Kontakt

Projekty szkoleniowe

Realizujemy projekty szkoleniowe szyte na miarę!


Zapraszamy Państwa do realizacji projektów szkoleniowych wspólnie z BERNDSON.

Razem z naszymi Klientami określamy cele i założenia projektu - realizujemy pełny audyt potrzeb, oczekiwań i możliwości. Wszystkie elementy projektu szkoleniowego są od podstaw tworzone indywidualnie do Państwa potrzeb, kultury i uwarunkowań.

Do realizacji projektu zawsze dobieramy najlepszych Ekspertów, którzy biorą na siebie ciężar odpowiedzialności za jego powodzenie i efektywność. Eksperci BERNDSON angażują w projekt pracowników, liderów, koordynatorów merytorycznych Państwa organizacji – szkolą, wspierają i nadzorują pracę Trenerów BERNDSON, konsultantów, trenerów wewnętrznych czy zewnętrznych.

Poświęcamy czas na poznanie Państwa kultury organizacyjnej i systemu wartości, by podejmowane działania były w zgodzie z nimi. Projekty szkoleniowe realizowane przez Ekspertów BERNDSON wsparte są usługami doradczymi oraz udziałem osób w szkoleniach otwartych.

Każdy projekt kończymy analizą jego efektywności oraz pakietem dalszych działań rozwojowych.

Trenerzy i Eksperci BERNDSON, realizując projekty szkoleniowe, ściśle współpracują z kierownictwem firmy Klienta, przekuwając jego wizje w pakiet umiejętności pracowników.

Badają potencjał osobowy przedsiębiorstwa, podpowiadają kierunki jego rozwoju i pomagają je doskonalić, jednocześnie biorąc odpowiedzialność za efekty biznesowe.

Klienci korzystają z projektów szkoleniowych BERNDSON m.in. gdy:

  Niezbędna jest dogłębna analiza i identyfikacja sytuacji Firmy, jej potrzeb, problemów i możliwości
  Tematyka i zawartość merytoryczna projektu wykraczają poza standardowe propozycje szkoleniowe, bądź stanowią je obszary różnych dziedzin
  Oczekiwane rezultaty wymagają koordynacji działań szkoleniowych z doradczymi i konsultingowymi
  Wymagana jest zaawansowana ocena efektywności prowadzonych działań
  Firma zamierza przeszkolić większą grupę pracowników, dział lub całą kadrę
  Planowane działania wymagają doskonałej organizacji logistycznej
  W przedsięwzięciu niezbędny jest udział wielu Ekspertów, Trenerów gwarantujących wysoki poziom merytoryczny
  Wymagana jest bliska współpraca pomiędzy Ekspertami i Trenerami oraz między nimi a Firmą
  Terminy i czasy realizacji wielu działań muszą zostać skoordynowane z bieżącą aktywnością Firmy

3 powody dla których Klienci wybierają BERNDSON
jako partnera w realizacji projektów szkoleniowych:

  Trenerzy i Eksperci BERNDSON, w ramach realizacji projektów szkoleniowych, przy współpracy z kierownictwem przekładają ich wizje w pakiet umiejętności pracowników. Badają potencjał osobowy firmy, podpowiadają kierunki rozwoju i pomagają go doskonalić, biorą odpowiedzialność za efekty biznesowe.

  Trenerzy i Eksperci BERNDSON realizują projekty szkoleniowe wyłącznie na podstawie własnych, autorskich programów, elastycznie dostosowując je do aktualnej sytuacji w kraju. Są to najchętniej wybierane programy szkoleniowe na polskim rynku.

  Trenerzy, Eksperci i Zespół BERNDSON gwarantują zaangażowanie i doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych.

Etapy projektu szkoleniowego

Badają potencjał osobowy przedsiębiorstwa, podpowiadają kierunki jego rozwoju i pomagają je doskonalić, jednocześnie biorąc odpowiedzialność za efekty biznesowe.


Projekty szkoleniowe realizujemy według następujących etapów:
 

  AUDYT - SZCZEGÓŁOWA ANALIZA POTRZEB
- Testy
- Ankiety
- Wywiady ze wszystkimi stronami projektu
- Obserwacja
- Badania kompetencji
- Diagnoza organizacji
- Identyfikacja problemów
- Określenie celów projektu

  OPRACOWANIE INDYWIDUALNEGO PROJEKTU
SZKOLENIOWEGO

- Proponowane działania
- Programy merytoryczne
- Ramy czasowe
- Warunki organizacyjne
- Oczekiwane rezultaty

  REALIZACJA I WDROŻENIE PROJEKTU

  OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU
- Raport podsumowujący
- Rekomendacje dalszych działań

  EWALUACJA

Ocena efektywności projektu szkoleniowego:

Jak oceniamy efektywność zrealizowanego projektu szkoleniowego?
 
Przeprowadzamy gruntowną ocenę efektywności zrealizowanego projektu szkoleniowego. Stosujemy do tego celu model Donalda Kirkpatrica i proponujemy ocenę efektywności na poziomach: Reakcji - badanie opinii i zadowolenia Uczestników projektu za pomocą kwestionariusza.

Uczenia się - test wiedzy nabytej podczas realizacji projektu (scenki, w których biorą udział Uczestnicy w trakcie szkoleń są metodą, która pozwala Ekspertowi oszacować poziom zdobytych umiejętności).
Zachowania - badanie zmiany zachowania na stanowisku pracy - możliwość przygotowania kwestionariuszy obserwacji zachowań dla
przełożonych (osobny projekt na życzenie Klienta).
Wyników - jak projekt szkoleniowy wpłynął na organizację - osobny projekt
konsultingowy realizowany na życzenie Klienta. Jak oceniamy projekt szkoleniowy?


 

Około 1 - 2 tygodni przed szkoleniem spotkamy się z Uczestnikami projektu,aby przeprowadzić IDENTYFIKACJĘ I ANALIZĘ POTRZEB.
 
Będzie to polegało na:

- badaniu wiedzy - za pomocą testów
- badaniu zachowań - za pomocą ćwiczeń, scenek, gier


 

Po realizacji projektu przeprowadzimy z Uczestnikami badania polegające na:
 
- badaniu wiedzy - za pomocą testów / zobaczymy różnicę w poziomie wiedzy
- badaniu zachowań - za pomocą ćwiczeń, scenek, gier / zobaczymy różnicę w sposobie i rodzaju zachowań
- badaniu reakcji - za pomocą ankiet
 

Około 3 miesiące po zakończeniu projektu przeprowadzamy czwarty punkt metody oceny projektu szkoleniowego nazywany ogólnie: JAK SZKOLENIE WPŁYNEŁO NA FIRMĘ, czyli jakie korzyści (zmiany) przyniosło firmie szkolenie, porównujemy do założeń oraz określamy kolejne działania i formy opiekie.

Przykładowe opisy kilku projektów szkoleniowych zrealizowanych przez BERNDSON:

ENERGA OPERATOR S.A. - od stycznia 2011 stała współpraca.


 
Akademia Energa
 

Projekt motywacyjno - edukacyjny dla pracowników, którzy w sposób szczególny zaangażowali się w zmiany przeprowadzane w firmie. W ramach realizowanego projektu BERNDSON zaprojektował i zrealizował 100 dni szkoleniowych z takich tematów jak:
- Zarządzanie zmianą
- Budowanie zespołu
- Zarządzanie projektem
- Zarządzanie czasem

Łącznie zostało przeszkolonych około 500 pracowników.
Szkolenia zostały zaprojektowane specjalnie dla Energa Operator, odpowiadały realnym potrzebom i aktualnej sytuacji biznesowej naszego przedsiębiorstwa. Wszystkie szkolenia zostały ocenione niezwykle wysoko. W ramach projektu przygotowaliśmy specjalną linię produktów rozwojowych AKADEMIA ENERGA.


 
Cykl szkoleń dla pionu IT Energa Operator S.A.
 

Przeszkoliliśmy 100 pracowników pionu z takich tematów jak:
- Trening umiejętności menedżerskich
- Zarządzaniem czasem
- Komunikacja
Łącznie około 40 dni szkoleniowych


 
Cykl szkoleń z komunikacji dla monterów Energa Operator S.A.
 

Łącznie przeszkoliliśmy około 180 elektromonterów z zakresu komunikacji z klientem. Celem szkolenia było przygotowanie uczestników do radzenia sobie z obiekcjami klientów związanymi z nową dla nich sytuacją. ENERGA-OPERATOR Techniczna Obsługa Odbiorców uruchamia proces montażu u klientów ENERGA liczników zdalnego odczytu. Działania te mogą spowodować lawinę pytań, wątpliwości aż wreszcie zastrzeżeń ze strony użytkowników. Podczas warsztatów zwracaliśmy uwagę na wszystkie te obszary. Wyposażyliśmy uczestników w narzędzia pozwalające bez nadmiernych emocji radzić sobie z najbardziej wymagającymi klientami i ich zachowaniami. Przećwiczyliśmy narzędzia na przykładach rzeczywistych, na fundamencie których zawsze budujemy warsztaty.


 
Cykl szkoleń dla kierowników Energa Operator S.A. z zarządzania zmianą
 

W ramach projektu przeszkoliliśmy 110 kierowników.

ENERGA-OPERATOR S.A. przystąpiła do realizacji strategicznego projektu, jakim jest zbudowanie programu szkoleniowo – rozwojowego dla kadry kierowniczej całej spółki. Firma BERNDSON opracowała dla Klienta:
- Nową matrycę kompetencji
- Profile idealne kadry kierowniczej
- Programy szkoleniowo rozwojowe dla kadry kierowniczej
- Mapy rozwoju dla 3 szczebli zarządzania

I. Program powiązany był z Wizją firmy ENERGA – OPERATOR SA:
- Wysoka Jakość Usług
- Efektywne Działanie
- Lider w wybranych sferach
- Sprawna organizacja
- Zaangażowanie i rozwój pracowników
- Wiarygodny partner
- Społeczna odpowiedzialność

II. Program powiązany został ze Strategią Spółki na lata 2009 – 2015, uwzględniając najważniejsze cele strategiczne i operacyjne:
- Wzrost niezawodności i jakości dostaw energii elektrycznej
- Poprawa jakości obsługi klienta
- Dostosowanie modelu biznesowego i organizacyjnego spółki do obecnego i przyszłych uwarunkowań
- Wzrost efektywności i działania w celu zwiększenia możliwości rozwoju
- Rozwój i modernizacja infrastruktury oraz jej dostosowanie do nowych potrzeb
- Zwiększenie integracji personalnej i społecznej organizacji

III. Program swoim zasięgiem obejmował wszystkich pracodawców w ramach grupy ENERGA – OPERATORA S.A. (8 oddziałów + Centrala oraz członków Zarządu spółek Segmentu Dystrybucji), łącznie 471 osób. Kadrę menedżerską podzielono na trzy główne grupy modelowe:
- Kadrę strategiczną
- Wyższą kadrę zarządzającą
- Kadrę operacyjną

IV. Cele Programu:
- Bezpośrednie wsparcie procesu realizacji celów, zadań, realizacji strategii, w tym: zmian organizacyjnych i restrukturyzacyjnych przez kadrę kierowniczą
- Kształtowanie postaw i zachowań liderskich - „Zmieniam się, by być liderem”)
- Zapewnienie „dopływu” do organizacji wiedzy i umiejętności zwiększających poziom kompetencji menedżerskich
- Wzrost motywacji kadry kierowniczej
- Integracja kadry kierowniczej na poziomie całej spółki, wzrost współpracy i wymiany doświadczeń przekazywanych podczas warsztatów różnych jednostek biznesowych


 

Cykl szkoleń dla PSE Operator S.A.


 

Dla kadry kierowniczej PSE Operator S.A. zrealizowaliśmy cykl szkoleń w zakresie komunikacji pionowej w firmie. Łącznie przeszkolimy 100 Dyrektorów i menedżerów wyższego szczebla.


 

CEZ Polska „Zarządzanie zespołem produkcyjnym”


 

Projekt szkoleniowy dla firmy CEZ Polska skierowany był do grupy mistrzów zmiany oraz kierowników średniego i niższego szczebla. Łączna ilość osób biorących udział w projekcie wynosiła ok. 50 osób. Główne założenia programowe projektu dotyczyły rozwoju m.in. takich kompetencji jak: kompetencje przywódcze, komunikacja wewnątrz zespołu, zarządzanie konfliktem, motywowanie zespołu, rozmowy oceniające, monitorowanie i kontrola zespołu, asertywność w pracy managera.