Zaawansowana obsługa pakietu Microsoft Office 2010

Cel szkolenia

Zagadnienie poruszane podczas szkolenia związane są z praktycznymi możliwościami wykorzystania pakietu Microsoft Office do efektywnego wsparcia zadań związanych z funkcjonowaniem firmy.

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób korzystających na codzień z narzędzi pakietu MS Office.

Szkolenie jest przeprowadzane w formie warsztatów komputerowych, podczas których uczestnicy pracują z oprogramowaniem MS Office.

Czas trwania:

32 godz

Wymagania

Znajomość środowiska MS Windows oraz podstawowa umiejętność obsługi pakietu MS Office.

Metody i środki

Wykład, warsztaty komputerowe, dyskusja moderowana, tablica interaktywna, projektor multimedialny

Plan szkolenia


Moduł 1 – Word
Wymiar: 12 h

Formatowanie i edycja dokumentu

· Korzystanie z funkcji automatycznej kontroli pisowni i korekty błędów

· Stosowanie funkcji automatycznego formatowania dokumentu

· Stosowanie różnych opcji określania kształtu fragmentu tekstu oraz układu położenia grafiki względem tekstu

· Zmiana kierunku orientacji tekstu

· Formatowanie akapitu

· Korzystanie z funkcji kontroli sierot i wdów, czyli pojedynczych wierszy występujących na początku i końcu strony

· Konstruowanie własnego stylu formatowania akapitu

· Modyfikowanie własności istniejącego stylu formatowania akapitu

· Automatyczne numerowanie i wypunktowanie akapitów. Tworzenie punktów głównych i podpunktów na różnych poziomach zagnieżdżenia (numerowanie
wielopoziomowe)

· Dokonanie i zapisanie zmian w szablonie dokumentu.

· Zmiany dotyczą zasad formatowania i rozmieszczeniu składników na stronie

· Utworzenie i zapisanie nowego szablonu na podstawie istniejącego wzorca

· Praca zespołowa

Układ dokumentu?

· Tworzenie dokumentu głównego

· Konstrukcja dokumentu podrzędnego opartego na stylu formatowania dziedziczonym z dokumentu nadrzędnego

· Tworzenie spisu treści

· Aktualizacja i modyfikacja istniejącego spisu treści

· Formatowanie spisu treści

· Tworzenie sekcji w dokumencie

· Stosowanie wielokolumnowego układu prezentacji

· Modyfikacja wielokolumnowego układu prezentacji

Organizacja dokumentu?

· Tworzenie lub edycja indeksu/spisu

· Tworzenie lub usunięcie hiperłącza albo odsyłacza do określonego elementu dokumentu

· Wstawienie pól specjalnych w dokumencie

· Zmiana własności pola lub aktualizacja wartości

· Dodanie lub usunięcie stopki lub przypisów końcowych

· Modyfikacja własności formatowania i położenia na stronie stopki oraz przypisów końcowych

· Zabezpieczenie dokumentu hasłem

Elementy składowe dokumentu?

· Łączenie i podział komórek w tabeli

· Konwersja na tabelę tekstu dzielonego na kolumny znakiem tabulacji

· Sortowanie danych zapisanych w tabeli. Rodzaje sortowania: numeryczne/alfabetyczne, narastające/malejące

· Wykonanie sumowania danych numerycznych zapisanych w kolumnach tabeli

· Tworzenie i edycja formularza

· Stosowanie różnorodnych pól formularza: pole tekstowe, pole wyboru (check-box), lista rozwijana itp.

· Edycja, zmiana położenia, zmiana rozmiaru pola tekstowego

· Zmiana własności obramowania i koloru tła pola tekstowego

· Łączenie pól tekstowych w łańcuchy

· Modyfikacja arkusza danych osadzonego w dokumencie

· Utworzenie wykresu na podstawie danych z tabeli lub osadzonego arkusza danych

· Zmiana własności obramowania ilustracji

· Utworzenie prostego obrazu przy wykorzystaniu funkcji rysowania dostępnych w aplikacji edytora tekstu

· Korzystanie z predefiniowanych kształtów (obiektów graficznych)

· Dodanie lub aktualizacja podpisu ilustracji lub tabeli

Narzędzia specjalne
?

· Edycja zbiorów danych dla korespondencji seryjnej

· Sortowanie danych w zbiorze danych dla korespondencji seryjnej

· Łączenie dokumentu głównego z danymi do korespondencji seryjnej zgodnie z zadanymi warunkami połączenia

· Rejestrowanie makropolecenia

Przypisanie makropolecenia jako procedury obsługi wybranego klawisza na pasku narzędzi?


Moduł 2 - Excel
Wymiar: 12 h

Dane

· Nadawanie nazwy blokom komórek arkusza

· Zastosowanie automatycznego formatowania w obrębie zadanego bloku komórek

· Konstruowanie własnego formatu prezentacji danych

· Warunkowe formatowanie komórek

· Import danych z pliku tekstowego. Dane źródłowe są rozdzielane przecinkami (CSV) lub innym separatorem

Prezentacja

· Podział arkusza na okna i blokowanie okien

· Ukrywanie oraz odkrywanie kolumn i wierszy

· Ukrywanie i odkrywanie arkuszy

· Korzystanie z mechanizmu sumy pośredniej

· Stosowanie funkcji wektorowych (jedno lub dwuargumentowych)

Ochrona arkusza

· Zabezpieczenie i zdjęcie zabezpieczenia arkusza z użyciem hasła

· Zabezpieczenie i zdjęcie zabezpieczenia wskazanych komórek z użyciem hasła

Ochrona skoroszytu

· Zabezpieczenie skoroszytu z użyciem hasła

· Zdjęcie zabezpieczenia skoroszytu z użyciem hasłem

Manipulacja danymi

· Sortowanie wierszy danych w oparciu o kryterium zbudowane na atrybutach z wielu kolumn

· Sortowanie wskazanych fragmentów arkusza w oparciu o zadane kryterium

· Konstruowanie jedno lub wielokryterialnego zapytania

· Realizacja zaawansowanych zapytań i filtrów danych

· Powiązanie danych w komórkach i wykresach w ramach jednego arkusza

· Powiązanie danych w komórkach i wykresach na różnych arkuszach tego samego skoroszytu

· Powiązanie danych w komórkach i wykresach na różnych arkuszach w różnych skoroszytach

· Powiązanie danych pomiędzy arkuszem i dokumentem tekstowym

· Konsolidacja danych w przyległych arkuszach z wykorzystaniem funkcji 3D

Szablony

· Użycie gotowego szablonu

· Edycja i zmiana właściwości szablonu

Wykresy i grafika

· Zmiana własności (m.in. kąta nachylenia) wykresów kołowych

· Formatowanie etykiet opisujących osie wykresu

· Zmiana położenia nagłówka, legendy, etykiet opisujących wykres

· Rozłączenie segmentów tworzących wykres kołowy

· Usunięcie serii danych z wykresu

· Zmiana typu wykresu dla wybranych serii danych

· Zmiana szerokości odstępów pomiędzy słupkami danych na wykresie kolumnowym 2D

· Dodanie ilustracji do wykresu

Funkcje

· Zastosowanie funkcji daty i czasu

· Zastosowanie funkcji matematycznych

· Zastosowanie funkcji statystycznych

· Zastosowanie funkcji operujących na tekście

· Zastosowanie funkcji finansowych

· Zastosowanie funkcji wyszukujących

· Zastosowanie funkcji logicznych

· Zastosowanie dostępnych funkcji bazodanowych

· Zagnieżdżanie funkcji

Analiza danych

· Tworzenie tabeli przestawnej z podanego zbioru danych

· Zmiana danych wejściowych i odświeżenie tabeli przestawnej

· Grupowanie i prezentacja danych w tabeli przestawnej według zadanych kryteriów

· Utworzenie i nazwanie scenariusza/wersji dla zadanego zbioru danych

· Przeprowadzenie analizy i wygenerowanie raportu na podstawie zapisanego scenariusza/wersji

· Śledzenie i wizualizacja związków typu poprzednik w formułach komórek arkusza

· Śledzenie i wizualizacja związków zależności od wskazanych komórek arkusza

· Wyświetlenie treści formuł lub miejsca ich lokalizacji dla komórek arkusza

· Dodawanie i usuwanie komentarzy

· Edycja komentarzy przypisanych do komórek arkusza

Narzędzia specjalne

· Rejestrowanie prostego makropolecenia

· Uruchamianie makropolecenia

Przypisanie makropolecenia jako procedury obsługi wybranego klawisza na pasku narzędzi


Moduł 3 - Power Point
Wymiar: 8 h

Audytorium i środowisko

· Rozumienie wpływu liczebności audytorium, rozmiaru i oświetlenia pomieszczenia na planowanie prezentacji.

  • Rozumienie wpływu składu demograficznego audytorium.

Przyswojenie

· Rozumienie, że audytorium może zdobywać wiedzę na podstawie zdjęć, obrazków i wykresów.

· Świadomość potrzeby wsparcia przekazu tekstowego informacją w postaci graficznej. Rozumienie konieczności ograniczenia poziomu szczegółowości informacji
w postaci tekstowej i graficznej.

· Znajomość zagadnień stosowania spójnych schematów projektów graficznych dla zachowania przejrzystości i czytelności przekazu

Wygłaszanie

· Znajomość wpływu istotnych założeń planowania i projektowania prezentacji na sposób jej wygłoszenia, m.in. logiczny porządek slajdów, dostosowanie treści
do dostępnego czasu, przewidywanie momentów utraty uwagi audytorium, zaplanowanie czasu przeznaczonego na omówienie poszczególnych slajdów w ramach
prezentacji

Slajdy

· Stworzenie i zapisanie nowego szablonu prezentacji zawierającego autorskie efekty wypełnienia tła, logo, odstępy pomiędzy punktami prezentacji

· Łączenie slajdów, łączenie tworzonej prezentacji z istniejącą prezentacją

· Dodanie sformatowanego układu tekstu do prezentacji

· Zastosowanie złożonych kolorów, wzorców i obrazów jako wypełnienie tła na pojedynczym slajdzie i grupie slajdów

· Zapisanie slajdu na dysku lokalnym w formacie GIF, JPEG lub BMP

Grafika i obiekty rysunkowy

· Konwersja grafiki na obiekt rysunkowy

· Grupowanie i rozgrupowywanie obiektów graficznych na slajdzie

· Zmiana kolejności obiektów graficznych na slajdzie.

· Ustalanie pozycji obiektu graficznego na slajdzie z wykorzystaniem pionowych i poziomych współrzędnych

· Rozmieszczanie wybranych grafik i obiektów rysunkowych poziomo i pionowo względem współrzędnych slajdu

· Pomijanie grafiki tła na pojedynczych slajdach i grupach slajdów

Efekty w pokazach slajdów

· Dodanie efektu częściowej przezroczystości do grafiki lub obiektu graficznego

· Dodanie efektu trójwymiarowości do obiektu graficznego

· Dodanie, ukrycie cienia w określonym kolorze do grafiki lub obiektu graficznego

· Zastosowanie złożonych kolorów, tekstur, wzorców i obrazów, jako efekt wypełnienia tła dla obiektu graficznego

· Pobranie definicji formatu z obiektu graficznego i zastosowanie go do innego obiektu

Edycja obiektów graficznych

· Zmiana głębi kolorów obiektu graficznego na takie jak 4, 8 i 24 bity

· Przycięcie i proporcjonalne skalowanie obiektu graficznego

· Obracanie, przerzucanie, odbicie lustrzane obiektu graficznego

· Konwersja obiektu graficznego do formatu GIF, JPEG lub BMP

Wykresy i diagramy

· Stworzenie niestandardowego złożonego wykresu liniowokolumnowego na dwóch osiach

· Zmodyfikowanie wykresu następujących typów: kolumnowego, liniowokolumnowego na dwóch osiach

· Zmiana typu formatu wykresu na nazwany typ użytkownika. Zmiana typu wykresu dla istniejącego zakresu danych

· Zmiana skali osi wartości (oś Y), definiowanie minimalnej oraz maksymalnej prezentowanej wartość i jednostki głównej na osi wartości

· Zastosowanie wbudowanej funkcji do wyświetlenia jednostek wartości (oś Y) w setkach, tysiącach i milionach bez modyfikacji istniejącego zakresu danych

Diagramy przepływu

· Narysowanie diagramu przepływu z wykorzystaniem wbudowanych opcji lub innych dostępnych narzędzi

· Zmiana i usuwanie elementów na diagramie przepływu

· Zmiana typu łącznika na diagramie przepływu

Multimedia

· Wstawienie dźwięku z animacją odtwarzaną na wejście slajdu, ustawionego na automatyczne odtwarzanie

· Osadzenie filmu z animacją odtwarzaną na wejście slajdu, ustawionego na automatyczne odtwarzanie

· Wstawienie animowanego obiektu aktywowanego kliknięciem myszki lub automatycznie po określonym czasie

· Zmiana porządku animacji w ramach slajdu

· Zastosowanie ustawień automatycznych tak, aby wypunktowania i obiekty rysunkowego prezentacji zmieniły kolor po wykonanej animacji

· Dodanie animacji elementów wykresu, w podziale na kategorie i elementy serii

Zarządzanie prezentacją

· Dodanie do slajdu akcji, która pozwoli przejść do slajdu, grupy slajdów, innej prezentacji, pliku lub adresu URL

· Zmiana właściwości akcji tak, aby pozwalała przejść do innego slajdu, grupy slajdów, innej prezentacji, pliku lub adresu URL

· Dodanie i usuwanie ustawień chronometrażu (czasu) dla przejść pomiędzy slajdami

· Zastosowanie i usunięcie ustawień pozwalających na odtwarzanie pokazu slajdów w pętli w nieskończoność

· Zastosowanie ustawień pozwalających na ręczne wywoływanie przejść pomiędzy slajdami, wykorzystanie chronometrażu do przejść między slajdami, prezentacje
pokazu slajdów z wykorzystaniem animacji i bez animacji

Powiązania

· Powiązanie z prezentacją fragmentu tekstu dokumentu, zakresu arkusza kalkulacyjnego, wykresu wygenerowanego w arkuszu kalkulacyjnym i wyświetlenie w
postaci obiektu

· Aktualizacja i modyfikacja danych powiązanych z prezentacją

· Zamiana obiektu powiązanego z prezentacją na obiekt osadzony w prezentacji

· Wstawienie obrazu z pliku i powiązanie obrazu z plikiem

Makra

· Nagranie prostego makropolecenia takiego, jak animacja obiektu graficznego, przeskalowanie obrazka, sformatowanie tekstu

· Uruchomienie makropolecenia

Przypisanie makropolecenia do przycisku zdefiniowanego przez użytkownika na pasku narzędzi