ZAPYTANIE OFERTOWE - Szkolenia z Języka Angielskiego

Luty 27, 2012 admin Komentarze są wyłączone

Kraków, dnia 27.02.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

dotyczące wyboru trenerów prowadzących szkolenia z języka angielskiego w projekcie pt. „Program doskonalenia kompetencji pracowników firm Selvita S.A. i BioCentrum Sp. z o.o.” finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Numer projektu: POKL. 08.01.01-12-504/11

Kod CPV zamówienia: 80500000-9 – Usługi szkoleniowe; 80580000-3 – Oferowanie kursów językowych

 

Nazwa i adres zamawiającego

BERNDSON Sp. z o. o.

ul. Feldmana 4/11

31-130 Kraków

 

 

Tryb udzielania zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie 7 szkoleń 200 godzinnych dla pracowników firm Selvita i BioCentrum nt. Język angielski – ogólny wraz z biznesowym i technicznym (chemia, biologia). W szkoleniach będzie brało udział średnio 10 uczestników.

 

Program szkolenia powinien zostać dostosowany przez trenera do faktycznych potrzeb ustalonych na podstawie pre testu (przed rozpoczęciem szkolenia).

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na przeprowadzenie jednego, kilku lub wszystkich 7 szkoleń.

 

Szkolenia odbywać się w będą w Krakowie w siedzibie firmy Selvita lub BioCentrum.

 

W związku z finansowaniem projektu ze środków EFS określony jest maksymalny limit stawki godzinowej. Maksymalna stawka wynosi 90 zł brutto za godzinę.

 

Szkolenia organizowane będą w godzinach pracy w wymiarze do 4h na dzień. Trenerzy otrzymają materiał na temat wdrażania idei równości płci w czasie szkoleń i będą zobowiązani do jego przestrzegania.

 

Trenerzy zobowiązani są do wykorzystywania w czasie szkoleń nowoczesnych metod: prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, warsztaty, odgrywanie ról i scenek. Trenerzy przygotowujący Ofertę zobowiązani są do przedstawienienia w programie szkolenia metod, które będą wykorzystywać w czasie szkoleń. Trenerzy zobowiązani są też do wykazania doświadczenia i przygotowania do prowadzenia szkoleń językowych z wykorzystaniem słownictwa biznesowego, biologicznego i chemicznego.

 

W ramach zamówienia Trener zobowiązany będzie do przygotowania programu szkolenia, pre i post testu, materiałów szkoleniowych w formie skryptu.

 

Zamawiający zagwarantuje rzutnik multimedialny, wydruk materiałów szkoleniowych, sale oraz wszystkie niezbędne, wskazane przez Oferenta pomoce dydaktyczne, w tym podręczniki do nauki języka angielskiego.

 

Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej.

 

 

Termin wykonania zamówienia

Planowany termin szkoleń to okres 20 marca 2012 r. – 31 grudnia 2013 r. Faktyczne terminy szkoleń zostaną ustalone w trybie ustaleń po dokonaniu wyboru Wykonawców.

 

 

Warunku udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który spełnia następujące warunki:

 

 1. Posiada minimum wykształcenie wyższe
 2. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 3. Dysponuje doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z języka angielskiego dla pracowników i kadr zarządzających przedsiębiorstw w liczbie co najmniej 200 godzin szkoleniowych lekcyjnych z zakresu tematycznego, którego dotyczy oferta.
 4. Jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, pod warunkiem, że osobiście będzie prowadzić szkolenia.
 5. Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty oświadczenia o braku ww. powiązań.

 

 

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Oferentami.

 

 1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
 2. Zamawiający porozumiewania się z Wykonawcą w formie pisemnej lub telefonicznej. Pisma można wysyłać pocztą lub składać osobiście na adres: ul. Feldmana 4/11, 31-130 Kraków.
 3. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego jest Pracownik biura projektu Grzegorz Baran, (gbaran@berndson.com) Tel. 601 909 204.

 

Termin złożenia oferty

Termin złożenia oferty mija 16.03.2012 roku o godz. 12.00. Oferty złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Oferta musi być przygotowana w formie pisemnej pod rygorem nieważności (dopuszcza się wersję elektroniczną – wersja zeskanowana) wg wzoru załączonego do zapytania ofertowego.
 2. Oferta powinna zawierać:

- proponowany program szkolenia, którego dotyczy Oferta wraz z opisem proponowanych metod szkolenia i pomysłem na wykorzystanie tablicy interaktywnej.

- CV Oferenta poświadczające spełnienie warunków określonych w zapytaniu ofertowym.

- cenę brutto za przeprowadzenie 1 godziny lekcyjnej szkolenia.

- oświadczenie o braku powiązań pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą wg wzoru z zapytania ofertowego.

 

 1. Oferent powinien złożyć ofertę formie elektronicznej na adres e-mail: (gbaran@berndson.com lub w wersji papierowej na adres biura: ul. Feldmana 4/11, 31-130 Kraków. Obie formy dostarczenia oferty powinny się odbyć za potwierdzeniem odbioru oferty przez Zamawiającego.

 

Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający pisemnie poinformuje o tym Oferenta.
 2. Umowa zostanie zawarta w terminie do 14 dni od zakończenia postępowania.
 3. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Oferenta.

 

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 1. W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę i jakość złożonej oferty. Zamawiający zastosuje następujące kryteria:

a)       cena oferty stanowiącą sumę ceny za 1 dzień szkoleniowy (8 godzin lekcyjnych) – 40%

b)       doświadczenie Oferenta w należytej realizacji usług szkoleniowych z języka angielskiego, w tym biznesowego, biologicznego i chemicznego  dla przedsiębiorstw – 40%

c)       jakość i adekwatność zaproponowanego programu szkoleniowego, w tym sposób wykorzystania nowoczesnych metod szkoleniowych – 20%

Zleceniodawca oceniał będzie niezależnie oferty na każdą z edycji szkoleń, dopuszcza możliwość składania ofert cząstkowych (zakładających możliwość poprowadzenie jednej, kilku lub wszystkich edycji szkoleń). Wnioskodawca zakłada, że z uwagi na liczbę szkoleń i konieczność elastycznego ustalania harmonogramu szkoleń, podpiszę umowę minimum z dwoma Wykonawcami.

 

 1. Sposób wyliczenia poszczególnych elementów składowych oferty

a)       Kryterium cenowe. Ocenie podlegać będzie cena za przygotowanie i przeprowadzenie 1 godziny szkolenia.

Punkty za cenę będą obliczane wg wzoru:

Najniższa cena oferty

Liczba punktów =   ——————————– x 100 x 40%

Cena badanej oferty

Maksymalna liczba punków: 40

 

b)       Doświadczenie oferenta oceniane będzie na podstawie informacji zawartych w cv i informacji w Ofercie (wg wzoru określonego przez Zmawiającego). Zleceniodawca zastrzega sobie prawo otrzymani do wglądu dokumentów potwierdzających przedstawione doświadczenie szkoleniowca.

Oferenci oceniani będą wg następujących kryteriów:

10 pkt – posiadane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z tematyki zgodnej z ofertą dla przedsiębiorstw w wymiarze od 250 do 300 godzin szkoleniowych

25 pkt – posiadane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z tematyki zgodnej z ofertą dla przedsiębiorstw w wymiarze powyżej 300 godzin szkoleniowych a nie więcej niż 400 godzin szkoleniowych

40 pkt – posiadane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z tematyki zgodnej z ofertą dla przedsiębiorstw w wymiarze powyżej 400 godzin szkoleniowych

Maksymalna liczba punków: 40.

 

c)       jakość i adekwatność zaproponowanych programów szkoleniowych oceniana będzie przez Komisję oceniającą oferty. Przyznane zostaną następujące liczby punktów :

 

0 pkt – program szkoleniowy jest niezadowalający

10 pkt – program szkoleniowy spełnia oczekiwania Zleceniodawcy na minimalnym poziomie i wymaga korekt

20 pkt – program szkoleniowy spełnia w pełni oczekiwania Zleceniodawcy i nie wymaga korekt. Oferent przedstawił w zadowalający sposób wykorzystania nowoczesnych metod szkoleniowych w tym głównie tablicy interaktywnej.

 

Wszystkie otrzymane przez Zamawiającego oferty zostaną sklasyfikowane oraz ułożone w rankingu wg przyznanych punktów za poszczególne części oceny oferty. Odrębnie oceniane będą oferty dotyczące prowadzenia szkolenia i doradztwa z poszczególnych tematów określonych w zapytaniu.

 

 1. Zamawiający ma w ramach wniosku o dofinansowanie z POKL sztywno skalkulowane kwoty na niniejszą ofertę. Zamawiający może podjąć indywidualne negocjacje z każdym oferentem lub odstąpić od podpisania umowy.

 

Załącznik nr 1

 

FORMULARZ OFERTY

 

 

                                               ……………………….., dnia ……….

                                (miejscowość, data)

Dla Firmy BERNDSON sp. z o. o.

W odpowiedni na zapytanie ofertowe dotyczące wyboru trenerów prowadzących szkolenia nt. Język angielski – ogólny wraz z biznesowym i technicznym (chemia, biologia) w projekcie pt. „Program doskonalenia kompetencji pracowników firm Selvita S.A. i BioCentrum Sp. z o.o.” oświadczam, że spełniam wymagania stawiane Oferentowi w niniejszym zapytaniu ofertowym, w tym posiadam minimum wykształcenie wyższe, posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, dysponuję doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu Języka angielskiego – ogólnego wraz z biznesowym i technicznym (chemia, biologia), dla pracowników i kadr zarządzających przedsiębiorstw w liczbie co najmniej 200 godzin szkoleniowych lekcyjnych z zakresu tematycznego, którego dotyczy oferta, jestem osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (w takiej sytuacji zobowiązuję, się do osobistego zrealizowania zamówienia).

…………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko Oferenta)

…………………………………………………………………………………………….

(adres)

Numer telefonu ……………………………….. e-mail ……………………………………………

 

 1. Zgłaszam swoją ofertę do przeprowadzenia następujących tematów. W celu określenia proszę o wpisanie „TAK” przy temacie szkolenia, którego dotyczy oferta:
TEMAT SZKOLENIA TAK – jeśli oferta dotyczy danego tematu*
 1. Język angielski – ogólny wraz z biznesowym i technicznym (chemia, biologia) – edycja 1
 
 1. Język angielski – ogólny wraz z biznesowym i technicznym (chemia, biologia) – edycja 2
 
 1. Język angielski – ogólny wraz z biznesowym i technicznym (chemia, biologia) – edycja 3
 
 1. Język angielski – ogólny wraz z biznesowym i technicznym (chemia, biologia) – edycja 4
 
 1. Język angielski – ogólny wraz z biznesowym i technicznym (chemia, biologia) – edycja 5
 
 1. Język angielski – ogólny wraz z biznesowym i technicznym (chemia, biologia) – edycja 6
 
 1. Język angielski – ogólny wraz z biznesowym i technicznym (chemia, biologia) – edycja 7
 

* zaznaczenie edycji szkoleń oznacza liczbę szkoleń do przeprowadzenia których Wykonawca wyraża gotowość.

 

 

 1. Dla tematów szkoleń wskazanych w punkcie pierwszym proszę wstawić informacje na temat doświadczenia – liczbę przeprowadzonych godzin szkoleniowych dla przedsiębiorstw (informacja musi być zgodne z informacjami przedstawionymi w CV Oferenta):
TEMAT SZKOLENIA Liczba dotychczas przeprowadzonych godzin szkoleniowych dla przedsiębiorstw z danego tematu
Język angielski – ogólny wraz z biznesowym i technicznym (chemia, biologia)  

 

 1. Proponuję następującą cenę brutto za przeprowadzenie szkoleń w ramach tematów szkoleń wskazanych w punkcie pierwszym Oferty.
TEMAT SZKOLENIA Proponowana cena brutto przeprowadzenia godziny lekcyjnej szkolenia
Język angielski – ogólny wraz z biznesowym i technicznym (chemia, biologia)  

 

 1. Program szkolenia przesyłam w załączeniu.
 2. Oświadczam, iż realizacja zadań określonych w zapytaniu ofertowym nie wiąże się z konfliktem interesów ani z występowaniem podwójnego finansowania w myśl Wytycznych kwalifikowalności wydatków w ramach POKL. Ponadto oświadczam, iż obciążenie wynikające z wykonywania wszystkich realizowanych przez składającego ofertę umów o pracę i umów cywilnoprawnych finansowanych ze środków publicznych nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji zadań określonych zapytaniem ofertowym. Oświadczam, że w przypadku realizacji zamówienia łączne zaangażowanie Oferenta w realizację zadań we wszystkich projektach NSRO nie przekroczy 240 godzin miesięcznie
 3. Zobowiązuję się do przedstawienia ewidencji czasu pracy i zadań w przypadku zaangażowania w więcej niż 1 projekcie finansowanym w ramach NSRO.
 4. Do formularza oferty załączam/-y swoje CV, w którym zawieram informacje będące odpowiedzią na wymagania określone w zapytaniu ofertowym
 5. Oświadczam, że realizacja usług będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.
 6. Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, iż dane zawarte w ofercie i załączonym CV są zgodne z prawdą.

 

 

……………………………………………

(podpis Oferenta)

 

 

Załącznik nr 2

……………………………………………….

(miejscowość i data)

 

………………………….

Imię i nazwisko Oferenta

 

………………………….

Adres

 

 

Oświadczenie

 

 

Ja niżej podpisany Oświadczam o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.

 

 

Oświadczam, że w szczególności nie występują wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

 

 

 

………………………………

Podpis Oferenta

 

Bez kategorii

Comments are closed.