odmiennościach i stereotypach, co na konkretnym człowieku, którego warto najpierw wysłuchać, obserwować jego reakcje, skonfrontować je z różnicami kulturowymi, a dopiero następnie komentować czy krytykować. Musimy pamiętać o tym, że kierowanie ludźmi – zwłaszcza w wielokulturowej organizacji – to proces ciągłego uczenia się i podejmowania próby stworzenia wspólnej płaszczyzny, na której dąży się do porozumienia i patrzenia w tym samym kierunku (choć przez pryzmat różnic). Zamiast narzucać swoim podwładnym nowe procedury, dobrze jest dać im pole do wykazania się, ponieważ sprzyja to integracji – tak ważnej w różnorodnym pod względem kulturowym zespole.

Oddolne inicjatywy, umiejętność organizowania adhockowych spotkań inicjowanych przez samych pracowników, burz mózgów, kreatywnych operatywek opartych o narzędzia myślenia lateralnego – to najbardziej efektywne metody współpracy w zespołach zróżnicowanych kulturowo, które nie tyle pozwalają zatrzeć różnice, co odnaleźć w nich wspólnotę.
By jednak znaleźć w sobie odwagę do tak dojrzałego kierowania zespołem, ważne jest byśmy cały czas poszerzali swoją wiedzę w tematyce budowania zespołu, współpracy i efektywnej komunikacji w zespole (np. na szkoleniu: https://berndson.pl/zarzadzanie/budowanie-zespolu-wspolpraca-i-efektywna-komunikacja). Dziś może stać się ona przydatna we współpracy z pracownikami z Ukrainy i zarządzaniu nimi, natomiast jutro może się okazać, że przyjdzie nam stawić czoła kierowaniu multikulturowym teamem. Otwartość umysłu, elastyczność i świeże spojrzenie, jakie wyzwalają w nas chociażby szkolenia, mogą się okazać bardzo cenne w zawodowym życiu menedżera.

Aktualności

Comments Closed

Comments are closed.