Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NR POKL. 08.01.01-12-504/11

Program doskonalenia kompetencji pracowników firm Selvita S.A. i BioCentrum Sp. z o.o.”

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1)      Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie „Program doskonalenia kompetencji pracowników firm Selvita S.A. i BioCentrum Sp. z o.o.” realizowanym w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Działanie 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2)      Realizatorem Projektu (Beneficjentem) jest BERNDSON Sp. z o.o., Projekt realizowany jest w partnerstwie z firmami Selvia S.A. i BioCentrum Sp.z o.o.

3)      Biuro Projektu mieści się w siedzibie BERNDSON Sp. z o.o. w Krakowie przy ul. Feldmana 4/11. Biuro rekrutacyjne mieści się w siedzibie firmy Selvita S.A. w Krakowie przy ul. Bobrzyńskiego 14.

4)      Okres realizacji projektu: 01.01.2012 -31.12.2013

5)      Obszar realizacji projektu (miejsca organizacji szkoleń): województwo małopolskie. Projekt ma charakter regionalny.

 

§ 2 UCZESTNICY PROJEKTU I KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

1)      Projekt adresowany jest do pracowników zatrudnionych w firmach Selvita S.A oraz BioCentrum Sp. z o.o. wykonujący pracę w ramach struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa znajdujących się w Woj. Małopolskim.

2)      Uczestnikami szkoleń mogą być wyłącznie:

a.) pracownicy firm Selvita S.A. i BioCentrum Sp. z o.o. w rozumieniu art.2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks pracy (DZ.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. – pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę),

b.) właściciele firm Selvita S.A. i BioCentrum Sp. z o.o., pełniący funkcje kierownicze,

c.) wspólnicy, w tym partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe

3)      We wniosku o dofinansowanie założono, że grupę docelową projektu stanowić będą wszyscy pracownicy firm, a w szczególności będzie to kadra zarządzająca firm (min. 15 osób, w tym 5K), pracownicy działów sprzedaży i marketingu (min. 10 osób, 5K), pracownicy działów B+R (min. 60 osób, 37K), a także administracja (30 osób, 18K). Kadrę firm Selvita i BioCentrum tworzą specjaliści z obszaru medycyny, chemii, farmacji, biologii molekularnej, biotechnologii i informatyki. Pracownicy Selvita to 7 techników, 52 magistrów, 33 doktorów. Zespół BioCentrum tworzy 7 doktorów i 16 magistrów. Średni staż pracy w obu firmach wynosi 19 miesięcy. Beneficjent i Partnerzy są zobowiązani do zrealizowania niniejszych założeń projektu.

4)      O zakwalifikowaniu pracowników na szkolenia decydować będą następujące kryteria:

a. ) decyzja o delegowaniu podejmowana przez przełożonego;

b.) poziom wiedzy z wybranego zakresu tematycznego oceniany na podstawie pre testów, które będzie wypełniać pracownik zgłaszający chęć udziału w szkoleniu. Na podstawie pre testu nastąpi ocena czy pracownik posiada deficyt kompetencji z danego zakresu, a także czy ewentualny poziom zajęć jest odpowiedni.

5)      Zakłada się, że udział kobiet i mężczyzn w poszczególnych szkoleniach będzie proporcjonalny do struktury zatrudnienia w poszczególnych działach firmy.

6)      Warunkiem udziału w szkoleniach jest przynależność do grupy pracowników, do których adresowane są poszczególne szkolenia. W związku z powyższym obowiązują następujące zasady udziału w szkoleniach:

a.) w szkoleniach z zakresu zarządzania i rozwoju zasobów ludzkich mogą brać udział wyłącznie przedstawiciele kadry kierowniczej.

b.) szkolenia z zakresu tematyki związanej ze sprzedażą i marketingiem (5 szkoleń) adresowane są wyłącznie do pracowników działu sprzedaży i marketingu lub też kadry kierowniczej tego działu.

c.) szkolenia „Komercjalizacja technologii i innowacyjnych rozwiązań” oraz „Ochrona własności intelektualnej, transfer wyników badań” adresowane są wyłącznie do pracowników działów R&D lub też kadry kierowniczej tego działu.

d.) pozostałe szkolenia adresowane są do pracowników i kadry kierowniczej wszystkich działów.

7)      Do udziału w szkoleniach zakwalifikowane mogą zostać osoby, które:

  • wypełniły Formularz Zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej projektu nie później niż na 10 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia;
  •  podpisały oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przed rozpoczęcie udziału w projekcie i przekazały dswoje dane osobowe;
  • podpisały deklarację uczestnictwa w Projekcie najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia;
  • są delegowane przez przełożonego – przełożony zaakceptował zgłoszenie pracownika;
  • posiadają deficyt kompetencji z danego zakresu, którego dotyczy szkolenie (weryfikowane na podstawie pre testu wypełnianego razem z formularzem zgłoszeniowym);
  • poziom planowanych zajęć jest odpowiedni do poziomu wiedzy i umiejętności pracownika (weryfikowane na podstawie pre testu wypełnianego razem z formularzem zgłoszeniowym).

 

§ 3 CEL PROJEKTU

Celem projektu jest podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych 115 członków kadry kierowniczej i pracowników firm Selvita S.A. i BioCentrum Sp. z o.o.

 

§ 4 ORGANIZACJA USŁUG

1)      Warunkiem ukończenia szkolenia jest obecność Uczestnika w czasie co najmniej 80% godzin lekcyjnych objętych szkoleniami. Uczestnik poświadcza obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności.

2)      Osoba, która ukończy szkolenie otrzyma certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

3)      Opuszczenie przez Uczestnika więcej niż 20% godzin przewidzianych na realizację wybranego szkolenia obliguje go do zwrotu całego kosztu szkolenia (zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu).

4)      Realizator Projektu zapewnia uczestnikom szkoleń:

  • materiały szkoleniowe,
  • poczęstunek w trakcie trwania zajęć (kawa, herbata, ciastka, posiłek),
  • certyfikat ukończenia szkolenia,
  • transport, nocleg i pełne wyżywienie w przypadku szkoleń wyjazdowych.

 

§ 5 ZASADY MONITORINGU UCZESTNIKÓW

1)      Uczestnicy zobowiązani są do każdorazowego potwierdzania swojej obecności na zajęciach. Potwierdzenie obecności następuje poprzez złożenie podpisu na Liście obecności.

2)      Zgodnie z wymogami Projektu wszyscy Uczestnicy podlegają procesowi monitoringu, mającemu na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach Projektu.

3)      Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do wypełniania ankiet monitorujących w trakcie uczestnictwa w Projekcie oraz po jego zakończeniu a także w ciągu 6 miesięcy po ukończeniu udziału w Projekcie. Bezpośredni przełożeni uczestników projektu zobowiązani są do wzięcia udziału w badaniu (wypełnienia ankiety) oceniającej trwałość rezultatów projektu.

4)      W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i ewaluacji Uczestnicy Projektu są zobowiązani do udzielania informacji na temat rezultatów uczestnictwa w Projekcie przedstawicielom WUP w Krakowie lub podmiotowi upoważnionemu przez WUP w Krakowie.