Dlaczego Model Pracy na Sytuacjach to skuteczny sposób na rozwój zawodowy pracowników? Kompletny przewodnik po metodzie

W dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu, zdolność do ciągłego rozwoju i adaptacji staje się kluczową kompetencją zarówno dla pracowników, jak i organizacji. Potwierdza to raport "Future of Jobs Report" opublikowany przez Światowe Forum Ekonomiczne. Czytamy w nim, że do 2025 roku 85 mln miejsc pracy może zostać zdezaktualizowanych z powodu zmian technologicznych. Prognozuje się, że w ich miejsce powstanie 97 mln nowych ról.

Wobec tych danych inwestycja w rozwój zawodowy pracowników przekształca się z opcjonalnego dodatku w absolutną konieczność. 

Organizacje, które skutecznie angażują się w rozwój umiejętności swoich pracowników, nie tylko osiągają lepsze wyniki finansowe, ale również cieszą się większym zaangażowaniem i lojalnością swojej kadry. W erze, gdzie „uczenie się w pracy” staje się nową normą, metodyki pozwalające na efektywny rozwój zawodowy są bardziej wartościowe niż kiedykolwiek.

W tym kontekście, Model Pracy na Sytuacjach (MPnS) wyróżnia się jako wyjątkowo skuteczna metoda wspierania rozwoju zawodowego. Dlaczego?

 • Opiera się na realistycznych scenariuszach i konkretnych wyzwaniach.
 • Oferuje praktyczne podejście do nauki, które jest bezpośrednio związane z codziennymi zadaniami i problemami, z którymi pracownicy się mierzą.
 • Zamiast abstrakcyjnych lekcji czy teoretycznych szkoleń, MPnS koncentruje się na aplikacyjnym i doświadczalnym uczeniu się, co sprzyja lepszemu zrozumieniu i trwalszej retencji zdobywanej wiedzy. 

W tym artykule przyjrzymy się bliżej, dlaczego ten model stanowi tak efektywną metodę rozwoju zawodowego. Opieramy naszą analizę na konkretnym kontekście badawczym i biznesowym, wynikającym z długoletniego doświadczania w tego typu szkoleniach. 

Zapraszamy do eksploracji kompletnego przewodnika po Modelu Pracy na Sytuacjach, który może zrewolucjonizować sposób, w jaki myślimy o uczeniu się w miejscu pracy.

Co to jest Model Pracy na Sytuacjach? Definicja i kluczowe założenia

Model Pracy na Sytuacjach, znany również jako Situational Work Model, to dynamiczne podejście do rozwoju zawodowego, które skupia się na konkretnych, realnych wyzwaniach i sytuacjach napotykanych w miejscu pracy. Kluczowym założeniem tego modelu jest przekonanie, że najskuteczniejsza nauka zachodzi poprzez bezpośrednie doświadczenie i praktyczne rozwiązywanie problemów. Model ten zakłada, iż pracownicy najlepiej rozwijają swoje umiejętności i wiedzę, gdy są stawiani w sytuacjach, które odzwierciedlają rzeczywiste wyzwania biznesowe, a nie w izolowanym środowisku szkoleniowym.

Kluczowe założenia Modelu Pracy na Sytuacjach obejmują następujące aspekty:

 • nauka przez doświadczenie: przekonanie, że praktyczne doświadczenie i interakcja z realnymi problemami przynoszą trwałą wiedzę i umiejętności;
 • skoncentrowanie na rozwiązaniach, co zonacza nacisk na identyfikację i stosowanie konkretnych rozwiązań na wyzwania zawodowe;
 • adaptacyjność, rozumianą jako zdolność do dostosowania się i reagowania na zmienne sytuacje zawodowe, co jest kluczowe w tak dynamicznym środowisku pracy, z jakim mamy do czynienia obecnie;
 • rozwój umiejętności miękkich, czyli promowanie kompetencji takich, jak komunikacja, praca zespołowa i rozwiązywanie problemów, które są niezbędne w różnorodnych kontekstach zawodowych.

Historia i ewolucja

MPnS ewoluował z połączenia różnych teorii i praktyk edukacyjnych, w tym uczenia się przez doświadczenie, teorii sytuacyjnego uczenia się Lave'a i Wengera oraz praktyk coachingowych i mentoringowych. Początkowo stosowany głównie w kontekstach edukacyjnych i szkoleniowych, z czasem zyskał uznanie w rozwoju zawodowym jako skuteczna metoda przygotowywania pracowników do realnych wyzwań biznesowych.

Wprowadzenie Modelu Pracy na Sytuacjach do rozwoju zawodowego było odpowiedzią na rosnącą potrzebę adaptacji pracowników do szybko zmieniającego się świata pracy, gdzie teoretyczna wiedza coraz częściej musi ustępować miejsca umiejętnościom praktycznym i adaptacyjnym. 

W erze cyfryzacji, globalizacji i ciągłych innowacji, model ten pomaga pracownikom nie tylko rozwijać konkretną wiedzę fachową, ale także uczy ich, jak efektywnie adaptować i stosować tę wiedzę w zmieniających się okolicznościach.

Zaadaptowanie Modelu Pracy na Sytuacjach do celów rozwoju zawodowego oznaczało skupienie na tworzeniu środowisk, które imitują rzeczywiste warunki pracy, promowanie nauki poprzez działanie i eksperymentowanie, oraz stosowanie feedbacku w celu ulepszania i dostosowywania podejść do wyzwań. Dzięki temu pracownicy nie tylko nabywają umiejętności niezbędne w ich obecnych rolach, ale stają się również bardziej elastyczni i gotowi na przyszłe zmiany w swojej karierze.

7 założeń Modelu Pracy na Sytuacjach

7 założeń Modelu Pracy na Sytuacjach (MPnS)  to kompleksowy proces projektowania i wdrażania tego modelu w praktyce organizacyjnej. Razem tworzą spójny system, pozwalający na kompleksowe i skuteczne wdrożenie go w organizacji, a co za tym idzie - na rozwój pracowników oraz poprawę operacyjną firmy.

 1. Identyfikacja sytuacji problemowych – proces rozpoczyna się od zidentyfikowania konkretnych wyzwań lub problemów, z którymi borykają się pracownicy. Może to obejmować analizę błędów, wąskich gardeł w procesach lub innych przeszkód wpływających na wydajność.
 2. Wybór sytuacji kluczowych – spośród zidentyfikowanych sytuacji problemowych wybierane są te, które mają największy wpływ na działalność firmy lub jej kluczowe cele. To sytuacje, na których rozwiązaniu organizacja skupi swoje działania rozwojowe.
 3. Dobór narzędzi do sytuacji – dla wybranych sytuacji kluczowych dobierane są odpowiednie narzędzia i techniki, które mają wspierać pracowników w znalezieniu skutecznych rozwiązań. Narzędzia te mogą być różnorodne, od technik komunikacji, przez metody analizy problemów, aż po narzędzia zarządzania projektem.
 4. Trening zastosowania narzędzi – pracownicy są szkoleni w zakresie używania wybranych narzędzi w praktycznych warunkach. Treningi te często odbywają się w formie warsztatów, które symulują realne sytuacje zawodowe.
 5. Prezentacja strategii postępowania – po przeszkoleniu pracownicy prezentują strategie, które mają zastosować w odpowiedzi na wyzwania sytuacji kluczowych. Prezentacje te mogą stanowić podstawę do dalszej dyskusji i doskonalenia planu działania.
 6. Modelowanie poznanych strategii – następuje proces modelowania, w trakcie którego strategie są weryfikowane i udoskonalane. Ten krok pozwala na praktyczne przetestowanie strategii i dostosowanie ich do realnych warunków pracy.
 7. Stworzenie Skillsboard – finalnie, tworzy się tzw. "Skillsboard", czyli narzędzie lub platformę do śledzenia i zarządzania umiejętnościami zdobytymi przez pracowników w trakcie szkoleń. Skillsboard służy jako baza danych umiejętności, które pracownicy mogą wykorzystywać w codziennej pracy, oraz jako narzędzie do planowania dalszego rozwoju.

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA MODELU PRACY NA SYTUACJACH W PRAKTYCE

Firma X - wdrożenie nowego systemu zarządzania projektami

Firma X, międzynarodowa korporacja działająca w branży technologicznej, stanęła przed wyzwaniem wdrożenia nowego systemu zarządzania projektami. Jego celem było zwiększenie efektywności pracy i lepsze zarządzanie zasobami. Aby zapewnić płynne przejście i zmaksymalizować zaangażowanie pracowników, zarząd zdecydował się zastosować Model Pracy na Sytuacjach (MPnS) jako część szkolenia wdrożeniowego.

Faza 1: IDENTYFIKACJA SYTUACJI

Przed rozpoczęciem szkolenia, zespół HR przeprowadził wywiady z menedżerami projektów i zespołami, aby zidentyfikować typowe wyzwania i problemy, jakie napotykają w codziennej pracy. Na tej podstawie stworzono listę realistycznych scenariuszy, które miały zostać przepracowane podczas szkolenia.

FAZA 2: SZKOLENIE OPARTE NA SCENARIUSZACH

Szkolenie zostało zaprojektowane jako seria warsztatów, podczas których uczestnicy mogli praktycznie zastosować nowy system zarządzania projektami do rozwiązania zidentyfikowanych problemów. Każdy warsztat koncentrował się na innym scenariuszu, od alokacji zasobów po zarządzanie ryzykiem projektu, co pozwalało na praktyczne przetestowanie funkcjonalności systemu.

FAZA 3: FEEDBACK I REFLEKSJA

Po każdym warsztacie przeprowadzona została sesja feedbacku, gdzie uczestnicy mogli podzielić się swoimi doświadczeniami, sukcesami, a także trudnościami napotkanymi podczas pracy z systemem. Te sesje były również okazją do refleksji nad tym, jak nowe narzędzie może być wykorzystywane w codziennej pracy.

FAZA 4: REALIZACJA PROJEKTU PILOTAŻOWEGO

Jako część szkolenia, każdy zespół otrzymał zadanie realizacji krótkiego projektu pilotażowego, wykorzystując nowy system. Pozwoliło to uczestnikom na zastosowanie zdobytej wiedzy w kontrolowanych, ale realistycznych warunkach, przy jednoczesnym wsparciu ze strony trenerów.

WYNIKI

 • Po szkoleniu, Firma X zauważyła znaczący wzrost efektywności w zarządzaniu projektami oraz lepsze wykorzystanie zasobów.
 • Pracownicy wyrazili pozytywne opinie o szkoleniu, podkreślając, że praktyczne doświadczenie i możliwość pracy nad realnymi problemami znacząco przyczyniły się do ich zrozumienia i akceptacji nowego systemu.
 • Wdrożenie systemu przebiegło płynnie, a zdobyta wiedza i umiejętności zostały szybko zaadoptowane w codziennej pracy.

Kluczowe elementy Modelu Pracy na Sytuacjach

Kluczowe elementy Modelu Pracy na Sytuacjach

MPnS wykorzystuje szereg specyficznych technik i narzędzi, które mają na celu maksymalizację praktycznego uczenia się i bezpośredniego zastosowania nowo nabytych umiejętności w pracy. Przyjrzyjmy się teraz, jakie są kluczowe elementy tego modelu.

1. Symulacje

Symulacje stanowią fundament MPnS, oferując pracownikom możliwość praktycznego przećwiczenia konkretnych sytuacji zawodowych w kontrolowanym środowisku. Dzięki temu mogą oni eksperymentować z różnymi strategiami i rozwiązaniami, bez ryzyka negatywnych konsekwencji w rzeczywistej pracy. Symulacje te mogą dotyczyć zarządzania kryzysowego, negocjacji z klientami, zarządzania zespołem, czy też wdrażania zmian organizacyjnych.

2. Role-playing

Role-playing, czyli odgrywanie ról, pozwala uczestnikom na wcielenie się w różne postaci wewnątrz organizacji lub poza nią, aby zrozumieć różne perspektywy i lepiej przygotować się na interakcje z różnorodnymi interesariuszami. Ta technika pomaga w rozwijaniu umiejętności miękkich, takich jak empatia, komunikacja interpersonalna oraz skuteczne negocjowanie.

3. Warsztaty i grupowe sesje rozwiązywania problemów

Te interaktywne sesje zachęcają pracowników do współpracy, wymiany pomysłów i wspólnego rozwiązywania problemów. Są one nieocenione w kształtowaniu umiejętności pracy zespołowej, zarządzania projektami i kreatywnego myślenia.

4. Coaching i mentoring

Oferowanie indywidualnego wsparcia od bardziej doświadczonych mentorów lub coachów pozwala na dostosowanie procesu nauki do indywidualnych potrzeb i celów rozwojowych pracownika. To personalizowane podejście umożliwia szybszą adaptację i efektywne przełamywanie osobistych barier w rozwoju.

5. Feedback i refleksja

Regularny feedback od trenerów, mentorów oraz współpracowników, połączony z zachętą do samorefleksji, pozwala uczestnikom na zrozumienie swoich postępów, identyfikację obszarów do poprawy oraz celebrowanie sukcesów. To element krytyczny w cyklu uczenia się, zapewniający ciągły rozwój i doskonalenie.

Real Problem Solving Set

Podstawową zaletą Modelu Pracy na Sytuacjach jest jego skupienie na rozwiązaniach i praktycznych umiejętnościach, które są bezpośrednio stosowane w miejscu pracy. Poprzez realistyczne scenariusze i aktywne zaangażowanie, pracownicy nie tylko uczą się, jak radzić sobie z bieżącymi wyzwaniami, ale także jak efektywnie adaptować nabyte umiejętności do nowych, nieprzewidzianych sytuacji. Dzięki temu modelowi, rozwój zawodowy przestaje być abstrakcyjnym celem, a staje się praktycznym narzędziem w rękach pracowników, umożliwiającym im nie tylko osiąganie lepszych wyników w pracy, ale również rozwijanie kariery w długoterminowej perspektywie.

Dlaczego Model Pracy na Sytuacjach jest skuteczny?

MPnS wyróżnia się na tle innych metod rozwoju zawodowego swoim praktycznym podejściem i skoncentrowaniem na rozwiązaniach. Badania pokazują, że uczenie się przez doświadczenie, będące fundamentem MPnS, jest jedną z najskuteczniejszych metod przyswajania wiedzy. Na przykład, raport "Learning by Doing" opublikowany przez American Psychological Association podkreśla, że ludzie lepiej zapamiętują i stosują wiedzę, kiedy uczą się przez bezpośrednie działanie i refleksję nad tym działaniem. MPnS wykorzystuje tę zasadę, umożliwiając uczestnikom szkoleń konfrontację z realnymi problemami i wypracowanie praktycznych rozwiązań.

Case studies z różnych firm pokazują, że MPnS skutecznie wspiera rozwój umiejętności miękkich, takich jak komunikacja, praca zespołowa i adaptacyjność. Przykładem może być wdrożenie MPnS w globalnej firmie konsultingowej, gdzie zespoły pracujące nad międzynarodowymi projektami skorzystały z symulacji i warsztatów opartych na rzeczywistych wyzwaniach projektowych. Uczestnicy mieli okazję praktycznie zastosować narzędzia zarządzania projektami, techniki negocjacji i metody radzenia sobie z konfliktami. W efekcie, zespoły nie tylko poprawiły swoje wyniki w realizacji projektów, ale również zauważyły znaczną poprawę w komunikacji międzykulturowej i współpracy.

W porównaniu z tradycyjnymi metodami rozwoju, takimi jak wykłady czy samouczki online, MPnS oferuje bardziej holistyczne podejście do nauki. Tradycyjne metody mogą być skuteczne w przekazywaniu wiedzy teoretycznej, lecz często nie zapewniają wystarczającej praktyki w zastosowaniu tej wiedzy w rzeczywistych sytuacjach zawodowych. MPnS wypełnia tę lukę, integrując wiedzę teoretyczną z praktycznym doświadczeniem. 

Jedną z najważniejszych zalet MPnS jest jego elastyczność i zdolność do dostosowania do konkretnych potrzeb i wyzwań organizacji. Model ten może być zastosowany w praktycznie każdym kontekście zawodowym, od szkoleń dla nowych pracowników, poprzez rozwijanie umiejętności liderów zespołów, aż po specjalistyczne szkolenia branżowe. Ponadto, MPnS promuje ciągłe uczenie się i adaptację, co jest kluczowe w szybko zmieniającym się świecie pracy.

Jakie są ograniczenia Modelu Pracy na Sytuacjach?

MPnS oferuje wiele korzyści i jak każda metoda, posiada również pewne ograniczenia i wyzwania. Którym z nich warto przyglądać się ze szczególną uwagą? Sprawdźmy!

Po pierwsze implementacja. MPnS często wymaga znaczących zasobów, zarówno finansowych, jak i czasowych. Symulacje, role-playing i inne aktywności interaktywne mogą wymagać specjalistycznego sprzętu, oprogramowania oraz zaangażowania wykwalifikowanych trenerów i mentorów. Dla niektórych organizacji, szczególnie tych mniejszych lub dysponujących ograniczonym budżetem na rozwój pracowników, koszt ten może stanowić przeszkodę.

Po drugie efektywność, która w dużej mierze zależy od umiejętności i doświadczenia trenerów, mentorów, czy facilitatorów prowadzących sesje. Znalezienie odpowiednich osób, które potrafią efektywnie prowadzić interaktywne sesje i adaptować scenariusze do potrzeb uczestników, może być wyzwaniem. Słabsze umiejętności facilitatorów mogą obniżyć skuteczność szkolenia.

Po trzecie fokus na specyficzne, realne sytuacje zawodowe, który może niekiedy ograniczać szerokość perspektywy uczestników. Jeśli scenariusze szkoleniowe nie są dostatecznie zróżnicowane lub są zbyt wąsko skoncentrowane na konkretnych problemach, pracownicy mogą nie rozwijać pełnego spektrum umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z różnorodnymi wyzwaniami.

Po czwarte - aktualizacja. Model Pracy na Sytuacjach wymaga regularnej aktualizacji, aby scenariusze i wyzwania były stale dostosowane do zmieniających się realiów biznesowych. Organizacje muszą być gotowe na ciągłą rewizję i adaptację materiałów szkoleniowych, co może być czasochłonne.

Jakie korzyści ze stosowania MPnS mają pracownicy?

Model Pracy na Sytuacjach wyróżnia się na tle innych podejść do rozwoju zawodowego przede wszystkim faktem, że bardzo mocno skupia się na praktycznym zastosowaniu i skoncentrowaniu na realnych wyzwaniach środowiska pracy. Dzięki angażowaniu pracowników w praktyczne doświadczenia, znacząco zwiększa retencję wiedzy, co oznacza, że pracownicy nie tylko szybciej przyswajają nowe informacje, ale także są w stanie lepiej je pamiętać i wykorzystać w praktyce. Ta metoda uczenia się przez działanie i refleksję sprawia, że pracownicy rozwijają nie tylko specjalistyczne umiejętności potrzebne w ich codziennej pracy, ale także cenne umiejętności miękkie, w tym komunikację, pracę zespołową i adaptacyjność, które są kluczowe w dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym. Pracując nad realistycznymi scenariuszami, pracownicy mogą lepiej zrozumieć swoją rolę w organizacji i to, jak ich praca przyczynia się do jej sukcesu, co naturalnie prowadzi do wzrostu motywacji i zaangażowania. Z kolei interaktywny charakter MPnS sprawia, że proces nauki staje się bardziej angażujący i interesujący, co nie tylko poprawia wyniki szkoleniowe, ale także zwiększa satysfakcję z pracy. Ponadto, dzięki możliwości dostosowania scenariuszy do indywidualnych potrzeb i celów każdego pracownika, MPnS umożliwia bardziej personalizowany rozwój, co jest wyjątkowo cenione w środowiskach, gdzie elastyczność i adaptacja do szybko zmieniających się warunków są na wagę złota. Przezwyciężanie wyzwań w kontrolowanym, ale realistycznym środowisku szkoleniowym, nie tylko buduje kompetencje zawodowe, ale także wzmacnia poczucie własnej wartości i satysfakcji z osiągnięć zawodowych, co przekłada się na lepszą jakość pracy i większą lojalność wobec pracodawcy.

Jakie są typowe pułapki, na które warto zwrócić uwagę podczas implementacji MPnS?

Z mojej perspektywy - mówi Bartosz Soczówka, dyr. merytoryczny w Berndsonie - widzę trzy główne wyzwania. Pierwsze z nich to ryzyko nadmiernej komplikacji scenariuszy szkoleniowych, co może zniechęcić i przytłoczyć uczestników. Wiele doświadczenia podpowiada mi, że ważnym jest, aby scenariusze były osadzone w realiach pracy danej grupy pracowników. Co więcej, powinny być dostosowane do poziomu ich umiejętności, a poziom ich trudności powinien się stopniowo zwiększać, by wspierać rozwój i budowanie pewności siebie.

Bartosz zwraca również uwagę na znaczenie wsparcia ze strony liderów organizacji. Drugie wyzwanie to zabezpieczenie zaangażowania zarządu i liderów. Bez ich aktywnego wsparcia trudno o sukces. Ich zaangażowanie jest kluczowe dla zapewnienia niezbędnych zasobów, komunikacji celów oraz budowania kultury otwartej na uczenie się i rozwój.

Na koniec Bartosz podkreśla rolę ciągłego feedbacku i gotowości do dostosowań. Nie można zapomnieć o konieczności regularnego zbierania informacji zwrotnych i gotowości do dostosowywania programu. Proces wdrażania MPnS jest cykliczny i wymaga ciągłej ewaluacji oraz adaptacji. Sukces leży w iteracji i elastyczności podejścia."

Jak mierzyć skuteczność Modelu Pracy na Sytuacjach?

Mierzenie skuteczności szkoleń, to jedno ze współczesnych wyzwań branży. Nie inaczej jest w przypadku MPnSa, gdzie jest ono kluczowym elementem, pozwalającym zrozumieć, na ile interwencje te przyczyniają się do realnej poprawy umiejętności i efektywności pracowników. 

Aby dokładnie ocenić wpływ tych działań, istotne jest stosowanie zarówno jakościowych, jak i ilościowych metod oceny, które razem dają pełny obraz postępów.

Warto zacząć od gromadzenia bezpośrednich opinii od uczestników szkoleń, co daje bezcenną wiedzę o ich percepcji i bezpośrednich odczuciach związanych z udziałem w szkoleniu. Ankiety satysfakcji i formularze feedbacku po zakończeniu szkolenia to standardowe narzędzia, ale równie ważne jest zachęcanie pracowników do dzielenia się swoimi refleksjami i sugestiami w bardziej nieformalny sposób, na przykład poprzez rozmowy indywidualne czy grupowe dyskusje.

Ocena efektywności szkoleń MPnS wymaga także analizy zmian w zachowaniu i wynikach pracy. Tutaj przydają się metody obserwacyjne, w tym ocena przez przełożonych i kolegów z zespołu, jak również analiza konkretnych wskaźników pracy przed i po szkoleniu. Przykładowe wskaźniki efektywności (KPIs) mogą obejmować zmiany w:

 • produktywności, 
 • jakości wykonania zadań, 
 • ilości błędów, 
 • czasu potrzebnego na realizację określonych zadań, 
 • wskaźniki związane z pracą zespołową i komunikacją.

Dodatkowo warto wykorzystać bardziej zaawansowane narzędzia, takie jak:

 • ocena 360 stopni
 • systemy zarządzania nauką (Moodle, Cornerstone OnDemand, TalentLMS),
 • programowanie do zarządzania wydajnością (BambooHR, Workday, SAP SuccessFactors),
 • narzędzia do feedbacku i zaangażowania (np. SurveyMonkey, Culture Amp, 15Five).

Dokładna ocena postępów pracowników po szkoleniach MPnS nie kończy się na zebraniu feedbacku czy analizie wskaźników efektywności. Równie istotnym elementem, który warto wprowadzić do procesu oceny, jest rodzaj testu behawioralnego, sprawdzającego, jak pracownicy potrafią zastosować zdobytą wiedzę w praktyce. Test taki ma na celu ocenę zdolności uczestnika do odpowiedniego dopasowania strategii i narzędzi do konkretnych, opisanych sytuacji – bez elementów role-playing czy innych form symulacji. Zamiast tego, pracownik przedstawia zestawienie metod i narzędzi, które uznałby za najbardziej skuteczne w danej sytuacji, a następnie uzasadnia swój wybór.

Takie podejście przypomina realne wyzwania, z jakimi pracownicy mogą spotkać się na co dzień, wymagając od nich nie tylko teoretycznej wiedzy, ale przede wszystkim zdolności do krytycznego myślenia i szybkiej adaptacji. Test ten, nazwijmy go „strategiczne dopasowanie MPnS”, może być przeprowadzony indywidualnie lub w grupach, pozwalając na ocenę nie tylko pojedynczych pracowników, ale i efektywności pracy zespołowej. Wyniki tego rodzaju testu dają menedżerom HR klarowny obraz, na ile szkolenie MPnS przyczyniło się do praktycznego rozwoju kompetencji pracowników i byłyby cennym dodatkiem do zestawu narzędzi oceniających efektywność szkoleń.

Podsumowanie

Model Pracy na Sytuacjach (MPnS) to innowacyjne i skuteczne podejście, które odpowiada na współczesne wyzwania dynamicznego świata pracy. Ugruntowany w praktyce i poparty badaniami model, umożliwia pracownikom zdobycie cennych umiejętności praktycznych oraz miękkich, zwiększając ich zaangażowanie i efektywność. MPnS skupia się na konfrontacji z realnymi wyzwaniami, promując uczenie się przez doświadczenie i oferując pracownikom możliwość nauki w kontekście bezpośrednio związanym z ich codzienną pracą.

Realne przypadki firm, które zastosowały MPnS, potwierdzają jego efektywność w różnych branżach, od technologicznej po produkcyjną. Implementacja modelu wymaga świadomego planowania i może napotkać wyzwania, takie jak konieczność angażowania zasobów, potrzeba wsparcia ze strony liderów, czy konieczność ciągłego feedbacku i adaptacji. Pomimo tych wyzwań, organizacje, które skutecznie wdrożą MPnS, zyskują narzędzie, które nie tylko rozwija umiejętności pracowników, ale także pomaga w budowaniu elastyczności i gotowości na zmiany – kluczowe cechy w dzisiejszej gospodarce.

Ocena skuteczności modelu może być prowadzona za pomocą różnych narzędzi i wskaźników efektywności, które pomagają śledzić postępy i dokonywać potrzebnych zmian w programach rozwojowych. Od standardowych ankiet satysfakcji, poprzez metody obserwacyjne, aż po zaawansowane systemy zarządzania nauką i wydajnością, takie jak ocena 360 stopni, możliwości są liczne.

Wreszcie, MPnS pokazuje, że ciągły rozwój pracowników to nie tylko odpowiedź na zmieniające się wymagania rynku pracy, ale także inwestycja w ludzi, która przekłada się na wyniki finansowe i operacyjne firmy. Model ten, stosowany z rozwagą i świadomością jego potencjału oraz ograniczeń, może zrewolucjonizować sposób, w jaki organizacje podchodzą do uczenia się i rozwoju zawodowego.

Jak zarządzać stresem i emocjami: ekspercki przewodnik zwiększenia odporności psychicznej

Stres stał się nieodłączną częścią naszego życia, wpływając na nas zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej. W obliczu coraz bardziej wymagających wyzwań współczesności, dynamicznych zmian gospodarczych i społecznych, umiejętność zarządzania stresem i emocjami stała się kluczowa dla utrzymania zdrowia psychicznego i efektywności w działaniu.

Badania wskazują, że stres długotrwały ma negatywny wpływ na nasze zdrowie, a także na naszą produktywność i zaangażowanie. Wzrost problemów związanych ze stresem obserwuje się zarówno wśród dorosłych, jak i młodzieży. Jednocześnie świadomość potrzeby radzenia sobie ze stresem rośnie, a ludzie coraz częściej szukają skutecznych sposobów, aby poprawić swoją odporność psychiczną.

W tym artykule omówimy, jak efektywnie zarządzać stresem i emocjami, korzystając z eksperckiej wiedzy i doświadczenia Wojciecha Budy, doświadczonego trenera specjalizującego się w tej tematyce. Poznamy konkretne techniki, dowiemy się, jak budować odporność emocjonalną, a także zrozumiemy, dlaczego warto inwestować w rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem.

Rola stresu w nowoczesnym świecie

Stres jest naturalną reakcją organizmu na wyzwania, z którymi się zmagamy, jednak w dzisiejszym świecie jego poziom często przekracza zdrowe granice. Nowoczesne środowisko pracy, szybkie tempo życia, a także globalne wydarzenia, takie jak pandemia COVID-19 czy wojny w wielu zakątkach świata wywarły silny wpływ na nasze samopoczucie.

Według badań opublikowanych przez Światową Organizację Zdrowia, w trakcie pandemii wyzwalacze odpowiedzialne za wystąpienie lęków i depresji wzrosły o 25%. Długotrwały stres, związany z izolacją społeczną, strachem przed zachorowaniem czy ogólną niepewnością, wpłynął na zdrowie psychiczne wielu osób.

Ponadto, nawet po zakończeniu pandemii, poziom stresu w społeczeństwie pozostaje wysoki, a kolejne wyzwania, takie jak zmiany gospodarcze czy geopolityczne, nie ułatwiają sytuacji. Badania pokazują, że przewlekły stres wpływa nie tylko na nasze zdrowie, ale również na naszą wydajność w pracy, koncentrację i przede wszystkim na ogólną satysfakcję z życia.

Jednak trudne sytuacje, z którymi się zmagamy, uwidoczniły także potrzebę lepszego radzenia sobie ze stresem. Eksperci, tacy jak Wojciech Buda, zwracają uwagę na to, że umiejętność zarządzania stresem jest kluczowa zarówno dla sukcesu zawodowego, jak i dla zachowania zdrowia psychicznego.

W trakcie swojej kariery badawczej, Alia Crum, amerykańska psycholog, przeprowadziła szereg eksperymentów, które wskazują na pozytywny wpływ zmiany nastawienia do stresu. Uczestnicy programów szkoleniowych, skupionych na tej tematyce, zaobserwowali zmniejszenie liczby negatywnych objawów zdrowotnych, większe zaangażowanie i ogólną satysfakcję.

Zarządzanie stresem staje się zatem nie tylko kwestią zdrowia, ale także efektywności w działaniu i satysfakcji z życia. W kolejnej części tego artykułu omówimy podstawowe techniki zarządzania stresem, które można zastosować, aby poprawić swoją odporność psychiczną i lepiej radzić sobie z wyzwaniami codziennego życia.

Podstawowe techniki zarządzania stresem

Zarządzanie stresem jest umiejętnością, którą można rozwijać poprzez praktykowanie różnych technik i strategii. Każdy z nas bardziej lub mniej świadomie stosuje pewne sposoby radzenia sobie ze stresem, jednak niektóre metody są szczególnie skuteczne w obniżaniu poziomu stresu i poprawie naszego samopoczucia.

Orientacja na działanie i zapobieganie

Jedną z technik zarządzania stresem rekomendowaną przez trenera Wojciecha Budę jest orientacja na działanie i zapobieganie. Polega ona na aktywnym podejściu do sytuacji stresujących i podejmowaniu kroków, które mogą zmniejszyć nasz poziom stresu. Jeśli wiemy, że coś nas zestresuje, warto zapytać siebie, co możemy zrobić teraz, aby przygotować się do tej sytuacji i zminimalizować stres.

Aktywność fizyczna

Regularna aktywność fizyczna, taka jak siatkówka, siłownia czy yoga, jest kolejną skuteczną metodą radzenia sobie ze stresem. Aktywność fizyczna pomaga na chwilę oderwać się od stresów dnia codziennego i wyciszyć umysł, a także uwalnia endorfiny, które poprawiają nasz nastrój. Trener podkreśla, że regularne ćwiczenia fizyczne pomagają również w budowaniu odporności emocjonalnej.

Medytacja i mindfulness

Medytacja i mindfulness to techniki, które pomagają w skupieniu się na chwili obecnej i uspokojeniu umysłu. Praktyki te pozwalają zredukować stres, poprawić koncentrację i zwiększyć świadomość emocji. Wprowadzenie krótkich sesji medytacyjnych lub ćwiczeń mindfulness do codziennej rutyny, pozwala lepiej radzić sobie z wyzwaniami i zachować spokój w obliczu stresujących sytuacji.

Planowanie i organizacja

Planowanie i organizacja to kluczowe elementy skutecznego zarządzania stresem. Doświadczenie wielu praktyków podpowiada, aby codziennie sprawdzać swój kalendarz i notatki, analizować zadania oraz planować działania na kolejne dni. Pomaga to w uniknięciu nagromadzenia się stresujących sytuacji i pozwala lepiej radzić sobie z wyzwaniami. Jedną z metod, którą trener naszego szkolenia wykorzystuje, jest macierz Eisenhowera, pomagająca segregować zadania według ich pilności i ważności.

Chwila przerwy

Kiedy coś nas zestresuje, warto zrobić sobie krótką przerwę, aby pozwolić emocjom opaść. W stresie i silnych emocjach możemy podejmować mniej trafne decyzje, dlatego zaleca się zaczekać 2-3 minuty, aby uspokoić umysł i podejść do sytuacji z większym spokojem i klarownością.

W kolejnej części artykułu omówimy znaczenie emocjonalnej odporności oraz jak można ją rozwijać, aby lepiej radzić sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi.

"Szkolenie polecę każdemu (nie tylko znajomemu) z czystym sumieniem, bo wiem, że nikt nie będzie zawiedziony. To co najbardziej doceniam po szkoleniu to ekspercka, duża wiedza naszej Trenerki, przykłady "z życia wzięte", ciekawe ćwiczenia i case study oraz sama atmosfera. Myślę, że żaden z uczestników nie czuł się "wywołany do tablicy", a wręcz przeciwnie - na fajnej, partnerskiej stopie, swobodnie rozmawialiśmy i wymienialiśmy się swoimi doświadczeniami. Podsumowując - mocna 5 :)" Katarzyna Bysina

Znaczenie emocjonalnej odporności

Emocjonalna odporność to zdolność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi. Jest ona oparta na świadomości własnych emocji i inteligencji emocjonalnej, czyli zdolności do rozumienia oraz skutecznego regulowania emocji. W dzisiejszym świecie, pełnym wyzwań i stresujących wydarzeń, rozwijanie tej umiejętności staje się coraz bardziej istotne.

Czym jest emocjonalna odporność?

Według Wojciecha Budy, emocjonalna odporność to kluczowa umiejętność, która pomaga nam radzić sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi. Jest ona oparta na kilku ważnych elementach:

 1. znajomość własnych emocji: świadomość swoich emocji i umiejętność ich rozpoznawania to pierwszy krok do efektywnego radzenia sobie z nimi;
 2. panowanie nad własnymi emocjami: kontrola nad reakcjami emocjonalnymi pozwala unikać impulsywnych decyzji i zachowań, które mogą pogorszyć sytuację;
 3. automotywacja: motywowanie siebie do działania pomimo przeciwności pomaga utrzymać równowagę i dążyć do celów;
 4. empatia: zrozumienie emocji innych ludzi i zdolność do współodczuwania jest kluczowa w budowaniu relacji i radzeniu sobie ze stresem społecznym;
 5. podtrzymywanie relacji z innymi: wsparcie społeczne jest ważnym elementem emocjonalnej odporności, pomagając przetrwać trudne chwile.

Jak budować odporność emocjonalną?

Budowanie odporności emocjonalnej wymaga praktyki i zaangażowania. Trener Wojciech Buda rekomenduje kilka praktycznych działań, które mogą pomóc w rozwijaniu tej umiejętności. Oto kluczowe trzy..

 • Samoświadomość i słuchanie siebie - prowadzenie „wewnętrznego dialogu” i zrozumienie własnych emocji pomaga w radzeniu sobie z nimi.
 • Wsparcie społeczne - poszukiwanie wsparcia w rodzinie i znajomych w trudnych chwilach pomaga w uzyskaniu nowej perspektywy i radzeniu sobie z emocjami.
 • Praca ze specjalistą - psycholog lub psychoterapeuta może pomóc w zrozumieniu i radzeniu sobie z trudnymi emocjami oraz w budowaniu odporności emocjonalnej.

Emocjonalna odporność jest niezbędna do skutecznego radzenia sobie ze stresem i emocjami, a także do zachowania zdrowia psychicznego. W następnej części artykułu omówimy, jak te umiejętności można zintegrować w życie codzienne, aby lepiej radzić sobie z wyzwaniami.

"Prowadzący szkolenie mega przygotowany, a kiedy trzeba i zabawny, nie kieruje się standardowym schematem. Jest zaangażowany w przekazywanie wiedzy oraz instrukcji, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach z klientami. Sposób prowadzenia ciekawy, dużo inscenizacji i scenek dotyczących sytuacji życiowych." Aleksandra Sobieraj

Integracja zarządzania stresem w codziennym życiu

Efektywne zarządzanie stresem wymaga nie tylko poznania technik, ale również ich regularnego praktykowania. Oto kilka praktycznych sposobów, które możesz zastosować w codziennym życiu, aby poprawić swoją odporność psychiczną i lepiej radzić sobie ze stresem.

1. Planowanie i organizacja

Praktyczna porada: codziennie rano, przed rozpoczęciem pracy, poświęć kilka minut na przejrzenie kalendarza i sporządzenie listy zadań. Skorzystaj z macierzy Eisenhowera, aby podzielić zadania na ważne i pilne, pilne ale nieważne, ważne ale niepilne, oraz niepilne i nieważne. Dzięki temu skupisz się na priorytetach i unikniesz stresu związanego z zaległymi zadaniami.

Przykład: jeśli masz nadchodzący projekt z odległym terminem, zaplanuj codzienne małe kroki, które pozwolą Ci osiągnąć cel bez stresu związanego z odkładaniem wszystkiego na ostatnią chwilę.

2. Chwila przerwy

Praktyczna porada: wprowadź do swojego dnia krótkie przerwy co 1-2 godziny, podczas których oderwiesz się od pracy. Wykorzystaj ten czas na rozciąganie, głębokie oddychanie lub po prostu krótki spacer np. po biurze. Taki reset pomoże Ci zredukować napięcie i zachować koncentrację.

Przykład: po trudnej rozmowie telefonicznej lub stresującym spotkaniu, wyjdź na chwilę na zewnątrz, weź kilka głębokich oddechów i skoncentruj się na otoczeniu. Ta krótka przerwa pomoże Ci uspokoić umysł i przygotować się na dalsze działania.

3. Aktywność fizyczna

Praktyczna porada: regularna aktywność fizyczna, nawet krótka, może znacznie obniżyć poziom stresu. Wybierz formę ruchu, którą lubisz, i zaplanuj ją w swoim harmonogramie. Nawet 20 minut spaceru lub szybkiej gimnastyki może poprawić nastrój i zwiększyć odporność na stres.

Przykład: jeśli czujesz się zestresowany po długim dniu pracy, wybierz się na krótki spacer na świeżym powietrzu lub zrób kilka prostych ćwiczeń rozciągających w domu. To proste działanie może pomóc Ci zrelaksować się i spojrzeć na problemy z innej perspektywy.

4. Mindfulness i medytacja

Praktyczna porada: mindfulness i medytacja to skuteczne techniki redukcji stresu. Poświęć kilka minut dziennie na praktykowanie uważności, skupiając się na oddechu lub otoczeniu. Aplikacje do medytacji mogą pomóc w regularnym praktykowaniu i oferują różnorodne ćwiczenia, które można łatwo dostosować do swojego dnia.

Przykład: po stresującym spotkaniu lub zadaniu, usiądź w cichym miejscu, zamknij oczy i skup się na oddechu przez kilka minut. Ta prosta praktyka może pomóc w uspokojeniu umysłu i zwiększeniu koncentracji.

5. Zdrowe rutyny

Praktyczna porada: stwórz zdrowe nawyki, które pomogą Ci w zarządzaniu stresem, takie jak regularne przerwy, ćwiczenia, zdrowa dieta i odpowiednia ilość snu. Ustal stałe godziny na relaks i odpoczynek, aby dać sobie czas na regenerację.

Przykład: wieczorem, zamiast spędzać czas przed ekranem, poświęć chwilę na relaksującą czynność, taką jak czytanie książki, słuchanie muzyki lub gorąca kąpiel. To pomoże Ci zrelaksować się przed snem i poprawić jakość odpoczynku.

Czy to szkolenie jest dla mnie?

Skuteczne zarządzanie stresem i emocjami to umiejętność, którą można rozwijać i doskonalić poprzez odpowiednie szkolenie. Dostarcza ono nie tylko praktycznych narzędzi do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, ale przede wszystkim pomaga w zrozumieniu własnych reakcji na stres i w budowaniu odporności emocjonalnej. To jednocześnie inwestycja w siebie tu i teraz, ale także w przyszłość. To czego nauczysz się podczas dwóch dni szkolenia będzie Ci służyć przez długie lata, pomagając w radzeniu sobie z trudnościami i osiąganiu Twoich celów.

"Szkolenie, podobnie jak inne prowadzone przez firmę BERNDSON, są bardzo przyjazne dla osób szkolonych, prowadzone w przyjaznej atmosferze, która powoduję, że wiedza sama wchodzi do głowy. Szkolenie z całą pewnością każdej ze szkolonych osób pozwoli zdobyć jakieś dodatkowe umiejętności, a także wiedzę, którą będzie można wykorzystać w życiu codziennym, w życiu zawodowym jak i prywatnym, w komunikacji z innymi osobami w zależności od sytuacji i efektu który chcemy osiągnąć. Warto spróbować i przekonać się, że było warto."

Michał Glosz

Ta edycja szkolenie obejmuje 8 modułów, które poruszają kluczowe aspekty radzenia sobie ze stresem. Oto dwa przykładowe.

 1. Jak „stresować się lepiej?” – przełom w myśleniu o stresie
  • Ten moduł skupia się na zmianie podejścia do stresu. Nauczysz się, jak przekuwać napięcie w energię do działania oraz jak wykorzystać siłę reakcji stresowych w praktyce.
 2. Sprawdzone metody i narzędzia wzmacniania odporności psychicznej
  • W tym module poznasz praktyczne metody zarządzania emocjami i reakcji na stres.
  • Moduł ten „uzbroi” Cię w narzędzia, które możesz stosować zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym, aby poprawić swoją odporność psychiczną.

Moduł 8. poświęcamy stworzeniu indywidualnego planu działania, dzięki czemu wychodzisz ze szkolenia nie tylko z wiedzą, a przede wszystkim konkretnym narzędziem, które pomoże Ci naprawdę przejść przez zmianę.