ZAPYTANIE OFERTOWE - Szkolenia wyjazdowe

Kwiecień 20, 2012 admin Komentarze są wyłączone

Kraków, dnia 20.04.2012

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

dotyczące wyboru trenerów prowadzących szkolenia wyjazdowe/integracyjne dla pracowników wszystkich działów firm Selvita i BioCentrum:

 • Planowanie i organizacja czasu pracy (2 edycje., 16 godzin na edycję, 40uczestników/edycja – szkolenie dla grupy 40 osób (1 edycja) prowadzone przez 2 trenerów)
 • Skuteczna komunikacja interpersonalna (2 edycje., 16 godzin na edycję, 40uczestników/edycja – szkolenie dla grupy 40 osób (1 edycja) prowadzone przez 2 trenerów)
 • Kreatywność i innowacyjność w pracy zespołowej (2 edycje., 16 godzin na edycję, 40uczestników/edycja – szkolenie dla grupy 40 osób (1 edycja) prowadzone przez 2 trenerów)

Szkolenia organizowane są w projekcie pt. „Program doskonalenia kompetencji pracowników firm Selvita S.A. i BioCentrum Sp. z o.o.” finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Numer projektu: POKL. 08.01.01-12-504/11

Kod CPV zamówienia: 80500000-9 – Usługi szkoleniowe;

 

 

Nazwa i adres zamawiającego

BERNDSON Sp. z o. o.

ul. Feldmana 4/11

31-130 Kraków

 

 

Tryb udzielania zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie 6 szkoleń dla pracowników firm Selvita i BioCentrum zgodnie z następującymi tematami (w nawiasie wymiar godzinowy szkoleń i planowana liczba uczestników):

 1. Planowanie i organizacja czasu pracy (2 edycje., 16 godzin na edycję, 40uczestników/edycja – szkolenie dla grupy 40 osób (1 edycja) prowadzone przez 2 trenerów)
 2. Skuteczna komunikacja interpersonalna (2 edycje., 16 godzin na edycję, 40uczestników/edycja – szkolenie dla grupy 40 osób (1 edycja) prowadzone przez 2 trenerów)
 3. Kreatywność i innowacyjność w pracy zespołowej (2 edycje., 16 godzin na edycję, 40uczestników/edycja – szkolenie dla grupy 40 osób (1 edycja) prowadzone przez 2 trenerów)

Każde szkolenie dla grupy 40 uczestników prowadzone będzie przez 2 trenerów. Szkolenie może być prowadzone w 2 grupach 20 osobowych.

 

Szkolenia organizowane będą w ośrodkach szkoleniowych na terenie woj. Małopolskiego. O miejscu przeprowadzenia szkolenia Zamawiający poinformuje wybranych zgodnie z procedurą Oferentów. W chwili ogłaszania zapytania ofertowego miejsca szkoleń nie są jeszcze znane. Planowany termin szkoleń to 25/26.05.2012r.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na wyżej wymienione szkolenia i podpisanie umowy o współpracy z kilkoma oferentami. Oferenci mogą złożyć ofertę na przeprowadzenia jednego lub wszystkich szkoleń lub też na dowolną kombinację szkoleń. Przy czym minimalną jednostką na jaką można złożyć ofertę jest edycja. Oznacza to, że zawsze Ofertę będzie musiało przedłożyć minimum dwóch współpracujących ze sobą trenerów.

 

W związku z finansowaniem projektu ze środków EFS określony jest maksymalny limit stawki dziennej dla trenera. Maksymalna stawka dzienna wynosi 1800 zł brutto i obejmuje wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem szkolenia.

 

Szkolenia organizowane będą w godzinach pracy w wymiarze 8h na dzień. Trenerzy otrzymają materiał na temat wdrażania idei równości płci w czasie szkoleń i będą zobowiązani do jego przestrzegania.

 

Trenerzy zobowiązani są do wykorzystywania w czasie szkoleń nowoczesnych metod: prezentacji multimedialnych, warsztatów, odgrywania ról i scenek, itp. Szkolenia mają mieć charakter bardzo praktyczny. Trenerzy przygotowujący Ofertę zobowiązani są do przedstawienie w programie szkolenia metod, które będą wykorzystywać w czasie szkoleń.

 

W ramach zamówienia Trener zobowiązany będzie do przygotowania programu szkolenia, pre i post testu, materiałów szkoleniowych w formie skryptu.

 

Zamawiający zagwarantuje rzutnik multimedialny, wydruk materiałów szkoleniowych, sale oraz wszystkie niezbędne, wskazane przez Oferenta pomoce dydaktyczne.

 

Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej.

 

 

Termin wykonania zamówienia

Planowany termin szkoleń to 25/26 maja 2012 r. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia szkolenia we wskazanym terminie Zamawiający podpisze umowę szkoleniową z drugim w kolejnością Oferentem na podstawie wyników niniejszego konkursu.

 

 

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent (minimum zespoły 2-osobowe trenerów), który spełnia następujące warunki:

 

 1. Posiada minimum wykształcenie wyższe
 2. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 3. Dysponuje doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń miękkich dla pracowników i kadr zarządzających przedsiębiorstw w liczbie co najmniej 10 dni szkoleniowych z zakresu tematycznego, którego dotyczy oferta.
 4. Jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, pod warunkiem, że osobiście będzie prowadzić szkolenia.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, rozliczających się na podstawie faktury VAT, zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rozwoju Regionalnego określoną w piśmie nr DZF-IV-82252-54-IK/12 z 31 stycznia 2012 r. (do wglądu w siedzibie Zamawiającego, istnieje również możliwość przesłania Oferentowi za pośrednictwem poczty elektronicznej) wszystkie szkolenia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki powinny być zwolnione z podatku od towarów i usług, o ile są finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych. Możliwość naliczenia VATu istnieje tylko wówczas, gdy Wykonawca posiada interpretację podatkową, wydaną w jego indywidualnej sprawie przez organ podatkowy.

 1. Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty oświadczenia o braku ww. powiązań.

Wyżej wymienione wymagania dotyczą każdego z członków zespołu Oferentów.

 

 

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Oferentami.

 

 1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
 2. Zamawiający porozumiewa się z Wykonawcą w formie pisemnej lub telefonicznej. Pisma można wysyłać pocztą lub składać osobiście na adres: ul. Feldmana 4/11, 31-130 Kraków.
 3. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego jest Pracownik biura projektu Grzegorz Baran, (gbaran@berndson.com) Tel. 601 909 204.

 

Termin złożenia oferty

Termin złożenia oferty mija 10.05.2012 roku o godz. 12.00. Oferty złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Oferta musi być przygotowana w formie pisemnej pod rygorem nieważności (dopuszcza się wersję elektroniczną – wersja zeskanowana z podpisami) wg wzoru załączonego do zapytania ofertowego.
 2. Oferta powinna zawierać:

- proponowany program szkolenia dla każdego z tematów szkoleń, którego dotyczy Oferta wraz z opisem proponowanych metod szkolenia.

- CV Oferentów poświadczające spełnienie warunków określonych w zapytaniu ofertowym.

- cenę brutto za przeprowadzenie 1 dnia szkolenia.

- oświadczenie o braku powiązań pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą wg wzoru z zapytania ofertowego – dla każdego z członków zespołu Oferentów.

 

 1. Oferent powinien złożyć ofertę formie elektronicznej na adres e-mail: gbaran@berndson.com lub w wersji papierowej na adres biura: ul. Feldmana 4/11, 31-130 Kraków. Obie formy dostarczenia oferty powinny się odbyć za potwierdzeniem odbioru oferty przez Zamawiającego.

 

Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający pisemnie poinformuje o tym Oferenta.
 2. Umowa zostanie zawarta w terminie do 14 dni od zakończenia postępowania.
 3. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Oferenta.

 

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 1. W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę i jakość złożonej oferty. Zamawiający zastosuje następujące kryteria:

a)       cena oferty stanowiącą cenę za 1 dzień szkoleniowy (8 godzin lekcyjnych). Cenę Oferent powinien wskazać odrębnie dla każdego z tematów, którego dotyczy Oferta – 40%

b)       doświadczenie Oferenta w należytej realizacji usług szkoleniowych dla przedsiębiorstw. Informację o doświadczeniu należy podać oddzielnie dla każdego z tematów – 40%

c)       jakość i adekwatność zaproponowanych programów szkoleniowych, w tym sposób wykorzystania nowoczesnych metod szkoleniowych – 20%

Zleceniodawca oceniał będzie niezależnie oferty na każdy z tematów szkoleniowych, dopuszcza możliwość składania ofert cząstkowych (zakładających możliwość poprowadzenie jednego z tematów lub dowolnej ich kombinacji). Przy czym minimalną jednostką na jaką można złożyć ofertę jest edycja. Oznacza to, że zawsze Ofertę będzie musiało przedłożyć minimum dwóch współpracujących ze sobą trenerów.

 

 1. Sposób wyliczenia poszczególnych elementów składowych oferty

a)       Kryterium cenowe. Ocenie podlegać będzie cena za przygotowanie i przeprowadzenie 8 godzin szkolenia.

Punkty za cenę będą obliczane wg wzoru:

Najniższa cena oferty

Liczba punktów =   ——————————– x 100 x 40%

Cena badanej oferty

Maksymalna liczba punków: 40

 

W przypadku ceny – zespół przedstawiający ofertę zobowiązany jest do wskazania 1 ceny za przeprowadzenie szkolenia przez każdego z trenerów (ceny te powinny być równe)

 

b)       Doświadczenie oferenta oceniane będzie na podstawie informacji zawartych w cv i informacji w Ofercie (wg wzoru określonego przez Zmawiającego), odrębnie dla każdego tematu. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo otrzymani do wglądu dokumentów potwierdzających przedstawione doświadczenie szkoleniowca.

Oferenci oceniani będą wg następujących kryteriów:

10 pkt – posiadane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z tematyki zgodnej z ofertą dla przedsiębiorstw w wymiarze od 20 do 30 dni szkoleniowych

25 pkt – posiadane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z tematyki zgodnej z ofertą dla przedsiębiorstw w wymiarze powyżej 30 dni szkoleniowych a nie więcej niż 40 dni szkoleniowych

40 pkt – posiadane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z tematyki zgodnej z ofertą dla przedsiębiorstw w wymiarze powyżej 40 dni szkoleniowych

Maksymalna liczba punków: 40.

 

W przypadku doświadczenia – do oceny brane jest pod uwagę doświadczenie Oferenta, który przeprowadził mniejszą liczbę szkoleń.

 

 

c)       jakość i adekwatność zaproponowanych programów szkoleniowych oceniana będzie przez Komisję oceniającą oferty. Przyznane zostaną następujące liczby punktów :

 

0 pkt – program szkoleniowy jest niezadowalający

10 pkt – program szkoleniowy spełnia oczekiwania Zleceniodawcy na minimalnym poziomie i wymaga korekt

20 pkt – program szkoleniowy spełnia w pełni oczekiwania Zleceniodawcy i nie wymaga korekt. Oferent przedstawił w zadowalający sposób wykorzystania nowoczesnych metod szkoleniowych w tym głównie tablicy interaktywnej.

 

Wszystkie otrzymane przez Zamawiającego oferty zostaną sklasyfikowane oraz ułożone w rankingu wg przyznanych punktów za poszczególne części oceny oferty. Odrębnie oceniane będą oferty dotyczące prowadzenia szkolenia i doradztwa z poszczególnych tematów określonych w zapytaniu.

 

 

W przypadku oceny programu – Oferenci (zespół dwóch trenerów) zobowiązani są do przedstawienie jednego programu dla danego tematu szkolenia.

 

 

 1. Zamawiający ma w ramach wniosku o dofinansowanie z POKL sztywno skalkulowane kwoty na niniejszą ofertę. Zamawiający może podjąć indywidualne negocjacje z oferentem, który uzyska największą liczbę punktów lub odstąpić od podpisania umowy.

 

Załącznik nr 1

 

FORMULARZ OFERTY

 

 

                                               ……………………….., dnia ……….

                                (miejscowość, data)

Dla Firmy BERNDSON sp. z o. o.

W odpowiedni na zapytanie ofertowe dotyczące wyboru trenerów prowadzących szkolenia wyjazdowe/integracyjne w projekcie pt. „Program doskonalenia kompetencji pracowników firm Selvita S.A. i BioCentrum Sp. z o.o.” oświadczamy, że spełniamy wymagania stawiane Oferentowi w niniejszym zapytaniu ofertowym, w tym posiadam minimum wykształcenie wyższe, posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, dysponujemy doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń miękkich dla pracowników i kadr zarządzających przedsiębiorstw w liczbie co najmniej 10 dni szkoleniowych z zakresu tematycznego, którego dotyczy oferta, jesteśmy osobami fizycznymi lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą (w takiej sytuacji zobowiązujemy, się do osobistego zrealizowania zamówienia).

…………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko Oferenta – I-szego członka zespołu)

…………………………………………………………………………………………….

(adres)

Numer telefonu ……………………………….. e-mail ……………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko Oferenta – II-go członka zespołu)

…………………………………………………………………………………………….

(adres)

Numer telefonu ……………………………….. e-mail ……………………………………………

 

 1. Zgłaszamy swoją ofertę do przeprowadzenia następujących szkoleń i związanego z nim doradztwa indywidualnego.

W celu określenia tematów, które dotyczy oferta proszę o wpisanie „TAK” przy temacie szkolenia, którego dotyczy oferta:

Lp. TEMAT SZKOLENIA TAK – jeśli oferta dotyczy danego tematu

1.

Planowanie i organizacja czasu pracy  

2.

Skuteczna komunikacja interpersonalna  

3.

Kreatywność i innowacyjność w pracy zespołowej  

 

 1. Dla tematów szkoleń wskazanych w punkcie pierwszym proszę wstawić informacje na temat doświadczenia – liczbę przeprowadzonych dni szkoleniowych dla przedsiębiorstw (informacja musi być zgodne z informacjami przedstawionymi w CV Oferenta):

Doświadczenie I-go członka zespołu Oferentów

Lp. TEMAT SZKOLENIA Liczba dotychczas przeprowadzonych dni szkoleniowych dla przedsiębiorstw z danego tematu

1.

Planowanie i organizacja czasu pracy  

2.

Skuteczna komunikacja interpersonalna  

3.

Kreatywność i innowacyjność w pracy zespołowej  

 

Doświadczenie II-go członka zespołu Oferentów

Lp. TEMAT SZKOLENIA Liczba dotychczas przeprowadzonych dni szkoleniowych dla przedsiębiorstw z danego tematu

1.

Planowanie i organizacja czasu pracy  

2.

Skuteczna komunikacja interpersonalna  

3.

Kreatywność i innowacyjność w pracy zespołowej  

 

 

 1. Proponujemy następującą cenę brutto za przeprowadzenie szkoleń oraz doradztwa w ramach tematów szkoleń wskazanych w punkcie pierwszym Oferty.
Lp. TEMAT SZKOLENIA Proponowana cena brutto przeprowadzenia 1 dnia szkolenia przez jednego trenera

1.

Planowanie i organizacja czasu pracy  

2.

Skuteczna komunikacja interpersonalna  

3.

Kreatywność i innowacyjność w pracy zespołowej  

 

 1. Program szkolenia przesyłamy w załączeniu.
 2. Oświadczamy, iż realizacja zadań określonych w zapytaniu ofertowym nie wiąże się z konfliktem interesów ani z występowaniem podwójnego finansowania w myśl Wytycznych kwalifikowalności wydatków w ramach POKL. Ponadto oświadczamy, iż obciążenie wynikające z wykonywania wszystkich realizowanych przez składającego ofertę umów o pracę i umów cywilnoprawnych finansowanych ze środków publicznych nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji zadań określonych zapytaniem ofertowym. Oświadczam, że w przypadku realizacji zamówienia łączne zaangażowanie Oferenta w realizację zadań we wszystkich projektach NSRO nie przekroczy 240 godzin miesięcznie
 3. Zobowiązujemy się do przedstawienia ewidencji czasu pracy i zadań w przypadku zaangażowania w więcej niż 1 projekcie finansowanym w ramach NSRO.
 4. Do formularza oferty załączamy swoje CV, w którym zawieram informacje będące odpowiedzią na wymagania określone w zapytaniu ofertowym
 5. Oświadczam, że realizacja usług będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.
 6. Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, iż dane zawarte w ofercie i załączonym CV są zgodne z prawdą.

 

 

……………………………………………

(podpis Oferenta)

 

 

Załącznik nr 2

……………………………………………….

(miejscowość i data)

 

………………………….

Imię i nazwisko Oferenta

 

………………………….

Adres

 

 

Oświadczenie

(odrębnie dla każdego członka zespołu)

 

 

Ja niżej podpisany Oświadczam o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.

 

 

Oświadczam, że w szczególności nie występują wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

 

 

 

………………………………

Podpis Oferenta

 

Bez kategorii

Comments are closed.