Budowanie zespołu

Nie ma zespołów idealnych! Sztuką jest świadomość i wykorzystanie tych wartości zespołu, które mamy do dyspozycji. Nabiera to szczególnego znaczenia w procesie zmian. Wtedy zespół powinien funkcjonować jak jeden organizm w którym każdy zna swoją odpowiedzialność, a jednocześnie jest świadomy odpowiedzialności za pozostałych członków zespołu. Warto nauczyć tego ludzi , ponieważ kiedy nadchodzą zmiany nie ma już na to czasu.

 

Korzyści dla Uczestników szkolenia:

Dwudniowy warsztat jest praktyczną formą uświadomienia i wzmocnienia dobrych stron zespołu oraz wypracowania konstruktywnych wniosków jak można radzić sobie ze słabymi stronami, ze szczególnym uwzględnieniem procesu zmiany. Pierwszego dnia dzięki licznym grom, scenkom, nagraniom na kamerę i analizom tych nagrań.

Uczestnicy zyskują z jednej strony niezbędną wiedzę w zakresie zaawansowanej komunikacji i odpowiedzialności za nią, praw funkcjonowania zespołu, traktowanie konfliktu jako siły pozytywnej oraz rozwiązywania sytuacji trudnych. W drugim dniu zdobyte umiejętności wykorzystujemy przeżywając proces zmiany, poznając naturalne reakcje na ten proces oraz ucząc się jak prowadzić siebie i innych do pełnego zaangażowania.

Szkolenie prowadzi do wzmocnienia zespołu, który kończy szkolenie świadomy swoich mocnych i słabych stron. Podczas szkolenia wzrasta poczucie bezpieczeństwa i zaufanie.

 

Program szkolenia:

 
1. Wprowadzenie do teorii budowania zespołu.

 • Lider – grupa – zadanie: zależności i różnice.
 • Definicja grupy niespołecznej i społecznej
 • Cel grupowy
 • Typy zadań grupowych
 • Normy grupowe
 • Wpływ grupy – jak go harmonijnie kształtować?
 • Rola jednostki i indywidualności w grupie
 • Zagrożenia rozwoju grupy
 • Rola lidera grupy

Metody: ćwiczenia, puzzle, dyskusja. Celem jest zbudowanie świadomości i bazy teoretycznej do dalszych warsztatów.

2. Fazy rozwoju zespołu.

 • Na jakim etapie znajduje się nasz zespół i co z tego wynika. Poznanie fazy rozwoju naszego zespołu i zastosowanie efektywnych technik współdziałania na tym etapie.
 • Teoria rozwoju zespołu.
 • Gdzie jesteśmy? Analiza swojego zespołu.
 • Przeprowadzanie zespołu do dojrzałości i współdziałania.

Metody: gra symulacyjna, praca w parach.

3. Skuteczna komunikacja w zespole.

 • Poznanie i przećwiczenie technik komunikacji i formułowania celów, jasności przekazu oraz wyciągania wniosków.
 • Teoria modeli komunikacji.
 • Poprawne formułowanie celu.
 • Specyfika komunikacji zespołowej.

Metody: scenki w parach, ćwiczenia zespołowe,zapis i analiza video.

4. Efekt synergii zespołowej.

Dlaczego razem działamy efektywniej niż osobno? Co każdy może wnieść do zespołu.

Metody: Gra zespołowa – Bezludna wyspa.

5. Teoria ról zespołowych według Mereditha Belbina.

 • Nauczą się doceniać różne role i korzystać z różnych perspektyw podczas współdziałania w zespole.
 • Poznanie teorii ról zespołowych.
 • Ćwiczenie: Woda Życia.

Metody: Uczestnicy wcielają się w różne role dzięki czemu uczą się doceniać wartość innych członków zespołu, nabierają do siebie zaufania. Efektem ćwiczenia jest również zdiagnozowanie ról niedowartościowanych i wypracowanie sposobów ich przywoływania.

6. Konflikt z zespole. Poznają siłę konfliktu i nauczą się traktować go jako siłę pozytywną. Będą umieli stosować adekwatny sposób rozwiązywania konfliktów.

 • Teoria konfliktu.
 • Konflikt jako siła pozytywna.
 • Źródła konfliktu w naszym zespole – T. Klimann.
 • Sposoby wychodzenia wzmocnionym z impasu.
 • Style rozwiązywania sytuacji konfliktowych – T. Klimann.
 • Postawy i przekonania utrudniające porozumiewanie się i narażające na konflikt.
 • Ćwiczenie stara/młoda, omówienie i wnioski – konsekwencje prawa pierwszego wrażenia dla jakości relacji zespołowych.
 • Efekt „diabelski”, czyli budowanie fałszywych przekonań na temat współpracowników – casus doświadczonych i nowych członków zespołu.
 • Ćwiczenie „analiza i interpretacja”, omówienie i wnioski – konsekwencje założenia, że mój sposób myślenia jest uniwersalny oraz pochopnego interpretowania wypowiedzi oraz zachowań innych.
 • Otwartość w relacjach jako podstawowa profilaktyka konfliktów.
 • Test Okna Johari, indywidualna gotowość do otwartości w kontakcie z innymi.
 • Wypełnienie testu i analiza wyników.
 • Obszary swobody relacyjnej i obszary barier w zespole zadaniowym
 • Ćwiczenia w parach na poszerzanie otwartości w relacjach pomiędzy uczestnikami szkolenia/pracownikami działu Organizacyjno-Personalnego.

Metody: test, ćwiczenia w parach, ćwiczenia w grupie.

7. Podsumowanie szkolenia.

Ćwiczenie podsumowujące realizację celów szkolenia i jednocześnie udzielające pozytywnej informacji Wszystkim Uczestnikom na ich temat. Grupa wychodzi dzięki temu przekonana o własnej wartości i niepowtarzalności. Na koniec wiemy, że nikt lepiej od nas nie poradzi sobie z czekającymi nas wyzwaniami.

Szkolenie prowadzi: