O projekcie

Projekt pn. „Program doskonalenia kompetencji pracowników firm Selvita S.A. i BioCentrum Sp. z o.o.” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Projekt realizowany jest w Partnerstwie trzech podmiotów: firmy szkoleniowej BERNDSON (lider projektu) oraz firm Selvita S.A. i BioCentrum (partnerzy projektu) i zakłada wykonanie działań, które przyczynią się do podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych członków kadry kierowniczej i pracowników firm Selvita S.A. i BioCentrum Sp. z o.o.

Realizacja projektu ma przyczynić się do osiągniecia następujących celów:

  • Poprawa jakości zarządzania firmą, podniesienie i dostosowanie kwalifikacji kierowników z zakresu zarządzania zmieniającą się firmą, projektem, zarządzania zasobami ludzkim
  • Podwyższenie umiejętności specjalistów zajmujących się sprzedażą i marketingiem
  • Zintegrowanie zespołów, udoskonalenie pracy zespołowej, zwiększenie identyfikacji pracowników z firmą oraz podniesienie kompetencji miękkich wszystkich pracowników firm m.in. w zakresie komunikacji w zespole, kreatywności, zarządzania czasem, kompetencji językowych i informatycznych

 

Projekt realizowany będzie w okresie od stycznia 2012 r. do grudnia 2013 r. W tym okresie zrealizowane zostaną 2 bloki tematyczne szkoleń:

1)    Szkolenia kompetencyjne dla kadry menedżerskiej i pracowników (szkolenia miękkie)

2)    Szkolenia techniczne dla kadry menedżerskiej i pracowników (szkolenia twarde)

W ramach 2 bloków tematycznych zorganizowanych zostanie 31 tematów szkoleń, w których weźmie udział łącznie 564 uczestników. W czasie szkoleń wykorzystane zostaną nowoczesne metody: prezentacje multimedialne z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, warsztaty, odgrywanie ról i scenek. Uczestnicy otrzymywać będą materiały szkoleniowe (wydruk prezentacji, skrypt i podręcznik). W czasie szkoleń wyjazdowych uczestnikom zapewniony zostanie dowóz na szkolenie, nocleg i pełne wyżywienie. W ramach projektu uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z doradztwa związanego ze szkoleniami (łącznie 280 h), które realizowane będzie przez trenerów prowadzących poszczególne szkolenia. Doradztwo pomoże odpowiedzieć na indywidualne problemy pracowników z zakresu tematycznego szkoleń.

Większość szkoleń zorganizowanych zostanie w Krakowie w siedzibach firm BioCentrum i Selviyta. Ponadto planuje się zorganizowanie szkoleń wyjazdowych o charakterze integracyjnym. Szkolenia wyjazdowe odbędą się w ośrodkach szkoleniowych poza Krakowem na terenie województwa Małopolskiego.

Tematyka szkoleń zaplanowanych w projekcie:

1)    Zarządzanie projektem. Podstawy komunikowania się i negocjacji w pracy projektowej (16h, 7 uczestników)
2)    Informatyczne wsparcie zarządzania projektami. MS Project w zarządzaniu projektami (16h, 7 ucz.)
3)    Zarządzanie pracą w laboratorium (16h, 7 ucz.)
4)    Zasada równości szans płci w firmie (8h, 7 ucz.)
5)    Nowoczesne narzędzie selekcji i rekrutacji (8h, 10 ucz.)
6)    Trening umiejętności kierowniczych: poziom 1 i 2 (2 edycje, 16h/ed, 10 ucz./ed.)
7)    Budowanie zespołu (16h, 10 ucz.)
8)    Motywowanie i delegowanie zadań (16h, 10 ucz.)
9)    Skuteczny coaching (16h, 10 ucz.)
10) Negocjacje (16h, 10ucz.)
11) Komunikacja z klientem (16h, 8 ucz.)
12) Profesjonalna obsługa klienta (16h, 8 ucz.)
13) Techniki sprzedaży (16h, 8 ucz.)
14) Negocjacje handlowe- komunikacja argumentacja perswazji (16h, 8 ucz.)
15) Sztuka prezentacji handlowej (16h, 8 ucz.)
16) Język angielski – ogólny wraz z biznesowym i technicznym (chemia, biologia) (7ed, 200h/ed, 10 ucz./ed.)
17) Zaawansowana obsługa Pakietu Office (3ed, 32h/ed, 10 ucz/ed.)
18) Planowanie i organizacja czasu pracy (2ed., 16h/ed., 40 ucz./ed.)
19) Skuteczna komunikacja interpersonalna (2ed., 16h/ed., 40 ucz./ed.)
20) Kreatywność i innowacyjność w pracy zespołowej (2ed., 16h/ed., 40 ucz./ed.)
21) Komercjalizacja technologii i innowacyjnych rozwiązań (8h, 7 ucz.)
22) Ochrona własności intelektualnej, transfer wyników badań (16h, 7 ucz.)
23) Wysokosprawna chromatografia cieczowa i preparatywna (8h, 8  ucz.)
24) Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych (8h, 8 ucz.)
25) Badania metabolizmu leku we wczesnej fazie przedklinicznej (8h, 8 ucz.)
26) Molekularne techniki służące do tworzenia konstruktów DNA (8h, 8 ucz.)
27) Projektowanie i walidacja metod immunologicznych / bioimmunologicznych (8h, 8 ucz.)
28) Sygnalizacja wewnątrzkomórkowa w biologii molekularnej (8h, 8 ucz.)
29) Stereokontrolowana synteza (zaawansowana synteza asymetryczna) (8h, 8 ucz.)
30) Skalowanie procesów ze skali laboratoryjnej do (pół)technicznej (8h, 8 ucz.)
31) Nowoczesne metody syntezy organicznej (8h, 8 ucz.)