Kontakt

Szkolenie Budowanie zespołu, współpraca i efektywna komunikacja Budowanie zespołu, współpraca i efektywna komunikacja - NagrodySzkolenie Warsztatowe
Kod produktu: zbz

szkolenie
Budowanie zespołu, współpraca i efektywna komunikacja

 

 • Czym kieruje się Twój zespół?
 • Co go motywuje do skutecznego działania?
 • Jak przekazać zadania aby pracownicy czuli, że realizując cele firmowe, realizują również własne cele?
 • Jak postawić granice, aby nie być zbyt "miękkim" ani "zbyt kontrolującym" managerem?


Skuteczny lider w firmie, potrzebuje nie tylko znajomości modelów teoretycznych, ale również kompetencji w zakresie rozumienia zachowań i postaw w swoim zespole, diagnozy i rozumienia własnych zachowań. Są to umiejętności na poziomie psychologii funkcjonowania grupy.

Manager może rozwijać swoją inteligencję emocjonalną i społeczną – tego również można się nauczyć! Obecnie managerowie największych przedsiębiorstw na świecie przyznają, że ponad 73% efektów w przywództwie zależy od kompetencji społecznych i emocjonalnych managera.

Uczestnicząc w tych warsztatach będziesz miał/a okazję nie tylko przyjrzeć się działaniu zespołu i na własnej skórze doświadczyć reakcji pracowników, ale również popracować nad własnymi kompetencjami managerskimi w relacji z zespołem.

Doświadczysz zmian, które rządzą tajemnicami małych grup społecznych. Dzięki obserwacji tych zmian właściwie zdiagnozujesz rozwój własnego zespołu i nauczysz się delegować zadania, oraz wyrażać asertywne komunikaty managerskie takie jak expose, konstruktywna krytyka, reprymenda, ale również nieoceniająca informacja zwrotna.

 

Live Training
to nie Webinar

To przede wszystkim Umiejętności,
a nie jedynie Wiedza

więcej »

SZKOLENIE OTWARTE

(Dla osoby)

Stacjonarne lub
Live Training »
(szkolenie online)

Liczba osób: 1/12
Miejsce: Warszawa, Online, Kraków

2 370 PLN

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

(Dla grupy)

Stacjonarne lub
Live Training »
(szkolenie online)

Liczba osób
  stacjonarne: 15 / 15
  online: 12 / 12
Miejsce: online, dowolne

9 970 PLN netto

Kontakt

Opis szkolenia


Celem szkolenia będzie wykształcenie proaktywnych postaw, nabycie praktycznych umiejętności związanych z budowaniem zespołu oraz przećwiczenie kluczowych elementów komunikacji interpersonalnej w specyfice Państwa branży, wpływających na efekty i jakość codziennej pracy. Uczestnicy otrzymają narzędzia pozwalające na skuteczne budowanie zespołu, integrację ludzi, którzy go tworzą, a także wzajemną współpracę pomiędzy nimi. Ponadto nauczą się jak radzić sobie w sytuacjach trudnych związanych z konfliktem w grupie.

Program szkolenia


I. ZESPÓŁ A JEDNOSTKA – KOMUNIKACJA W ZESPOLE RÓŻNORODNYM

 • Co to jest zespół, rodzaje zespołów.
 • Cechy wzorcowego zespołu.
 • Etapy organizacji zespołu – omówienie faz formowania się grupy – odniesienie do zespołów uczestników.
 • Procesy zachodzące na poszczególnych etapach i ich wpływ na relacje.
 • Rola i znaczenie jednostki w grupie.
 • Narzędzia usprawniające komunikację między jednostką a pozostałymi członkami zespołu.

Celem modułu jest uświadomienie uczestnikom roli i znaczenia współpracy w zespole oraz korzyści wynikających z dzielenia się wiedzą. Różnice między ludźmi i różne role odgrywane przez członków zespołu stanowią wartość, z której należy czerpać korzyści. To jak kształtują się zespoły ma ogromny wpływ na to, w jaki sposób się komunikujemy i odwrotnie. Poznamy zatem narzędzia pozwalające usprawnić te procesy. Temu właśnie jest poświęcony moduł pierwszy.


II. STYLE ZACHOWAŃ - ŚWIADOMOŚĆ WŁASNEGO STYLU KOMUNIKACJI Z POZOSTAŁYMI CZŁONKAMI ZESPOŁU

 • Rutyna i stereotypy w procesie komunikacji.
 • Podstawowe błędy i sposoby narzędziowe na ich unikanie.
 • Style zachowań w zespole.
 • Różnice w pracy zespołowej w zależności od preferowanego stylu zachowań – mechanizm poprawnej komunikacji wynikający z umiejętnego stosowania narzędzi.
 • Jak się efektywnie komunikować?
 • Specyfika komunikacji i działań danego stylu - właściwy przekaz i odbiór informacji.
 • Komunikat nadany a odebrany.
 • Jakie zadania preferują członkowie naszego zespołu - analiza i wnioski.

Moduł pozwalający się zrozumieć i zaakceptować. Jednocześnie pokazujemy uczestnikom co należy zrobić, by efektywnie się ze sobą komunikować, mimo różnic lub właśnie dzięki nim. Narzędzie dane uczestnikom pozwala uczyć tolerancji i wzajemnej akceptacji.


III. WŁAŚCIWA KOMUNIKACJA WSPIERAJĄCA WSPÓŁPRACĘ I PROWADZĄCA DO WZROSTU EFEKTYWNOŚCI ZESPOŁU

 • Błędy w komunikacji międzyzespołowej.
 • Sposoby porozumiewania się między ludźmi.
 • Zasady komunikacji – SPM – okazywanie szacunku i dbanie o właściwe relacje.
 • Znaczenie udzielania informacji zwrotnej w komunikacji międzyzespołowej.
 • Znaczenie wzajemnego wsparcia i korzystania z własnych doświadczeń związanych z różnorodnością pracy i celami zawodowymi.
 • Budowanie poczucia wspólnoty grupowej.
 • Kształtowanie pozytywnych interakcji grupowych.

Ta część szkolenia stanowi podsumowanie wiedzy i utrwalenie umiejętności w obszarze komunikacji międzyzespołowej. Zwrócimy szczególną uwagę na jakość informacji zwrotnej i na jej znaczenie w kształtowaniu relacji międzyludzkich.


IV. ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI WSPÓŁPRACY W ZESPOLE

 • Grupa ludzi a Zespół. Budowanie poczucia wspólnoty grupowej.
 • Zwiększanie uczucia solidarności, uświadomienie własnego wkładu w rozwój i funkcjonowanie zespołów.
 • Stworzenie okazji do wglądu w problemy zespołu, pobudzanie motywacji do działań integracyjnych.
 • Korzyści wynikające z pracy w zespole różnorodnym.
 • Budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa.
 • Kształtowanie pozytywnych interakcji grupowych.
 • Idea Killers – czyli kilka słów o tym jak współpracę i zaangażowanie skutecznie osłabić.

Moduł budujący świadomość ważności współpracy między ludźmi w organizacjach. Efekt synergii zespołowej zostanie ukazany w ćwiczeniach o charakterze procesu grupowego. Zbudujemy również poczucie wspólnoty w odróżnieniu od pojawiającego się zjawiska Idea Killers.


V. REGUŁY EFEKTYWNEJ PRACY W ZESPOLE

 • Procesy i interakcje w zespole.
 • Metaplan – metoda stanowiąca diagnozę sytuacji.
 • Metody uzyskiwania efektu synergii i wyzwalania umysłu zbiorowego.
 • Współdziałanie w sytuacjach zadaniowych.
 • Siatka celów jako narzędzie coachingowe.

VI. SYTUACJE KONFLIKTOWE W ZESPOLE. ROLA CZŁONKÓW ZESPOŁU W ROZWIĄZYWANIU TRUDNYCH SYTUACJI


W życiu każdego zespołu zdarzają się trudne sytuacje. Konflikt jest wspólnym problemem jego uczestników. Tradycyjne postrzeganie konfliktu polegało na traktowaniu go jako zjawiska tylko i wyłącznie negatywnego. Źródła upatrywano w błędach zarządzania, nieumiejętności uświadomienia celu i wspólnych interesów. Pogląd ten jednak ewaluował. Stwierdzono, że konflikty w organizacjach są nieuniknione, a czasami nawet niezbędne. W module tym uczestnicy na bazie gier i casy study będą przyglądać się zjawisku konfliktu, a w symulowanych sytuacjach w nim bezpośrednio uczestniczyć. Na bazie tych doświadczeń wypracowana zostanie metodologia zarządzania konfliktem i narzędzi jego konstruktywnego rozwiązania.

 • Dlaczego dochodzi do konfliktów? Czy konflikt zawsze jest zjawiskiem negatywnym?
 • Dylemat więźnia – gra / symulacja:
  • Sposoby diagnozowania sytuacji konfliktowych.
  • Test autodiagnostyczny „Zarządzanie sytuacją konfliktową”.
  • Strategie i metody rozwiązywania konfliktów.
 • Konstruktywne radzenie sobie z sytuacją konfliktu. Jak wykorzystać pozytywne i negatywne efekty konfliktów w zespole?
 • Efektywne zachowania członków zespołu w sytuacjach konfliktowych:
  • Narzędzia i techniki wywierania wpływu w trudnych, konfliktowych sytuacjach.
  • Techniki przeciwdziałania presji, manipulacji i agresji.
 • Komunikacja w sytuacjach konfliktowych.
 • Style zachowań i postawy w konflikcie – strategie wyboru.
 • Asertywna komunikacja – obrona swoich racji, poglądów, a wybór racji korzystniejszych z punktu widzenia zespołu lub organizacji.
 • Wykorzystanie narzędzi komunikacji wewnętrznej w zarządzaniu konfliktami.
 • Współpraca czy rywalizacja? Ćwiczenia aktywizujące oparte na dylemacie więźnia.
 • Analiza własnego stylu reagowania w sytuacji konfliktu.
 • Konstruktywne sposoby radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.

VII. KTO NAPRAWDĘ TU RZĄDZI? NIEFORMALNE ROLE GRUPOWE i STRUKTURY W ZESPOLE

 • Diagnozowanie i użyteczność różnych ról grupowych.
 • Jak możesz wykorzystać różne role osób w zespole do dobrej w nim współpracy?
 • Formowanie się koalicji w twoim zespole.
 • Charakter kultury organizacyjnej a przyjmowane sposoby współpracy w zespole.

VIII. DIAGNOZA TWOJEGO ZESPOŁU – COACHING GRUPOWY Z UCZESTNIKAMI

 • Faza rozwoju twojego zespołu.
 • Twoje reakcje na to co dzieje się w zespole.
 • Co możesz zrobić aby wspierać efektywność działań swojego zespołu?
 • Diagnoza interakcji w zespole.
 • Jak zrozumieć swój zespół i to co się w nim dzieje?
 • Czego potrzebują ludzie aby efektywnie działać?
 • Warunki efektywności zespołu PERFORM.

IX. KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA W ZESPOLE

 • Wprowadzenie do komunikacji organizacyjnej.
 • Komunikacja wewnętrzna jako kluczowy element kultury organizacyjnej, budowanie fundamentów organizacji uczącej się, w której przepływ informacji jest warunkiem szybkiego rozwoju.
 • Rozwijanie indywidualnych kompetencji komunikacyjnych – znaczenie inteligencji emocjonalnej.
 • Znaczenie relacji między współpracownikami dla budowania sprawnego systemu komunikacji wewnętrznej.

X. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA JAKO PODSTAWA KSZTAŁTOWANIA DOBREJ KOMUNIKACJI WEWNĄTRZ ZESPOŁU

 • Poziomy i zakresy komunikacji.
 • Modele procesu komunikowania się – wybrane modele i ich charakterystyka.
 • Kanały komunikacji i ich znaczenie w odbiorze informacji.
 • Budowanie wiarygodności rozmówców poprzez spójność komunikatów werbalnych i niewerbalnych.
 • Tworzenie sieci komunikacyjnych adekwatnych do rodzaju zadania – ćwiczenia praktyczne.
 • Diagnoza i eliminowanie barier komunikacji towarzyszących komunikacji pionowej i poziomej.

XI. ZARZĄDZANIE PRZEPŁYWEM INFORMACJI W ZESPOLE

 • Kanały komunikacji – koszty i skuteczność.
 • Strategie doboru celu, metody, struktury i sprzężenia zwrotnego adekwatnego do rodzaju danej sytuacji.
 • Czynniki, które wpływają na skuteczność komunikowania się w zespole.
 • Podział informacji na adresowaną i dostępną oraz stworzenie systemu rangowania informacji w zespole.
 • Optymalizowanie ilości, rodzaju i formy wykorzystywanych w zespole dokumentów, informacji.

XII. ISTOTA I ZNACZENIE TWÓRCZEGO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW W ZESPOLE

 • Pojęcie myślenia twórczego oraz twórczego rozwiązywania problemów:
  • Problemy zamknięte i problemy otwarte - zadania wstępne, których celem jest ukazanie uczestnikom różnicy pomiędzy problemami konwergencyjnymi (zamkniętymi), a problemami dywergencyjnymi (otwartymi).
  • Na czym polega sztuka bycia kreatywnym i tworzenia nowatorskich rozwiązań.
  • Kreatywność jako cecha osobowa oraz kreatywność, jako proces grupowy.
  • Myślenie kreatywne, a innowacyjność.
 • Fazy Kreatywnego Rozwiązywania Problemów - prezentacja schematu rozwiązywania problemów oraz omówienie jego etapów z wykorzystaniem przykładów problemów: finding, solving i evaluating.
 • Niezbędne zdolności w fazie generowania pomysłów:
  • Płynność myślenia.
  • Giętkość myślenia.
  • Oryginalność myślenia.
  • Wrażliwość na problem.
 • Czym jest proces Looping"u?
 • Bariery w myśleniu kreatywnym.
 • Zjawisko Idea Killers w miejscu pracy - na tym poziomie uczestnicy poznają przeszkody określane jako „Mordercy pomysłów", a także ich destrukcyjny charakter:
  • Ćwiczenie „Rebusy kreatywności”.
  • Zadanie indywidualne o nazwie „Idea Killers w miejscu pracy", trakcie którego uczestnicy wypełniają listę zdań antytwórczych, a następnie rozwiązują problem aluzyjności powiedzeń – zawalidróg.

XIII. STRATEGIA NIETYPOWYCH POWIĄZAŃ (TWÓRCZEGO KOMBINOWANIA) – METODY INDYWIDUALNEJ PRACY KREATYWNEJ W ZESPOLE

 • Przedstawienie istoty strategii, która przejawia się w łączeniu odległych skojarzeń w celu stworzenia rozwiązań wychodzących poza rutynę i przyjęte od dawna schematy.
 • Łańcuch i gwiazda skojarzeń - uczestnicy poznają dwa główne typy operacji skojarzeniowych, a także technikę Cluster, która łączy zalety gwiazdy i łańcucha skojarzeń. Wykonują również zadanie praktyczne.
 • Techniki „Random Word" i „Random Picture" jako sposoby odzyskiwania nowatorskiego wglądu w istotę problemu, poszukiwania odległych skojarzeń i przeciwdziałania zanikowi weny twórczej.
 • Sieć poszukiwań - metoda wykorzystująca procesy kojarzeniowe do poszukiwania wielu przydatnych rozwiązań problemów projektanckich. Zorganizowanie pracy zespołowej mającej na celu łączenie różnych skojarzeń dla wygenerowania dużej liczby konkretnych pomysłów, mających szanse natychmiastowego zastosowania w praktyce:
  • Strategie pobudzające myślenie kreatywne – ćwiczenia m.in.:
   • strategia łączenia
   • strategia czujności i kruszenia
  • Techniki myślenia kreatywnego i tworzenia nowych rozwiązań – ćwiczenia m.in.:
   • odmienne punkty widzenia
   • technika wymuszania połączeń

XIV. STRATEGIA ODROCZONEGO WARTOŚCIOWANIA W ZESPOLE

 • Przedstawienie istoty strategii polegającej na oddzieleniu w pracy grupowej etapu generowania pomysłów od etapu ich ewaluacji, a także odroczeniu krytyki na czas wymyślania. Wprowadzenie.
 • Koszyk pomysłów - konkretne zadanie do rozwiązania z zastosowaniem tej techniki.
 • Zestawienie zasady odroczonego wartościowania z klasycznymi regułami „burzy mózgów" - model Osborna. Uczestnicy biorą udział w krótkiej sesji pomysłowości przeprowadzonej według czterech reguł burzy mózgów.
 • Ćwiczenie zespołowe, w czasie którego uczestnicy rozwiązują praktyczny problem, stosując pisemną odmianę metody „burzy mózgów". Przedstawienie kategorii „paradoksalnej burzy mózgów", jako antidotum na sztywność myślenia, ojcowski afekt i fiksację funkcjonalną oraz zapoznanie z zasadami nowego typu „burzy mózgów", wykorzystującej paradoks, negację i inwersję znaczeń.
 • Omówienie Metody Walta Disneya - pomnik Mickiewicza.
 • Metoda Mataplanu - uczestnicy poznają zasady metody Metaplanu, łączącej rozpoznanie sytuacji problemowej i jej przyczyn z poszukiwaniem najlepszych rozwiązań, a także dowiedzą się o jej przydatności w sytuacji braku zaufania i umiejętności asertywnego krytykowania cudzych pomysłów.
 • Metoda sześciu myślowych kapeluszy (Edward de Bono) – ćwiczenie.
 • Metoda „Muzealna” – rozwiązywanie zagadnienia zgłoszonego przez uczestników.
 • ZWI – rozwiązywanie zagadnienia zgłoszonego przez uczestników.

W przypadku kłopotów z zamówieniem elektronicznym prosimy pobrać: pobierz zamówienie jako DOC zamówienie.DOCX

zadzwoń:
+48 12 633 0099
+48 735 140 035

Skontaktuj się z nami

(wynagany email lub telefon)