BERNDSON Szkolenia
Szkolenie Zarządzanie projektamiZarządzanie projektami - NagrodySzkolenie Warsztatowe

Kod produktu: zpr

szkolenie
Zarządzanie projektami

Jak wykorzystywać skutecznie metody zarządzania projektowego.


Motto
"Projekty dzielą się na genialne….i zrealizowane. Zarządzanie nimi to sztuka osiągnięcia zamierzonego celu."
 

Dlaczego zarządzanie projektami?


Dzisiejszy świat biznesu można scharakteryzować poprzez akronim VUCA. Określa on rzeczywistość jako: V – volatil – zmienną; U – uncertain - niepewną; C - complex - złożoną; A – ambiguous – wieloznaczną. Oznacza to, że organizacje coraz bardziej będą przesuwać się z działań procesowych do działań projektowych. Konieczność tworzenia nowych usług, produktów, systemów, procesów i procedur wiąże się z podejściem projektowym. Dlatego warto uzbroić swoich pracowników w odpowiednią wiedzę dotyczącą tego, jak metodycznie, projektowo podejść do realizowanych przedsięwzięć, oszczędzając czas i pieniądze. Parafrazując słowa Petera Druckera – "chodzi o to, aby robić właściwe rzeczy, a nie tylko rzeczy właściwie". Podejście projektowe do realizacji zadań biznesowych, ale również osobistych, to jeden ze sposobów na osiągniecie tego celu. To szkolenie wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom i potrzebom.

[ realizujemy szkolenia zarówno stacjonarne
jak i w formule Live Training ]

Live Training
to nie Webinar

To przede wszystkim Umiejętności,
a nie jedynie Wiedza

więcej »

SZKOLENIE OTWARTE

(Dla osoby)


Obecnie szkolenie jest niedostępne
w formie otwartej (dla osoby).

Jeśli interesuje cię to
szkolenie...

Szkolenie ZAMKNIĘTE

(Dla grupy)

Stacjonarne lub
Live Training »
szkolenie online

Liczba osób
  stacjonarne: 15 / 15
  online: 12 / 12
Miejsce:
  Online, dowolne

9 970 PLN netto

Opis szkolenia


Korzyści:

 • Zrozumienie specyfiki projektowej, która porządkuje działania.
 • Pozyskanie narzędzi, które pozwalają w prosty sposób realizować unikalne przedsięwzięcia.
 • Uniknięcie sytuacji określonej często występującym równaniem: niestandardowa metoda X unikalne przedsięwzięcie = chaos.
 • Uczestnicy szkolenia wyjdą z niego z gotowym, metodycznie przygotowanym i zdefiniowanym planem oraz harmonogramem działania dotyczącym projektów zawodowych, w których biorą aktualnie udział.
 • Uczestnicy ukształtują podejście projektowe do wykonywanych zadań, poparte umiejętnością rozróżnienia czym jest projekt, a czym jest proces w praktyce zawodowej.

Cele szkolenia:

 • Poznanie różnic między projektem a procesem.
 • Poznanie kluczowych narzędzi planowania i definiowania prac
  w projekcie.
 • Zdobycie umiejętności zastosowania tych narzędzi w praktyce.
 • Doświadczenie metod zarządzania zespołem projektowym od strony komunikacji i angażowania zespołu do prac projektowych.
 • Poznanie podstaw filozofii Agile i zwinnych metodyk zarządzania projektami.
 • Zbudowanie świadomości projektowej i myślenia projektowego
  u uczestników.

Program szkolenia


Moduł 1.
Projekt i proces – różnice, podobieństwa i cechy charakterystyczne.


W pierwszym module uczestnicy uporządkują sobie pojęcia. Poznają różnice pomiędzy procesem a projektem. Będą umieli rozróżniać proste i bardziej skomplikowane działania projektowe z własnego życia zawodowego i prywatnego.

 • Gra symulacyjna – doświadczenie przez uczestników specyfiki pracy procesowej i projektowej.
 • Analiza rezultatów gry dotyczącej różnic między projektem a procesem, sposobów planowania pracy, komunikacji w projekcie oraz szacowania ryzyk.
 • Różnice w zarządzaniu projektem i procesem.
 • Przykłady projektów i procesów ze świata biznesu.
 • Cechy charakterystyczne procesu i projektu.
 • Etapy projektu – definiowanie, planowanie, realizacja i kontrola.
 • Typowe aktywności na każdym z etapów projektu – dopasowanie ich specyfiki do organizacji klienta.

Moduł 2.
Skąd się biorą projekty?


Dzisiejszy postęp gospodarczy, technologiczny, naukowy jest bezprecedensowy w historii świata. Nigdy tak szybko nie zmieniało się nasze otoczenie - bliższe i dalsze. W tej części uczestnicy dowiedzą się, skąd się biorą potrzeby projektowe w organizacjach i instytucjach. Poznamy narzędzia, dzięki którym rodzą się inicjatywy projektowe zaspokajające potrzebę zmian.

 • Przykłady z życia prywatnego i biznesu – skąd wzięły się nasze inicjatywy projektowe?
 • Powody rozpoczynania projektów: potrzeba, szansa, konieczność.
 • Rodzaje potrzeb projektowych:
  • potrzeba rynkowa,
  • potrzeba biznesowa,
  • potrzeba techniczna,
  • potrzeba społeczna.
 • Narzędzia, z których wynikają projekty:
  • SWOT - TOWS,
  • Diagram Ishikawy,
  • Siatka Celów.

Moduł 3.
Etapy projektu – cykl życia projektu.


W tej części szkolenia uczestnicy poznają etapy projektu – z czego składa się projekt. Dowiedzą się, jakie działania wchodzą w skład poszczególnych etapów oraz jaka jest zależność pomiędzy nimi. Odpowiedzą sobie na pytanie skąd się biorą projekty. Zwrócimy też uwagę na otoczenie bliższe i dalsze projektu oraz na role poszczególnych grup i osób, mających wpływ na nasz projekt.

 • Etapy projektu:
  • definiowanie,
  • planowanie,
  • realizacja,
  • zamknięcie.
 • Definiowanie projektu:
  • określenie misji projektu,
  • definiowanie celów,
  • role w projekcie,
  • dokumentacja projektowa – karta projektu.
 • Planowanie projektu:
  • struktura podziału pracy – WBS,
  • budowanie sieci projektu,
  • harmonogramowanie projektu,
  • przypisanie odpowiedzialności i ról w projekcie,
  • określenie ryzyk.
 • Realizacja projektu – nadzorowanie prac projektowych.
 • Zamknięcie projektu – wnioski, błędy, dobre praktyki.

Moduł 4.
Narzędzia definiowania i planowania w projekcie.


Ten moduł koncentruje się na narzędziach planowania projektu. W tej części uczestnicy dowiedzą się, jak skutecznie zdefiniować to, co ma być dla nas produktem końcowym projektu. Poznają zasady definiowania celów oraz trójkąt projektowy, zawierający czas, zakres i koszty. Dowiedzą się czym jest struktura podziału pracy (WBS) i sieć projektu. Nauczą się identyfikować ścieżkę krytyczną w projekcie oraz kamienie milowe. Poznają zasady harmonogramowania oraz określania ryzyk w projekcie.

 • Wizja i misja projektu – przykłady.
 • Definiowania celów w projekcie – cele długo i krótkoterminowe.
 • Narzędzia na etapie definiowania - Karta Projektu.
 • Struktura podziału pracy WBS – zasady tworzenia.
 • Przykłady WBS z innych projektów.
 • Budowa sieci projektu i wykresu Gantta – zasady tworzenia.
 • Przykłady sieci projektu i Gantta z innych projektów ze świata biznesu.
 • Metody harmonogramowania – zasady tworzenia.
 • Przykłady harmonogramów z innych projektów.
 • Narzędzia szacowania ryzyka w projekcie.
 • Przykłady ryzyk z różnych projektów ze świata biznesu.

Moduł 5.
Komunikacja w zespole i role zespołowe.


Nawet najlepsze narzędzia pracy projektowej nie sprawdzą się, jeśli zawiedzie komunikacja. Brak komunikacji lub jej słabość powoduje błędy, przestoje, konflikty. W konsekwencji prowadzi to często do opóźnienia projektów. Dlatego w tym module położono nacisk na wzmocnienie świadomości tego, jak ważny jest dobrze sprecyzowany plan komunikacji oraz sprecyzowanie zakresu odpowiedzialności w zespole projektowym.

 • Gra symulacyjna dotycząca komunikowania się w projekcie.
 • Zasady komunikowania się w pracy projektowej.
 • Budowanie macierzy zależności i współpracy w zespole.
 • Katalog dobrych praktyk komunikacyjnych we współpracy w zespole projektowym.
 • Wady i zalety różnych źródeł komunikowania się – mail, telefon, spotkania.
 • Określanie odpowiedzialności w projekcie i kanały komunikacji w trakcie prac.
 • Identyfikacja własnej roli w pracy zespołowej.
 • Omówienie mocnych i słabych cech charakterystycznych dla danej roli.
 • Przyporządkowanie zadań i stylu zarządzania do danej roli.
 • Budowanie efektywnego zespołu projektowego – zasady.
 • Rodzaje komunikowania się lidera z zespołem projektowym.

Moduł 6.
Filozofia Agile i zwinne metody zarządzania projektami.


Dynamika zmian w otoczeniu biznesowym, z jaką mamy do czynienia w naszych czasach, nie miała precedensu w historii ludzkości. Nawet w ostatnich 50 latach, sprawdzone wcześniej metodyki projektowe mogą nie nadążać za zmieniającymi się potrzebami. Dlatego coraz więcej organizacji, szczególnie z branży IT, od dawna realizuje projekty przy pomocy metodyk zwinnych, zgodnych z filozofią Agile. Metodyki te są stosowane w coraz większej ilości branż i instytucji.

 • Czym jest Agile? Filozofia i przykłady – manifest Agile.
 • Rola stylu zarządzania, współpracy i kultury organizacyjnej w doborze metod w Agile.
 • Cykl życia projektu w ujęciu zwinnym i tradycyjnym – różnic i podobieństwa, wady i zalety.
 • Korzyści biznesowe z zastosowania metod zwinnych.
 • Charakterystyka zwinnego zespołu.
 • Cechy zwinnej organizacji.
 • Mapa metodyk i podejść w filozofii Agile.
 • Charakterystyka metodyki Scrum.
 • Kluczowe role w metodyce Scrum i ich wzajemne relacje.

Method Balance TM

Metody pracy stosowane podczas szkolenia:
Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia grupowe

Ćwiczenia grupowe

Dyskusje moderowane

Dyskusje moderowane

Prezentacje

Prezentacje

Burza mózgów

Burza mózgów

Zadania indywidualne

Zadania indywidualne

Symulacje i case study

Symulacje i case study

Gry + Symulacje

Gry + Symulacje

Scenki, odgrywanie ról

Scenki, odgrywanie ról

Testy, kwestionariusze

Testy, kwestionariusze

Coaching

Coaching

Informacje dodatkowe

AGENDA

Szkolenia Otwarte - LIVE TRAINING
[Online]
3 dni * 4h - ÷

Szkolenia Otwarte - STACJONARNE
[Warszawa, Kraków, Poznań]
2 dni * 8h - ÷

Szkolenia Zamknięte
[Live Training i Stacjonarne]
Agenda ustalana indywidualnie

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE

 • materiały szkoleniowe
 • dyplom ukończenia szkolenia
 • pomoc i konsultacje po szkoleniu
 • obiady i przerwy kawowe (Szkolenia Otwarte w formule Stacjonarnej)

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

 • Forma grupowa szkolenia daje możliwość dostosowania go zarówno do oczekiwań szkolonej grupy, jak i do potrzeb organizacji.
 • Możecie Państwo skorzystać z opcji badania potrzeb szkoleniowych na różnych stopniach zaawansowania.
 • W przypadku formy grupowej macie Państwo wpływ na kształt programu szkolenia i dobór stosowanych metod - elementy te są z Państwem indywidualnie konsultowane.
 • Szkolenie w opcji grupowej może zostać wzbogacone o dodatkowe elementy, jak chociażby: coaching, indywidualny feedback od Trenera/Eksperta, czy follow up.
 • W tym wariancie szkolenia to Państwo decydują o jego terminie i miejscu, gdzie się odbędzie.
 • Szkolenie może być prowadzone przez dwóch Trenerów/Ekspertów.
 • W tej opcji macie Państwo możliwość przeszkolenia jednocześnie nawet kilkuset osób - dysponujemy szeroką grupą Trenerów/Ekspertów o identycznym poziomie merytorycznym i warsztatowym.

Skontaktuj się z nami

Chętnie porozmawiamy lub spotkamy się osobiście czy online,
by doradzić najlepsze rozwiązania.

Czekamy na Twoje pytania i tematy, w których możemy pomóc.

Gwarantujemy przygotowanie wyjątkowego projektu szkoleniowego
lub pomoc w wyborze szkolenia otwartego.


Napisz: