Kontakt

INFORMACJE PRAWNE

Polityka Prywatności | RODO + Zasady Użytkowania Serwisu + Regulamin Szkoleń i ReklamacjiNiniejszy dokument kompleksowo opisuje zakres świadczonych przez nas usług i pomoże Ci w zrozumieniu jak funkcjonujemy. Znajdziesz tu:

I. Zasady funkcjonowania naszego serwisu berndson.pl.

II. Regulamin Szkoleń Otwartych, na które możesz zapisać się za pomocą naszego serwisu.

III. Politykę prywatności czyli zasady przetwarzania Twoich danych osobowych i opis uprawnień, które Ci przysługują.

IV. Definicje.I. Zasady funkcjonowania naszego serwisu berndson.pl


Poniższy regulamin dotyczy funkcjonowania naszego serwisu internetowej (Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego berndson.pl). Za jej pomocą informujemy o naszej działalności edukujemy i umożliwiamy skorzystanie ze świadczonych przez nas usług.


 1. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu.
  2. Serwis pełni funkcję informacyjną, edukacyjną a także umożliwia zapisy na Szkolenia oraz bezpośredni kontakt z BERNDSON.
 2. Serwis
  1. W ramach Serwisu BERNDSON:
   1. informuje o zakresie świadczonych usług,
   2. umożliwia zapisy na Szkolenia zgodnie z Regulaminem Szkoleń (pkt III),
   3. umożliwia Użytkownikowi bezpośredni kontakt w celach doradczych oraz ofertowych,
   4. umożliwia zamówienie otrzymywania informacji handlowej.
  2. Serwis połączony jest z profilem na portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/szkolenia oraz z profilem na portalu Pinterest pod adresem https://www.pinterest.com/szkolenia/pins/ oraz kontem Google+.
 3. Warunki techniczne korzystania z Serwisu
  1. Korzystanie z Serwisu wymaga:
   1. przeglądarki internetowej IE 11, Edge 14, Firefox 49, Chrome 54, Safari 10, Opera 40, iOS Safari 10, Android Browser52, Chrome for Android 53 lub wersji nowszych albo innej o podobnych właściwościach,
   2. rozdzielczości ekranu: min. 320px szerokości,
   3. włączonej obsługi plików typu 'cookies'.
  2. Do zamówienia informacji handlowej niezbędne jest ponadto posiadanie aktywnego adresu e-mail lub numeru telefonu kontaktowego.
 4. Warunki korzystania z Serwisu
  1. Z chwilą zamówienia informacji handlowej zostaje między Użytkownikiem a BERNDSON zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  2. Zabronione jest wprowadzanie przez Użytkownika do systemu BERNDSON treści naruszających prawa osób trzecich lub innych treści sprzecznych z przepisami obowiązującego prawa. BERNDSON ma prawo usunąć takie treści z Serwisu, lub zaprzestać przesyłania informacji handlowej, co skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. Zapisy na Szkolenia
  1. Zapisy na Szkolenia dokonywane za pomocą Serwisu stanowią elektroniczną formę zawarcia umowy świadczenia usług z BERNDSON i nie stanowią świadczenia usług drogą elektroniczną.
 6. Zamówienie informacji handlowej
  1. Użytkownik może za pomocą Serwisu zamówić otrzymywanie informacji handlowej drogą mailową lub telefoniczną.
  2. Zamawiając otrzymywanie informacji handlowej Użytkownik wyraża odpowiednie zgody.
  3. Użytkownik ma możliwość w dowolnym momencie zrezygnowania z otrzymywania informacji handlowej w dowolnej formie w tym w szczególności klikając w odpowiedni link w otrzymanej wiadomości e-mail.
 7. Prawa własności intelektualnej
  1. Serwis, a w tym także jego elementy w postaci tekstów, zdjęć, grafik, dźwięków, animacji i filmów oraz ich układ w ramach Serwisu są chronione prawem autorskim oraz innymi prawami własności intelektualnej.
  2. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu jest dopuszczalne w ramach dozwolonego użytku zgodnie z przepisami pr. aut., zaś korzystanie komercyjne wymaga zawarcia odrębnej umowy z BERNDSON.
  3. Wszelkie znaki towarowe i logotypy zamieszczone w ramach Serwisu są prawnie chronione; komercyjne korzystanie wymaga zawarcia odrębnej umowy z BERNDSON lub podmiotem uprawnionym.
 8. Przetwarzanie Danych Osobowych
  1. Przetwarzanie Danych Osobowych pobieranych w ramach Serwisu reguluje Polityka Prywatności.
 9. Reklamacje
  1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu można składać drogą elektroniczną na adres: szkolenia@berndson.com.
  2. BERNDSON rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
 10. Postanowienia końcowe
  1. Użytkownik akceptuje niniejszy regulamin podczas zapisu na Szkolenie lub zamówienia informacji handlowej.
  2. Użytkownik może kontaktować się z BERNDSON listownie, za pomocą adresu poczty elektronicznej szkolenia@berndson.com lub pod numerem telefonu 12 633 0099.
  3. Zmiany Regulaminu wchod11:50 23.06.2018zą w życie po 14 dniach po ich opublikowaniu Serwisie, a w przypadku Użytkowników, którzy zamówili kontakt handlowy – po poinformowaniu ich o zmianach drogą elektroniczną za pomocą podanych adresów e-mail.
  4. Użytkownik, który wyraził zgodę na kontakt handlowy ma prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu, złożyć oświadczenie o jej nieprzyjęciu. Oświadczenie Użytkownik składa pocztą elektroniczną na adres kontakt@berndson.com lub poprzez kliknięcie w odpowiedni link w wiadomości zawierającej zmieniony Regulamin.


II. Regulamin Szkoleń Otwartych


Poniższe zasady dotyczą organizowanych przez nas Szkoleń Otwartych. Możesz zapisać się za pomocą Formularza na naszym serwisie lub możesz zawrzeć z nami odrębną umowę.

Chcemy, żebyś wiedział, że poniższe zasady są wyrazem naszej dbałości o najwyższy standard współpracy z Tobą.

Regulamin ma zastosowanie do zgłoszeń na szkolenia za pomocą formularza i do innych przypadków, jeśli się na to wyraźnie wcześniej powołamy.

 1. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin określa warunki organizacji Szkoleń przez BERNDSON na rzecz Zamawiających oraz zasady postępowania reklamacyjnego i stanowi ogólny wzorzec umowy dla Zamawiających będących osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.
  2. BERNDSON udostępnia Zamawiającemu niniejszy regulamin do zapoznania się, a Zamawiający akceptuje regulamin przed zawarciem Umowy. Regulamin jest dostępny do pobrania w formie pliku pdf pod adresem […].
 2. Szkolenie
  1. Szkolenia dotyczą m.in. takich dziedzin jak: zarządzanie, HR, marketing, finanse, negocjacje, komunikacja, coaching, windykacja, szkolenia dla trenerów oraz dla pracowników administracji.
  2. Wykaz aktualnie zaplanowanych Szkoleń wraz z ich szczegółową specyfikacją znajduje się w Serwisie, w zakładce 'Szkolenia otwarte' pod adresem https://berndson.pl/szkolenia-otwarte. Przy każdym Szkoleniu BERNDSON podaje: czas i miejsce organizacji Szkolenia, jego cenę od osoby oraz ilość dostępnych miejsc.
  3. Przed rozpoczęciem Szkolenia BERNDSON kontaktuje się z Uczestnikami zapisanymi na Szkolenie celem ustalenia szczegółowych oczekiwań wobec programu i efektów Szkolenia.
  4. BERNDSON w ramach organizacji Szkolenia zapewnia:
   1. salę szkoleniową,
   2. przerwę kawową i lunch,
   3. obsługę admnistracyjno-techniczną Szkolenia,
   4. usługę doradztwa drogą telefoniczną w zakresie tematyki Szkolenia przez okres 1 miesiąca od dnia zakończenia Szkolenia,
   5. usługę doradztwa drogą mailową w zakresie tematyki Szkolenia przez okres 1 miesiąca od dnia upływu okresu, o którym mowa w pkt 4.
  5. Usługi, o których mowa w 2.4.4. i 2.4.5. są świadczone za pomocą numeru telefonu lub adresu e-mail Osoby Kontaktowej.
  6. Wszelkie materiały wykorzystane podczas Szkolenia stanowią własność BERNDSON lub osoby prowadzącej Szkolenie, są chronione prawem autorskim i nie jest dozwolone ich rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie.
 3. Formularz
  1. Formularz może być wypełniony przez Zamawiającego:
   1. na serwisie internetowym BERNDSON po wybraniu Szkolenia i wysłany do systemu,
   2. pisemnie po wydrukowaniu Formularza przesłany w formie podpisanego skanu na adres szkolenia@berndson.com.
  2. Wypełniając Formularz Zamawiający podaje:
   1. dane osobowe Osoby Kontaktowej (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku Zamawiającego, niebędącego Konsumentem również nazwę stanowiska pełnionego w podmiocie Zamawiającego),
   2. dane Zamawiającego (firmę, NIP, adres siedziby lub głównego miejsca prowadzenia działalności Zamawiającego, a w przypadku Konsumenta adres zamieszkania),
   3. dane osobowe Uczestników (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i nazwę stanowiska pełnionego w podmiocie Zamawiającego, w przypadku Konsumenta jego imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu),
   4. informację, czy Szkolenie jest finansowane ze środków publicznych,
   5. informację, czy zgadza się na przesłanie faktury drogą elektroniczną.
  3. W przypadku, gdy Zamawiającym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, Formularz wypełnia osoba upoważniona przez Zamawiającego.
  4. Chwilą zawarcia Umowy za pomocą Formularza jest chwila przesłania Formularza do BERNDSON zgodnie z ust. 1 po akceptacji niniejszego regulaminu.
  5. Po otrzymaniu Formularza BERNDSON niezwłocznie kontaktuje się z Osobą Kontaktową w celu potwierdzenia zawarcia Umowy i wpisania na listę Uczestników Szkolenia. BERNDSON potwierdza zawarcie Umowy telefonicznie lub w drodze wiadomości e-mail Osobie Kontaktowej według jej danych podanych w Formularzu.
  6. Zamawiający, nie będący Konsumentem, może upoważnić do udziału w Szkoleniu w charakterze Uczestnika osobę inną niż wskazana w Formularzu.
  7. W przypadku Konsumenta dane osobowe podane w polu Osoba Kontaktowa jak i w polu Uczestnik muszą być takie same.
 4. Płatność
  1. Z tytułu udziału w Szkoleniu, Zamawiający płaci BERNDSON wynagrodzenie w wysokości podanej przy wypełnieniu Formularza na podstawie doręczonej przez BERNDSON faktury VAT.
  2. Wynagrodzenie za udział w Szkoleniu nie obejmuje ceny noclegów. Zamawiający niebędący Konsumentem może w Formularzu zamówić usługę zarezerwowania noclegu. W takim przypadku BERNDSON refakturuje koszty rezerwacji noclegu dodając do ceny usługi hotelowej brutto 23% VAT.
  3. BERNDSON wystawi fakturę za udział w Szkoleniu w ostatnim dniu Szkolenia i z terminem płatności 14 dni od jej doręczenia Zamawiającemu. W przypadku konieczności wydłużenia terminu płatności faktury, wynikającej z wewnętrznych regulacji Zamawiającego będącego osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną, Zamawiający informuje BERNDSON poprzez zamieszczenie stosownej informacji w Formularzu w polu 'UWAGI' oraz dostarcza BERNDSON dokument potwierdzający istnienie wskazanych regulacji.
  4. W przypadku gdy adres korespondencyjny Zamawiającego jest inny niż podany do wystawienia faktury Zamawiający informuje BERNDSON poprzez zamieszczenie stosownej informacji w Formularzu w polu 'UWAGI'.
  5. Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną na adres e-mail Osoby Kontaktowej po zaznaczeniu odpowiedniego przycisku checkbox.
 5. Rezygnacja z udziału i odwołanie Szkolenia, odstąpienie od Umowy
  1. Zamawiający niebędący Konsumentem jest uprawniony do rezygnacji z udziału w Szkoleniu bez konieczności poniesienia kosztów Szkolenia nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem Szkolenia (odstąpienie od Umowy). Oświadczenie o rezygnacji z udziału w Szkoleniu może być sporządzone w drodze wiadomości poczty elektronicznej na adres szkolenia@berndson.com. W przypadku rezygnacji po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym rezygnacja jest skuteczna (odstąpienie od Umowy), jednak BERNDSON może obciążyć Zamawiającego pełną kwotą wynagrodzenia za udział w Szkoleniu.
  2. Zamawiający będący Konsumentem jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w drodze wiadomości poczty elektronicznej na adres szkolenia@berndson.com.
  3. W przypadku zawarcia Umowy w terminie krótszym niż 14 dni przed datą rozpoczęcia Szkolenia Zamawiający będący Konsumentem wyraża uprzednio zgodę na przeprowadzenie Szkolenia w planowanym terminie jego realizacji rezygnując jednocześnie z prawa odstąpienia od Umowy zgodnie z art. 38 u.p.k. Wyrażenie zgody jest niezbędne do zawarcia Umowy.
  4. Z uwagi na otwarty charakter Szkoleń BERNDSON ma możliwość odwołania Szkolenia najpóźniej w terminie 7 dni przed planowanym terminem jego realizacji, w przypadku, gdy liczba Uczestników zapisanych na wskazany termin wynosi mniej niż 5 osób. Uprawnienie to stanowi umowne prawo odstąpienia od Umowy przez BERNDSON.
  5. O odstąpieniu od Umowy, o którym mowa w 2.5.4 Zamawiający jest informowany pocztą elektroniczną. Zamawiający nie ponosi kosztów odwołania Szkolenia. BERNDSON informuje o możliwości wzięcia udziału w Szkoleniu o tożsamej tematyce w najbliższym wolnym terminie.
 6. Reklamacje
  1. Reklamacje mogą dotyczyć Szkolenia lub korzystania z serwisu internetowego berndson.pl.
  2. Reklamacje w zakresie Szkolenia mogą dotyczyć:
   1. odwołania Szkolenia,
   2. miejsca Szkolenia,
   3. przebiegu Szkolenia,
   4. trenera prowadzącego Szkolenie.
  3. Zamawiający może złożyć reklamację w formie elektronicznej na adres e-mail szkolenia@berndson.com lub w formie pisemnej na adres siedziby BERNDSON. W przypadku przesłania reklamacji w formie pisemnej, decydująca jest data stempla pocztowego.
  4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres Zamawiającego oraz żądanie lub zwięzły opis problemu stanowiącego jej przedmiot.
  5. BERNDSON rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od ich doręczenia i informuje Zamawiającego o sposobie ich rozpatrzenia w takiej formie w jakiej reklamacja została złożona.
 7. Postanowienia końcowe
  1. Zamawiający może kontaktować się z BERNDSON listownie, za pomocą adresu poczty elektronicznej szkolenia@berndson.com lub pod numerem telefonu 12 633 00 99.
  2. Umowa zawierana jest na czas realizacji Szkolenia.
  3. W przypadku istotnych zmian zakresu świadczonych usług BERNDSON jest uprawniony do zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zmiany nie obowiązują Zamawiających, którzy zawarli Umowę przed zmianą Regulaminu, o ile nie wyrazili odrębnej zgody na akceptację nowego Regulaminu. BERNDSON informuje o zmianach Regulaminu na 14 dni przed ich wejściem w życie, a w przypadku Zamawiających, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie Newslettera – BERNDSON przesyła na adres e-mail zmienioną treść Regulaminu z informacją o możliwości oświadczenia przez Zamawiającego o braku jego akceptacji w terminie 14 dni, formie pisemnej, elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres szkolenia@berndson.com, lub kliknięcie w odpowiedni link w wiadomości zawierającej zmieniony Regulamin.
  4. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania, jeśli zawierana jest odrębna umowa.
 8. Promocja “2+1”
  1. Przy zakupie dwóch miejsc na dowolne szkolenia otwarte o wartości 2 370 PLN* każde - Uczestnik otrzymuje jedno miejsce na wybrane szkolenie o wartości 2 370 PLN* gratis lub na szkolenie o wartości1 370 PLN wraz z rabatem** o wartości 1 000 PLN do wykorzystania przy kolejnym zamówieniu.
  2. Przy zakupie dwóch miejsc na dowolne szkolenia otwarte o wartości1 370 PLN* każde - Uczestnik otrzymuje jedno miejsce na wybrane szkolenie o wartości 1 370 PLN* lub po dokonaniu dopłaty na kwotę 1 000 PLN otrzymuje wejściówkę na szkolenie o wartości 2 370 PLN*
  3. Przy zakupie jednego dowolnego szkolenia o wartości 1 370 PLN* i drugiego o wartości 2 370* PLN - Uczestnik otrzymuje jedno miejsce na wybrane szkolenie o wartości 1370 PLN* i rabat** o wartości 500 PLN do wykorzystania przy kolejnym zamówieniu lub po dokonaniu dopłaty na kwotę 500 PLN otrzymuje wejściówkę na szkolenie otwarte o wartości 2 370* PLN.

  4. * kwota netto dla firm i organizacji, kwota brutto dla osób prywatnych
   ** rabat nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę)

  5. Promocja dotyczy szkoleń otwartych.
  6. Wejściówkę należy wykorzystać w ciągu 12 miesięcy.
  7. Promocja trwa od lipca 2019 do odwołania.

  8. III. Polityka Prywatności


   Z poniższego dokumentu dowiesz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe i jakie masz prawa związane z tym przetwarzaniem.


   1. Postanowienia ogólne
    1. Niniejsza polityka określa zasady przetwarzania Danych Osobowych przez BERNDSON oraz prawa osób, których dane dotyczą.
    2. BERNDSON przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności osób, których dane dotyczą.
   2. Dane Osobowe przetwarzane przez BERNDSON
    1. BERNDSON jako Administrator przetwarza Dane Osobowe:
     1. Użytkowników Serwisu, podane przy zamówieniu kontaktu handlowego,
     2. Użytkowników Serwisu kontaktujących się z BERNDSON za pomocą specjalnych formularzy w celach doradczych lub ofertowych podane przy wypełnianiu tych formularzy,
     3. Konsumentów podane w Formularzu,
     4. Uczestników rekrutacji organizowanych przez BERNDSON.
    2. BERNDSON przetwarza dane osobowe:
     1. Uczestników Szkolenia
     2. Osoby Kontaktowej
    3. Podane w Formularzu jako Podmiot Przetwarzający, któremu Zamawiający będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej powierzył przetwarzanie tych Danych Osobowych – do celów wykonania Umowy, zaś po tym okresie Dane Osobowe przechowywane są jedynie do celów wydawania potwierdzeń uczestnictwa w Szkoleniach w tym certyfikatów, jednak nie dłużej niż 5 lat po zakończeniu realizacji Szkolenia.
   3. Zasady przetwarzania Danych Osobowych
    1. Dane Osobowe przetwarzane są jedynie w konkretnym, wyraźnym i prawnie uzasadnionym celu uzasadnionym świadczeniem poszczególnych usług i nie są przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami.
    2. BERNDSON stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia przy uwzględnieniu stanu wiedzy technicznej, kosztów wdrażania oraz charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania, dokładając najwyższej staranności BERNDSON chroni Dane Osobowe w szczególności przed dostępem, pozyskiwaniem i modyfikowaniem ich przez osoby nieuprawnione.
    3. BERNDSON nie przekazuje Danych Osobowych osobom trzecim, chyba że obowiązek taki wynika z przepisu obowiązującego prawa.
   4. Powierzenie przetwarzania Danych Osobowych
    1. W zakresie 2.2. BERNDSON przetwarza Dane Osobowe na polecenie Zamawiającego, zapewnia, że osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych zobowiążą się do zachowania tajemnicy, podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO, pomaga Zamawiającemu wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której Dane Osobowe dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO oraz z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO. BERNDSON udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz umożliwia Zamawiającemu lub audytorowi upoważnionemu przez administratora przeprowadzanie – w godzinach pracy Wykonawcy, po poinformowaniu Wykonawcy z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem – audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony Danych Osobowych, BERNDSON bez zbędnej zwłoki zgłosi je Zamawiającemu.
   5. Klauzule informacyjne
    1. Osoba, której Dane Osobowe dotyczą ma prawo do:
     1. żądania dostępu do Danych Osobowych, czyli uzyskania szczegółowej informacji o sposobach przetwarzania jej danych i jej prawach,
     2. sprostowania nieadekwatnych Danych Osobowych,
     3. usunięcia Danych Osobowych ('prawo do bycia zapomnianym'),
     4. przenoszenia Danych Osobowych do innego administratora,
     5. ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych,
     6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych,
     7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
    2. Dane Osobowe są przekazywane jedynie pracownikom i współpracownikom BERNDSON w szczególności trenerom przeprowadzającym Szkolenia, jeżeli wynika to z celu przetwarzania.
    3. BERNDSON nie przekazuje Danych Osobowych do państw leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani do organizacji międzynarodowych.
    4. W zakresie przetwarzania Danych Osobowych:
     1. do celów przesyłania kontaktu handlowego BERNDSON przetwarza na podstawie wyrażonej zgody, do momentu jej cofnięcia. Zgoda jest dobrowolna i może być wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem. Udzielenie zgody jest konieczne do świadczenia usługi. Niepodanie danych osobowych, odmowa udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub jej wycofanie uniemożliwia świadczenie wskazanej usługi.
     2. podawanych w formularzu kontaktu BERNDSON przetwarza je jedynie do celów zawarcia przyszłej ewentualnej umowy z Użytkownikiem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, przez okres niezbędny do odpowiedzi na zapytania i zawarcia umowy.
     3. podanych w Formularzu BERNDSON przetwarza je jedynie do celów wykonania Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, przez okres trwania Umowy, zaś po jej zakończeniu Dane Osobowe przechowywane są jedynie do celów wydawania potwierdzeń uczestnictwa w szkoleniach w tym certyfikatów, jednak nie dłużej niż 3 lata po zakończeniu realizacji Szkolenia.
     4. podanych w odpowiedzi na ogłoszenie rekrutacyjne BERNDSON przetwarza je jedynie do celów zawarcia przyszłej ewentualnej umowy o pracę lub współpracę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, przez okres trwania rekrutacji, zaś po jej zakończeniu do celów przyszłych rekrutacji – nie dłużej jednak niż przez okres 2 lat.
   6. Cookies
    1. BERNDSON korzysta z plików cookies (tzw. 'ciasteczka'), które są danymi przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczonymi do korzystania z Serwisu. Pliki cookies zawierają zazwyczaj nazwę serwisu internetowego, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie z serwisem internetowym.
    2. Serwis wykorzystuje zarówno sesyjne jak i stałe pliki cookies – w tym:
     1. 'niezbędne' pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu (np. pliki uwierzytelniające),
     2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, (np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu),
     3. 'wydajnościowe' pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z serwisów internetowych,
     4. 'funkcjonalne' pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika,
     5. 'reklamowe' pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,
     6. 'analityczne' pliki cookies analizy internetowej gromadzące informacje o sposobie korzystania z Serwisu, typie serwisu, z jakiej Użytkownicy zostali przekierowani, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkowników na tym serwisie.
    3. Serwis zawiera pliki cookies podmiotów zewnętrznych takich jak: Google Analytics, YouTubem.
    4. Użytkownik może dokonać zmiany tych parametrów przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies, jednak ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.
   7. WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UTRWALONEGO
    1. UCZESTNIK udziela zgody ORGANIZATOROWI na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku i głosu utrwalonych w związku z udziałem w szkoleniu.
    2. Wizerunek i głos UCZESTNIKA będą utrwalane w postaci wykonywanych UCZESTNIKOWI zdjęć i nagrań audiowizualnych podczas SZKOLENIA.
    3. Udział UCZESTNIKA w wykonywaniu zdjęć i nagrań audiowizualnych w trakcie SZKOLENIA jest dobrowolny.
    4. Wizerunek i głos UCZESTNIKA będą wykorzystywane przez ORGANIZATORA w celu szeroko pojętej promocji SZKOLENIA, informowania o jego przebiegu, przedmiocie i uczestnikach, a w szczególności w następujących formach:
     1. strona internetowa ORGANIZATORA (www.berndson.pl),
     2. strona internetowa SZKOLENIA (adres strony),
     3. media społecznościowe ORGANIZATORA, w tym w szczególności: Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn.
    5. Zgoda zostaje udzielona na czas nieoznaczony, a UCZESTNIK ma możliwość jej cofnięcia w każdym momencie poprzez złożenie stosownego, jednoznacznego i możliwego do odtworzenia oświadczenia o jej cofnięciu.

   IV. Definicje


   Administrator
   administrator danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO tj. podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
   BERNDSON
   BERNDSON sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-416), przy ul. Dobrego Pasterza 104, nr KRS: 0000179795, nr kontaktowy: 12 633 00 99, e-mail kontaktowy: kontakt@berndson.com.
   Dane Osobowe
   informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
   Formularz
   formularz zgłoszeniowy na udział w jednym ze Szkoleń, których aktualna lista dostępna jest pod adresem https://berndson.pl/szkolenia-otwarte, stanowiący element Umowy.
   k.c.
   ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 459 z późn. zm.).
   Konsument
   konsument w rozumieniu art. 221 k.c. tj. Zamawiający Szkolenie, będący osobą fizyczną zawierający Umowę w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
   Osoba Kontaktowa
   osoba wpisana do Formularza jako upoważniona do bieżącego wykonywania Umowy po stronie Zamawiającego w tym kontaktowania się z BERNDSON.
   Podmiot Przetwarzający
   podmiot przetwarzający w rozumieniu art. 28 RODO, przetwarzający Dane Osobowe na polecenie i w imieniu Administratora.
   pr. aut.
   ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. z 2017 roku poz. 880).
   RODO
   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. 119, s. 1).
   Serwis
   serwis internetowy pod adresem berndson.pl.
   Szkolenie
   usługa szkolenia otwartego świadczona przez BERNDSON na rzecz Zamawiającego na podstawie Umowy.
   u.p.k.
   ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. z 2017 r. poz. 683).
   Uczestnik
   uczestnik Szkolenia– osoba wpisana do Formularza jako uczestnik Szkolenia.
   Umowa
   umowa zawarta między BERNDSON a Zamawiającym Szkolenie na podstawie Regulaminu Szkoleń i Formularza, której przedmiotem jest świadczenie usługi Szkolenia przez BERNDSON na rzecz Zamawiającego.
   Użytkownik
   osoba korzystająca z Serwisu.
   Zamawiający
   zawierająca Umowę osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej w rozumieniu art. 331 k.c..