Planowanie i organizacja czasu pracy

Program szkolenia:

 
I. Efektywność zarządzania czasem.

 • Moje mocne i słabe strony w zarządzaniu czasem.
 • Błędy w zarządzaniu czasem.
 • Ćwiczenie: Test na czas.
 • Nawyki skutecznego działania i ich wpływ na efektywność.

II. Ustalanie celów.

 • Zasady formułowania celów.
 • Metoda SMART.
 • Pro aktywność i jej znaczenie w osiąganiu celów.

III. Komunikacja w pracy zespołowej.

 • Wpływ pracy zespołowej na jej efektywność.
 • Wspólny cel, czyli jak „grać do jednej bramki”.
 • Ćwiczenie: Puzzle mające na celu podniesienie umiejętności realizacji celu w zespole.
 • Rola komunikacji niewerbalnej.
 • Narzędzia skutecznego porozumiewania się.
 • Delegowanie zadań.

IV. Techniki organizacji i zarządzania sobą w czasie.

 • Matryca Eisenhowera
 • Metoda ALPEN
 • Zastosowanie zasady Pareto w zarządzaniu czasem
 • Zasada 60/40
 • Złota godzina

V. Planowanie pracy własnej.

 • Jak nadawać priorytety zadaniom.
 • Układanie planu dziennego, tygodniowego i innych.
 • Kontrola realizacji planu.
 • Określanie ramy czasowej dla realizacji zadania.
 • Zarządzanie sobą w ciągu dnia.
 • Fazy dnia – krzywa REFA.

VI. Jak radzić sobie ze „złodziejami czasu”.

 • Identyfikacja własnych „złodziei czasu”.
 • Przyczyny niekonsekwencji w realizacji planu pracy.
 • Sposoby wyeliminowania przeszkód w efektywnym wykorzystaniu czasu.

VII. Radzenie sobie ze stresem.

 • Czym jest stres.
 • Stras a przekonania.
 • Metody radzenia sobie ze stresem – ćwiczenia praktyczne.

VIII. Asertywność.

 • Pojęcie asertywności i jej związek z analiza transakcyjna.
 • Dlaczego zachowania asertywne pomagają w radzeniu sobie ze „złodziejami czasu”.
 • Asertywna odmowa – ćwiczenia praktyczne na podstawie symulacji sytuacji biznesowych i życiowych.

 

Szkolenie prowadzi: