ZAPYTANIE OFERTOWE - Szkolenia techniczne i związane z nimi doradztwo

Marzec 27, 2012 admin Komentarze są wyłączone

Kraków, dnia 27.03.2012 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

dotyczące wyboru firm szkoleniowych, które zorganizują i przeprowadzą szkolenia techniczne i związane z nimi doradztwo dla pracowników firm Selvita S.A. i BioCentrum Sp. z o.o. w ramach projektu pt. „Program doskonalenia kompetencji pracowników firm Selvita S.A. i BioCentrum Sp. z o.o.” finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Numer projektu: POKL. 08.01.01-12-504/11

Kod CPV zamówienia: 80500000-9 – Usługi szkoleniowe; 80510000-2 – Usługi szkolenia specjalistycznego; 80531200-7 – Usługi szkolenia technicznego

 

Nazwa i adres zamawiającego

BERNDSON Sp. z o. o.

ul. Feldmana 4/11

31-130 Kraków

 

 

Tryb udzielania zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie 9 szkoleń oraz doradztwa powiązanego ze szkoleniami dla pracowników firm Selvita i BioCentrum zgodnie z następującymi tematami (w nawiasie wymiar godzinowy szkoleń i planowana liczba uczestników):

 1. Wysokosprawna chromatografia cieczowa i preparatywna (8h, 8 ucz)
 2. Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych (8h, 8 ucz)
 3. Badania metabolizmu leku we wczesnej fazie przedklinicznej (8h, 8 ucz)
 4. Molekularne techniki służące do tworzenia konstruktów DNA (8h, 8 ucz)
 5. Projektowanie i walidacja metod immunologicznych / bioimmunologicznych (8h, 8 ucz)
 6. Sygnalizacja wewnątrzkomórkowa w biologii molekularnej (8h, 8 ucz)
 7. Stereokontrolowana synteza (zaawansowana synteza asymetryczna) (8h, 8 ucz)
 8. Skalowanie procesów – ze skali laboratoryjnej do (pół)technicznej (8h, 8 ucz)
 9. Nowoczesne metody syntezy organicznej (8h, 8 ucz)

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:

 1. Zapewnienia Trenera prowadzącego szkolenie posiadającego odpowiednie doświadczenie (minimum 5 przeprowadzonych szkoleń z danego tematu) oraz wykształcenie minimum wyższe
 2. Przygotowania materiałów szkoleniowych w formie długopisu, teczki i skryptu (co najmniej 40 stron) dla każdego uczestnika szkolenia
 3. Cateringu dla każdego uczestnika szkolenia – 2 przerwy kawowe (kawa, herbata, ciastka) oraz gorący posiłek
 4. Przygotowania i wypełnienie dokumentacji szkoleniowej zgodnie ze wzorami określonymi przez Zamawiającego, m.in. dziennik zajęć, listy obecności, ankiety oceniające szkolenie, pre i post testy sprawdzające wiedzę
 5. Sprawdzenia postępów wiedzy uczestników w związku z udziałem w szkoleniu – Wykonawca zapewnia ewaluację szkolenia i sprawdzenie przyrostu wiedzy i umiejętności uczestników. Wykonawca musi przyczynić się do zwiększenia wiedzy i umiejętności uczestników szkoleń
 6. Opracowania i przekazania protokołu protokół  z wykonanego zadania

Wszystkie materiały stosowane w trakcie szkolenia muszą być zgodne z zasadami oznaczania projektów realizowanych w ramach POKL.

 

Wszystkie szkolenia odbywać się w będą w Krakowie w siedzibie firmy Selvita lub BioCentrum – Zamawiający zapewnia odpowiednie sale szkoleniowe.

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na wyżej wymienione szkolenia i podpisanie umowy o współpracy z kilkoma oferentami, przy czym jeden temat szkolenia będzie mógł przeprowadzić jeden trener (nie można dzielić szkoleń). Każdy Oferent może złożyć ofertę na przeprowadzenia jednego lub wszystkich szkoleń lub też na dowolną kombinację szkoleń.

 

Szkolenia organizowane będą w godzinach pracy w wymiarze 8h na dzień. Wykonawcy otrzymają materiał na temat wdrażania idei równości płci w czasie szkoleń i trenerzy zatrudnieni przez wykonawców będą zobowiązani do jego przestrzegania.

 

Wykonawcy zobowiązani są do wykorzystywania w czasie szkoleń nowoczesnych metod: prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, warsztatów, itp. Wykonawcy przygotowujący Ofertę zobowiązani są do przedstawienie w programie szkolenia metod, które będą wykorzystywać w czasie szkoleń. W ofercie należy również przedstawić cv trenerów, którzy będą prowadzić szkolenia. Z uwagi na długi okres obowiązywania Oferty dopuszcza się, że szkolenie poprowadzi inna osoba niż ta, której cv zostało dołączone do oferty, ale jej kwalifikacje nie mogą być niższe niż kwalifikacje osoby przedstawionej w Ofercie.

 

W ramach szkoleń przewiduje się dodatkowe wsparcie uczestników w formie indywidualnego wsparcia (doradztwa związanego ze szkoleniami). Średnio na każdy temat szkolenia przypadać będzie ok. 7 godzin doradztwa, przy czym liczba godzin doradztwa przypadająca na jeden temat szkolenia nie może przekroczyć 14 godz. Oferent składając ofertę przeprowadzenia danego szkolenia jednocześnie zobowiązuje się do przeprowadzenia maksymalnie 14 godzin doradztwa indywidualnego w ramach danego tematu szkolenia.

 

Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej.

 

 

Termin wykonania zamówienia

Planowany termin szkoleń to okres 25 kwietnia 2012 r. – 31 grudnia 2013 r. Faktyczne terminy organizacji szkoleń ustalane będą po dokonaniu wyboru Wykonawcy poszczególnych szkoleń.

 

 

Warunku udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który spełnia następujące warunki:

 

 1. Wskazani trenerzy przez Wykonawcę posiadają minimum wykształcenie wyższe oraz doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń z danego tematu w wymiarze co najmniej 5 szkoleń.
 2. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 3. Dysponuje doświadczeniem z ostatnich 3 lat (2009, 2010 i 2011 r i rok bieżący) w organizacji i prowadzeniu szkoleń wskazanych w zapytaniu ofertowym dla pracowników i kadr zarządzających przedsiębiorstw w liczbie co najmniej 10 dni szkoleniowych z poszczególnych zakresów tematycznych, których dotyczy oferta (warunek złożenia oferty dla danego tematu).
 4. Jest osobą fizyczną, osobą prawną, która dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym niezbędnym do wykonania zamówienia, a także posiada niezbędne doświadczenie do wykonania zamówienia.
 5. Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty oświadczenia o braku ww. powiązań.

 

 

UWAGA!!! Szkolenia w ramach PO KL wolne od podatku VAT

 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przedstawiło stanowisko w sprawie podatku VAT w projektach dotyczących przekwalifikowania zawodowego i doskonalenia zawodowego. Zdaniem MRR wszystkie szkolenia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki powinny być zwolnione z podatku od towarów i usług, o ile są finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

 

Wykonawca w związku z wykonaniem zadań wystawi fakturę zwolnioną z podatku VAT. W przypadku posiadania przez Wykonawcę interpretacji podatkowej wydanej w jego indywidualnej sprawie przez organ podatkowy, do kwoty faktury może zostać doliczony podatek VAT.

 

Szczegóły określone w piśmie MRR nr DZF-IV-82252-54-IK/12 z 31 stycznia 2012 r.

 

 

 

 

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Oferentami.

 

 1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
 2. Zamawiający porozumiewania się z Wykonawcą w formie pisemnej lub telefonicznej. Pisma można wysyłać pocztą lub składać osobiście na adres: ul. Feldmana 4/11, 31-130 Kraków.
 3. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego jest Pracownik biura projektu Grzegorz Baran, (gbaran@berndson.com) Tel. 601 909 204.

 

Termin złożenia oferty

Termin złożenia oferty mija 18.04.2012 roku o godz. 12.00. Oferty złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Oferta musi być przygotowana w formie pisemnej pod rygorem nieważności (dopuszcza się wersję elektroniczną – wersja zeskanowana) wg wzoru załączonego do zapytania ofertowego.
 2. Oferta powinna zawierać:

- proponowany program szkolenia dla każdego z tematów szkoleń, którego dotyczy Oferta wraz z opisem proponowanych metod szkolenia i pomysłem na wykorzystanie tablicy interaktywnej.

- Informacje o doświadczeniu Wykonawcy, w tym w załączeniu CV trenerów mających prowadzić szkolenie poświadczające spełnienie warunków określonych w zapytaniu ofertowym.

- Oferent zobowiązany jest do przedstawienia referencji poświadczających właściwe przeprowadzenie minimum 10 dni szkoleniowych z zakresu, którego dotyczy Oferta.

- cenę brutto za przeprowadzenie 1 godziny lekcyjnej szkolenia oraz 1 godziny doradztwa.

- oświadczenie o braku powiązań pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą wg wzoru z zapytania ofertowego.

 

 1. Oferent powinien złożyć ofertę formie elektronicznej na adres e-mail: (gbaran@berndson.com lub w wersji papierowej na adres biura: ul. Feldmana 4/11, 31-130 Kraków. Obie formy dostarczenia oferty powinny się odbyć za potwierdzeniem odbioru oferty przez Zamawiającego.

 

Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający pisemnie poinformuje o tym Oferentów.
 2. Umowa zostanie zawarta w terminie do 14 dni od zakończenia postępowania.
 3. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Oferenta.

 

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 1. W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę i jakość złożonej oferty. Zamawiający zastosuje następujące kryteria:

a)       cena oferty stanowiącą sumę ceny za 1 dzień szkoleniowy (8 godzin lekcyjnych) i 7 godzin doradztwa indywidualnego. Cenę Oferent powinien wskazać odrębnie dla każdego z tematów, którego dotyczy Oferta – 40%

b)       doświadczenie Oferenta w należytej realizacji usług szkoleniowych dla przedsiębiorstw. Informację o doświadczeniu należy podać oddzielnie dla każdego z tematów – 40%

c)       jakość i adekwatność zaproponowanych programów szkoleniowych oraz cv trenera prowadzącego szkolenie, w tym sposób wykorzystania nowoczesnych metod szkoleniowych – 20%

Zleceniodawca oceniał będzie niezależnie oferty na każdy z tematów szkoleniowych, dopuszcza możliwość składania ofert cząstkowych (zakładających możliwość poprowadzenie jednego z tematów lub dowolnej ich kombinacji).

 

 1. Sposób wyliczenia poszczególnych elementów składowych oferty

a)       Kryterium cenowe. Ocenie podlegać będzie cena za przygotowanie i przeprowadzenie 8 godzin szkolenia i 7 godzin doradztwa.

Punkty za cenę będą obliczane wg wzoru:

Najniższa cena oferty

Liczba punktów =   ——————————– x 100 x 40%

Cena badanej oferty

Maksymalna liczba punków: 40

 

b)       Doświadczenie oferenta oceniane będzie na podstawie informacji zawartych w Ofercie (wg wzoru określonego przez Zmawiającego), odrębnie dla każdego tematu. Oferent zobowiązany jest do przedstawienia referencji poświadczających właściwe przeprowadzenie minimum 10 dni szkoleniowych z zakresu, którego dotyczy Oferta.  Dodatkowo Zleceniodawca zastrzega sobie prawo otrzymania do wglądu dokumentów potwierdzających przedstawione doświadczenie szkoleniowca.

Oferenci oceniani będą wg następujących kryteriów:

10 pkt – posiadane doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń z zakresu tematyki zgodnej z ofertą dla przedsiębiorstw w ostatnich 3 latach (2009, 2010 i 2011 r i rok bieżący) w wymiarze od 15 do 25 dni szkoleniowych

25 pkt – posiadane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z tematyki zgodnej z ofertą dla przedsiębiorstw w ostatnich 3 latach (2009, 2010 i 2011 r i rok bieżący) w wymiarze powyżej 25 dni szkoleniowych a nie więcej niż 35 dni szkoleniowych

40 pkt – posiadane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z tematyki zgodnej z ofertą dla przedsiębiorstw w ostatnich 3 latach (2009, 2010 i 2011 r i rok bieżący) w wymiarze powyżej 35 dni szkoleniowych

Maksymalna liczba punków: 40.

 

c)       jakość i adekwatność zaproponowanych programów szkoleniowych oraz cv trenerów oceniana będzie przez Komisję oceniającą oferty. Przyznane zostaną następujące liczby punktów :

 

0 pkt – program szkoleniowy i cv trenera są niezadowalające

10 pkt – program szkoleniowy i cv trenera spełniają oczekiwania Zleceniodawcy na minimalnym poziomie i wymagają korekt

20 pkt – program szkoleniowy i cv trenera spełniają w pełni oczekiwania Zleceniodawcy i nie wymagają korekt. Oferent przedstawił w zadowalający sposób wykorzystania nowoczesnych metod szkoleniowych w tym głównie tablicy interaktywnej.

 

Wszystkie otrzymane przez Zamawiającego oferty zostaną sklasyfikowane oraz ułożone w rankingu wg przyznanych punktów za poszczególne części oceny oferty. Odrębnie oceniane będą oferty dotyczące prowadzenia szkolenia i doradztwa z poszczególnych tematów określonych w zapytaniu.

 

 1. Zamawiający ma w ramach wniosku o dofinansowanie z POKL sztywno skalkulowane kwoty na niniejszą ofertę. Zamawiający może podjąć indywidualne negocjacje z wybranym zgodnie z procedurami określonymi w zapytaniu oferentem lub odstąpić od podpisania umowy.

 

Załącznik nr 1

 

FORMULARZ OFERTY

 

 

                                               ……………………….., dnia ……….

                                (miejscowość, data)

Dla Firmy BERNDSON sp. z o. o.

W odpowiedni na zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy szkoleń technicznych w projekcie pt. „Program doskonalenia kompetencji pracowników firm Selvita S.A. i BioCentrum Sp. z o.o.” oświadczam, że reprezentowana przeze mnie firm spełnia wymagania stawiane Oferentowi w niniejszym zapytanie ofertowym.

…………………………………………………………………………………………….

(nazwa podmiotu – Oferenta)

…………………………………………………………………………………………….

(adres)

Numer telefonu ……………………………….. e-mail ……………………………………………

NIP: ……………………………….. Regon: ……………………………………………

 

 1. Zgłaszam ofertę do przeprowadzenia następujących szkoleń i związanego z nim doradztwa indywidualnego. W celu określenia tematów, które dotyczy oferta proszę o wpisanie „TAK” przy temacie szkolenia, którego dotyczy oferta:
TEMAT SZKOLENIA TAK – jeśli oferta dotyczy danego tematu
 1. Wysokosprawna chromatografia cieczowa i preparatywna (8h, 8 ucz)
 
 1. Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych (8h, 8 ucz)
 
 1. Badania metabolizmu leku we wczesnej fazie przedklinicznej (8h, 8 ucz)
 
 1. Molekularne techniki służące do tworzenia konstruktów DNA (8h, 8 ucz)
 
 1. Projektowanie i walidacja metod immunologicznych / bioimmunologicznych (8h, 8 ucz)
 
 1. Sygnalizacja wewnątrzkomórkowa w biologii molekularnej (8h, 8 ucz)
 
 1. Stereokontrolowana synteza (zaawansowana synteza asymetryczna) (8h, 8 ucz)
 
 1. Skalowanie procesów – ze skali laboratoryjnej do (pół)technicznej (8h, 8 ucz)
 
 1. Nowoczesne metody syntezy organicznej (8h, 8 ucz)
 

 

 1. Dla tematów szkoleń wskazanych w punkcie pierwszym proszę wstawić informacje na temat doświadczenia – liczbę przeprowadzonych dni szkoleniowych dla przedsiębiorstw w latach 2009, 2010, 2011 i roku bieżącym:
TEMAT SZKOLENIA Liczba dotychczas przeprowadzonych dni szkoleniowych dla przedsiębiorstw z danego tematu
1. Wysokosprawna chromatografia cieczowa i preparatywna (8h, 8 ucz)  
 1. Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych (8h, 8 ucz)
 
 1. Badania metabolizmu leku we wczesnej fazie przedklinicznej (8h, 8 ucz)
 
 1. Molekularne techniki służące do tworzenia konstruktów DNA (8h, 8 ucz)
 
 1. Projektowanie i walidacja metod immunologicznych / bioimmunologicznych (8h, 8 ucz)
 
 1. Sygnalizacja wewnątrzkomórkowa w biologii molekularnej (8h, 8 ucz)
 
 1. Stereokontrolowana synteza (zaawansowana synteza asymetryczna) (8h, 8 ucz)
 
 1. Skalowanie procesów – ze skali laboratoryjnej do (pół)technicznej (8h, 8 ucz)
 
 1. Nowoczesne metody syntezy organicznej (8h, 8 ucz)
 

 

 1. Proponuję następującą cenę brutto za przeprowadzenie szkoleń oraz doradztwa w ramach tematów szkoleń wskazanych w punkcie pierwszym Oferty.
TEMAT SZKOLENIA Proponowana cena brutto przeprowadzenia godziny lekcyjnej szkolenia Proponowana cena brutto przeprowadzenia godziny doradztwa indywidualnego
1. Wysokosprawna chromatografia cieczowa i preparatywna (8h, 8 ucz)    
 1. Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych (8h, 8 ucz)
   
 1. Badania metabolizmu leku we wczesnej fazie przedklinicznej (8h, 8 ucz)
   
 1. Molekularne techniki służące do tworzenia konstruktów DNA (8h, 8 ucz)
   
 1. Projektowanie i walidacja metod immunologicznych / bioimmunologicznych (8h, 8 ucz)
   
 1. Sygnalizacja wewnątrzkomórkowa w biologii molekularnej (8h, 8 ucz)
   
 1. Stereokontrolowana synteza (zaawansowana synteza asymetryczna) (8h, 8 ucz)
   
 1. Skalowanie procesów – ze skali laboratoryjnej do (pół)technicznej (8h, 8 ucz)
   
 1. Nowoczesne metody syntezy organicznej (8h, 8 ucz)
   

 

 1. Proszę zaznaczyć właściwe:

☐           W związku z wykonaniem zadań Wykonawca wystawi fakturę zwolnioną z podatku VAT.

☐           Wykonawca posiada interpretację podatkową wydaną w jego indywidualnej sprawie przez organ podatkowy i do kwoty faktury zostanie doliczony podatek VAT. W takim przypadku do faktury należy kserokopię interpretacji potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

 

 1. Program szkolenia wraz z cv trenerów mających prowadzić szkolenia, które dotyczą oferty przesyłam w załączeniu.
 2. W załączeniu przedstawiam referencje poświadczające właściwe przeprowadzenie minimum 10 dni szkoleniowych z zakresu tematycznego, którego dotyczy Oferta.
 3. Oświadczam, iż realizacja zadań określonych w zapytaniu ofertowym nie będzie wiązać się z konfliktem interesów ani z występowaniem podwójnego finansowania w myśl Wytycznych kwalifikowalności wydatków w ramach POKL. Ponadto oświadczam, iż obciążenie trenera mającego prowadzić szkolenie wynikające z wykonywania wszystkich realizowanych przez ofertę umów o pracę i umów cywilnoprawnych finansowanych ze środków publicznych nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji zadań określonych zapytaniem ofertowym. Oświadczam, że w przypadku realizacji zamówienia łączne zaangażowanie trenera w realizację zadań we wszystkich projektach NSRO nie przekroczy 240 godzin miesięcznie
 4. Oświadczam, że realizacja usług będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.
 5. Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, iż dane zawarte w ofercie i załączonym CV są zgodne z prawdą.

 

 

……………………………………………

(podpis Oferenta)

 

 

Załącznik nr 2

……………………………………………….

(miejscowość i data)

 

………………………….

Imię i nazwisko Oferenta

 

………………………….

Adres

 

 

Oświadczenie

 

 

Ja niżej podpisany Oświadczam o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.

 

 

Oświadczam, że w szczególności nie występują wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

 

 

 

………………………………

Podpis Oferenta

 

Bez kategorii

Comments are closed.