BERNDSON Szkolenia
Szkolenie Budowanie zespołu, współpraca i efektywna komunikacja Budowanie zespołu, współpraca i efektywna komunikacja - NagrodySzkolenie Warsztatowe

Kod produktu: zbz

szkolenie
Budowanie zespołu, współpraca i efektywna komunikacja

 

 • Czym kieruje się Twój zespół?
 • Co go motywuje do skutecznego działania?
 • Jak przekazać zadania aby pracownicy czuli, że realizując cele firmowe, realizują również własne cele?
 • Jak postawić granice, aby nie być zbyt "miękkim" ani "zbyt kontrolującym" managerem?


Skuteczny lider w firmie, potrzebuje nie tylko znajomości modelów teoretycznych, ale również kompetencji w zakresie rozumienia zachowań i postaw w swoim zespole, diagnozy i rozumienia własnych zachowań. Są to umiejętności na poziomie psychologii funkcjonowania grupy.

Manager może rozwijać swoją inteligencję emocjonalną i społeczną – tego również można się nauczyć! Obecnie managerowie największych przedsiębiorstw na świecie przyznają, że ponad 73% efektów w przywództwie zależy od kompetencji społecznych i emocjonalnych managera.

Uczestnicząc w tych warsztatach będziesz miał/a okazję nie tylko przyjrzeć się działaniu zespołu i na własnej skórze doświadczyć reakcji pracowników, ale również popracować nad własnymi kompetencjami managerskimi w relacji z zespołem.

Doświadczysz zmian, które rządzą tajemnicami małych grup społecznych. Dzięki obserwacji tych zmian właściwie zdiagnozujesz rozwój własnego zespołu i nauczysz się delegować zadania, oraz wyrażać asertywne komunikaty managerskie takie jak expose, konstruktywna krytyka, reprymenda, ale również nieoceniająca informacja zwrotna.

 

[ realizujemy szkolenia zarówno stacjonarne
jak i w formule Live Training ]

Live Training
to nie Webinar

To przede wszystkim Umiejętności,
a nie jedynie Wiedza

więcej »

Szkolenie OTWARTE

(Dla osoby)

Stacjonarne lub
Live Training »
szkolenie online

Liczba osób: 1/12
Miejsce: Online, Kraków, Warszawa

2 370 PLN ?

Szkolenie ZAMKNIĘTE

(Dla grupy)

Stacjonarne lub
Live Training »
szkolenie online

Liczba osób
  stacjonarne: 15 / 15
  online: 12 / 12
Miejsce:
  Online, dowolne

9 970 PLN netto

Opis szkolenia


Celem szkolenia będzie wykształcenie proaktywnych postaw, nabycie praktycznych umiejętności związanych z budowaniem zespołu oraz przećwiczenie kluczowych elementów komunikacji interpersonalnej w specyfice Państwa branży, wpływających na efekty i jakość codziennej pracy. Uczestnicy otrzymają narzędzia pozwalające na skuteczne budowanie zespołu, integrację ludzi, którzy go tworzą, a także wzajemną współpracę pomiędzy nimi. Ponadto nauczą się jak radzić sobie w sytuacjach trudnych związanych z konfliktem w grupie.

Program szkolenia


I. ZESPÓŁ A JEDNOSTKA – KOMUNIKACJA W ZESPOLE RÓŻNORODNYM

 • Co to jest zespół, rodzaje zespołów.
 • Cechy wzorcowego zespołu.
 • Etapy organizacji zespołu – omówienie faz formowania się grupy – odniesienie do zespołów uczestników.
 • Procesy zachodzące na poszczególnych etapach i ich wpływ na relacje.
 • Rola i znaczenie jednostki w grupie.
 • Narzędzia usprawniające komunikację między jednostką a pozostałymi członkami zespołu.

Celem modułu jest uświadomienie uczestnikom roli i znaczenia współpracy w zespole oraz korzyści wynikających z dzielenia się wiedzą. Różnice między ludźmi i różne role odgrywane przez członków zespołu stanowią wartość, z której należy czerpać korzyści. To jak kształtują się zespoły ma ogromny wpływ na to, w jaki sposób się komunikujemy i odwrotnie. Poznamy zatem narzędzia pozwalające usprawnić te procesy. Temu właśnie jest poświęcony moduł pierwszy.


II. STYLE ZACHOWAŃ - ŚWIADOMOŚĆ WŁASNEGO STYLU KOMUNIKACJI Z POZOSTAŁYMI CZŁONKAMI ZESPOŁU

 • Rutyna i stereotypy w procesie komunikacji.
 • Podstawowe błędy i sposoby narzędziowe na ich unikanie.
 • Style zachowań w zespole.
 • Różnice w pracy zespołowej w zależności od preferowanego stylu zachowań – mechanizm poprawnej komunikacji wynikający z umiejętnego stosowania narzędzi.
 • Jak się efektywnie komunikować?
 • Specyfika komunikacji i działań danego stylu - właściwy przekaz i odbiór informacji.
 • Komunikat nadany a odebrany.
 • Jakie zadania preferują członkowie naszego zespołu - analiza i wnioski.

Moduł pozwalający się zrozumieć i zaakceptować. Jednocześnie pokazujemy uczestnikom co należy zrobić, by efektywnie się ze sobą komunikować, mimo różnic lub właśnie dzięki nim. Narzędzie dane uczestnikom pozwala uczyć tolerancji i wzajemnej akceptacji.


III. WŁAŚCIWA KOMUNIKACJA WSPIERAJĄCA WSPÓŁPRACĘ I PROWADZĄCA DO WZROSTU EFEKTYWNOŚCI ZESPOŁU

 • Błędy w komunikacji międzyzespołowej.
 • Sposoby porozumiewania się między ludźmi.
 • Zasady komunikacji – SPM – okazywanie szacunku i dbanie o właściwe relacje.
 • Znaczenie udzielania informacji zwrotnej w komunikacji międzyzespołowej.
 • Znaczenie wzajemnego wsparcia i korzystania z własnych doświadczeń związanych z różnorodnością pracy i celami zawodowymi.
 • Budowanie poczucia wspólnoty grupowej.
 • Kształtowanie pozytywnych interakcji grupowych.

Ta część szkolenia stanowi podsumowanie wiedzy i utrwalenie umiejętności w obszarze komunikacji międzyzespołowej. Zwrócimy szczególną uwagę na jakość informacji zwrotnej i na jej znaczenie w kształtowaniu relacji międzyludzkich.


IV. ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI WSPÓŁPRACY W ZESPOLE

 • Grupa ludzi a Zespół. Budowanie poczucia wspólnoty grupowej.
 • Zwiększanie uczucia solidarności, uświadomienie własnego wkładu w rozwój i funkcjonowanie zespołów.
 • Stworzenie okazji do wglądu w problemy zespołu, pobudzanie motywacji do działań integracyjnych.
 • Korzyści wynikające z pracy w zespole różnorodnym.
 • Budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa.
 • Kształtowanie pozytywnych interakcji grupowych.
 • Idea Killers – czyli kilka słów o tym jak współpracę i zaangażowanie skutecznie osłabić.

Moduł budujący świadomość ważności współpracy między ludźmi w organizacjach. Efekt synergii zespołowej zostanie ukazany w ćwiczeniach o charakterze procesu grupowego. Zbudujemy również poczucie wspólnoty w odróżnieniu od pojawiającego się zjawiska Idea Killers.


V. REGUŁY EFEKTYWNEJ PRACY W ZESPOLE

 • Procesy i interakcje w zespole.
 • Metaplan – metoda stanowiąca diagnozę sytuacji.
 • Metody uzyskiwania efektu synergii i wyzwalania umysłu zbiorowego.
 • Współdziałanie w sytuacjach zadaniowych.
 • Siatka celów jako narzędzie coachingowe.

VI. SYTUACJE KONFLIKTOWE W ZESPOLE. ROLA CZŁONKÓW ZESPOŁU W ROZWIĄZYWANIU TRUDNYCH SYTUACJI


W życiu każdego zespołu zdarzają się trudne sytuacje. Konflikt jest wspólnym problemem jego uczestników. Tradycyjne postrzeganie konfliktu polegało na traktowaniu go jako zjawiska tylko i wyłącznie negatywnego. Źródła upatrywano w błędach zarządzania, nieumiejętności uświadomienia celu i wspólnych interesów. Pogląd ten jednak ewaluował. Stwierdzono, że konflikty w organizacjach są nieuniknione, a czasami nawet niezbędne. W module tym uczestnicy na bazie gier i casy study będą przyglądać się zjawisku konfliktu, a w symulowanych sytuacjach w nim bezpośrednio uczestniczyć. Na bazie tych doświadczeń wypracowana zostanie metodologia zarządzania konfliktem i narzędzi jego konstruktywnego rozwiązania.

 • Dlaczego dochodzi do konfliktów? Czy konflikt zawsze jest zjawiskiem negatywnym?
 • Dylemat więźnia – gra / symulacja:
  • Sposoby diagnozowania sytuacji konfliktowych.
  • Test autodiagnostyczny „Zarządzanie sytuacją konfliktową”.
  • Strategie i metody rozwiązywania konfliktów.
 • Konstruktywne radzenie sobie z sytuacją konfliktu. Jak wykorzystać pozytywne i negatywne efekty konfliktów w zespole?
 • Efektywne zachowania członków zespołu w sytuacjach konfliktowych:
  • Narzędzia i techniki wywierania wpływu w trudnych, konfliktowych sytuacjach.
  • Techniki przeciwdziałania presji, manipulacji i agresji.
 • Komunikacja w sytuacjach konfliktowych.
 • Style zachowań i postawy w konflikcie – strategie wyboru.
 • Asertywna komunikacja – obrona swoich racji, poglądów, a wybór racji korzystniejszych z punktu widzenia zespołu lub organizacji.
 • Wykorzystanie narzędzi komunikacji wewnętrznej w zarządzaniu konfliktami.
 • Współpraca czy rywalizacja? Ćwiczenia aktywizujące oparte na dylemacie więźnia.
 • Analiza własnego stylu reagowania w sytuacji konfliktu.
 • Konstruktywne sposoby radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.

VII. KTO NAPRAWDĘ TU RZĄDZI? NIEFORMALNE ROLE GRUPOWE i STRUKTURY W ZESPOLE

 • Diagnozowanie i użyteczność różnych ról grupowych.
 • Jak możesz wykorzystać różne role osób w zespole do dobrej w nim współpracy?
 • Formowanie się koalicji w twoim zespole.
 • Charakter kultury organizacyjnej a przyjmowane sposoby współpracy w zespole.

VIII. DIAGNOZA TWOJEGO ZESPOŁU – COACHING GRUPOWY Z UCZESTNIKAMI

 • Faza rozwoju twojego zespołu.
 • Twoje reakcje na to co dzieje się w zespole.
 • Co możesz zrobić aby wspierać efektywność działań swojego zespołu?
 • Diagnoza interakcji w zespole.
 • Jak zrozumieć swój zespół i to co się w nim dzieje?
 • Czego potrzebują ludzie aby efektywnie działać?
 • Warunki efektywności zespołu PERFORM.

IX. KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA W ZESPOLE

 • Wprowadzenie do komunikacji organizacyjnej.
 • Komunikacja wewnętrzna jako kluczowy element kultury organizacyjnej, budowanie fundamentów organizacji uczącej się, w której przepływ informacji jest warunkiem szybkiego rozwoju.
 • Rozwijanie indywidualnych kompetencji komunikacyjnych – znaczenie inteligencji emocjonalnej.
 • Znaczenie relacji między współpracownikami dla budowania sprawnego systemu komunikacji wewnętrznej.

X. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA JAKO PODSTAWA KSZTAŁTOWANIA DOBREJ KOMUNIKACJI WEWNĄTRZ ZESPOŁU

 • Poziomy i zakresy komunikacji.
 • Modele procesu komunikowania się – wybrane modele i ich charakterystyka.
 • Kanały komunikacji i ich znaczenie w odbiorze informacji.
 • Budowanie wiarygodności rozmówców poprzez spójność komunikatów werbalnych i niewerbalnych.
 • Tworzenie sieci komunikacyjnych adekwatnych do rodzaju zadania – ćwiczenia praktyczne.
 • Diagnoza i eliminowanie barier komunikacji towarzyszących komunikacji pionowej i poziomej.

XI. ZARZĄDZANIE PRZEPŁYWEM INFORMACJI W ZESPOLE

 • Kanały komunikacji – koszty i skuteczność.
 • Strategie doboru celu, metody, struktury i sprzężenia zwrotnego adekwatnego do rodzaju danej sytuacji.
 • Czynniki, które wpływają na skuteczność komunikowania się w zespole.
 • Podział informacji na adresowaną i dostępną oraz stworzenie systemu rangowania informacji w zespole.
 • Optymalizowanie ilości, rodzaju i formy wykorzystywanych w zespole dokumentów, informacji.

XII. ISTOTA I ZNACZENIE TWÓRCZEGO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW W ZESPOLE

 • Pojęcie myślenia twórczego oraz twórczego rozwiązywania problemów:
  • Problemy zamknięte i problemy otwarte - zadania wstępne, których celem jest ukazanie uczestnikom różnicy pomiędzy problemami konwergencyjnymi (zamkniętymi), a problemami dywergencyjnymi (otwartymi).
  • Na czym polega sztuka bycia kreatywnym i tworzenia nowatorskich rozwiązań.
  • Kreatywność jako cecha osobowa oraz kreatywność, jako proces grupowy.
  • Myślenie kreatywne, a innowacyjność.
 • Fazy Kreatywnego Rozwiązywania Problemów - prezentacja schematu rozwiązywania problemów oraz omówienie jego etapów z wykorzystaniem przykładów problemów: finding, solving i evaluating.
 • Niezbędne zdolności w fazie generowania pomysłów:
  • Płynność myślenia.
  • Giętkość myślenia.
  • Oryginalność myślenia.
  • Wrażliwość na problem.
 • Czym jest proces Looping"u?
 • Bariery w myśleniu kreatywnym.
 • Zjawisko Idea Killers w miejscu pracy - na tym poziomie uczestnicy poznają przeszkody określane jako „Mordercy pomysłów", a także ich destrukcyjny charakter:
  • Ćwiczenie „Rebusy kreatywności”.
  • Zadanie indywidualne o nazwie „Idea Killers w miejscu pracy", trakcie którego uczestnicy wypełniają listę zdań antytwórczych, a następnie rozwiązują problem aluzyjności powiedzeń – zawalidróg.

XIII. STRATEGIA NIETYPOWYCH POWIĄZAŃ (TWÓRCZEGO KOMBINOWANIA) – METODY INDYWIDUALNEJ PRACY KREATYWNEJ W ZESPOLE

 • Przedstawienie istoty strategii, która przejawia się w łączeniu odległych skojarzeń w celu stworzenia rozwiązań wychodzących poza rutynę i przyjęte od dawna schematy.
 • Łańcuch i gwiazda skojarzeń - uczestnicy poznają dwa główne typy operacji skojarzeniowych, a także technikę Cluster, która łączy zalety gwiazdy i łańcucha skojarzeń. Wykonują również zadanie praktyczne.
 • Techniki „Random Word" i „Random Picture" jako sposoby odzyskiwania nowatorskiego wglądu w istotę problemu, poszukiwania odległych skojarzeń i przeciwdziałania zanikowi weny twórczej.
 • Sieć poszukiwań - metoda wykorzystująca procesy kojarzeniowe do poszukiwania wielu przydatnych rozwiązań problemów projektanckich. Zorganizowanie pracy zespołowej mającej na celu łączenie różnych skojarzeń dla wygenerowania dużej liczby konkretnych pomysłów, mających szanse natychmiastowego zastosowania w praktyce:
  • Strategie pobudzające myślenie kreatywne – ćwiczenia m.in.:
   • strategia łączenia
   • strategia czujności i kruszenia
  • Techniki myślenia kreatywnego i tworzenia nowych rozwiązań – ćwiczenia m.in.:
   • odmienne punkty widzenia
   • technika wymuszania połączeń

XIV. STRATEGIA ODROCZONEGO WARTOŚCIOWANIA W ZESPOLE

 • Przedstawienie istoty strategii polegającej na oddzieleniu w pracy grupowej etapu generowania pomysłów od etapu ich ewaluacji, a także odroczeniu krytyki na czas wymyślania. Wprowadzenie.
 • Koszyk pomysłów - konkretne zadanie do rozwiązania z zastosowaniem tej techniki.
 • Zestawienie zasady odroczonego wartościowania z klasycznymi regułami „burzy mózgów" - model Osborna. Uczestnicy biorą udział w krótkiej sesji pomysłowości przeprowadzonej według czterech reguł burzy mózgów.
 • Ćwiczenie zespołowe, w czasie którego uczestnicy rozwiązują praktyczny problem, stosując pisemną odmianę metody „burzy mózgów". Przedstawienie kategorii „paradoksalnej burzy mózgów", jako antidotum na sztywność myślenia, ojcowski afekt i fiksację funkcjonalną oraz zapoznanie z zasadami nowego typu „burzy mózgów", wykorzystującej paradoks, negację i inwersję znaczeń.
 • Omówienie Metody Walta Disneya - pomnik Mickiewicza.
 • Metoda Mataplanu - uczestnicy poznają zasady metody Metaplanu, łączącej rozpoznanie sytuacji problemowej i jej przyczyn z poszukiwaniem najlepszych rozwiązań, a także dowiedzą się o jej przydatności w sytuacji braku zaufania i umiejętności asertywnego krytykowania cudzych pomysłów.
 • Metoda sześciu myślowych kapeluszy (Edward de Bono) – ćwiczenie.
 • Metoda „Muzealna” – rozwiązywanie zagadnienia zgłoszonego przez uczestników.
 • ZWI – rozwiązywanie zagadnienia zgłoszonego przez uczestników.

Method Balance TM

Metody pracy stosowane podczas szkolenia:
Symulacje i case study

Symulacje i case study

Gry + Symulacje

Gry + Symulacje

Scenki, odgrywanie ról

Scenki, odgrywanie ról

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia grupowe

Ćwiczenia grupowe

Dyskusje moderowane

Dyskusje moderowane

Testy, kwestionariusze

Testy, kwestionariusze

Coaching

Coaching

Prezentacje

Prezentacje

Burza mózgów

Burza mózgów

Zadania indywidualne

Zadania indywidualne

Informacje dodatkowe

AGENDA

Szkolenia Otwarte - LIVE TRAINING
[Online]
3 dni * 4h - ÷

Szkolenia Otwarte - STACJONARNE
[Warszawa, Kraków, Poznań]
2 dni * 8h - ÷

Szkolenia Zamknięte
[Live Training i Stacjonarne]
Agenda ustalana indywidualnie

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE

 • materiały szkoleniowe
 • dyplom ukończenia szkolenia
 • pomoc i konsultacje po szkoleniu
 • obiady i przerwy kawowe (Szkolenia Otwarte w formule Stacjonarnej)

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

 • Forma grupowa szkolenia daje możliwość dostosowania go zarówno do oczekiwań szkolonej grupy, jak i do potrzeb organizacji.
 • Możecie Państwo skorzystać z opcji badania potrzeb szkoleniowych na różnych stopniach zaawansowania.
 • W przypadku formy grupowej macie Państwo wpływ na kształt programu szkolenia i dobór stosowanych metod - elementy te są z Państwem indywidualnie konsultowane.
 • Szkolenie w opcji grupowej może zostać wzbogacone o dodatkowe elementy, jak chociażby: coaching, indywidualny feedback od Trenera/Eksperta, czy follow up.
 • W tym wariancie szkolenia to Państwo decydują o jego terminie i miejscu, gdzie się odbędzie.
 • Szkolenie może być prowadzone przez dwóch Trenerów/Ekspertów.
 • W tej opcji macie Państwo możliwość przeszkolenia jednocześnie nawet kilkuset osób - dysponujemy szeroką grupą Trenerów/Ekspertów o identycznym poziomie merytorycznym i warsztatowym.

Skontaktuj się z nami

Chętnie porozmawiamy lub spotkamy się osobiście czy online,
by doradzić najlepsze rozwiązania.

Czekamy na Twoje pytania i tematy, w których możemy pomóc.

Gwarantujemy przygotowanie wyjątkowego projektu szkoleniowego
lub pomoc w wyborze szkolenia otwartego.


Napisz: