Kontakt

Trening managerski Trening managerski Trening managerski
Kod produktu: ztm

Trening managerski

Poprowadź swój zespół do wielkich osiągnięć

Dzisiejszy manager jest w ciągłej i ekscytującej podróży. Podążając za osiągnięciami napotyka na swojej drodze niejedną przeszkodę. Popełnia błędy i wyciąga z nich wnioski.

Doświadcz sytuacji, które mogą Cię spotkać w roli managera i już teraz przećwicz je - oszczędzając sobie niepotrzebnego stresu.

SZKOLENIE OTWARTE

(Dla osoby)

Liczba osób: 1 /15

Miejsce: Warszawa, Kraków, Poznań


" Trener bardzo komunikatywny, opierał treści szkolenia na przykładach z życia, również dawanych przez uczestników szkolenia.
Zaskakujące było to, jak w tak dużej grupie osób (11) w tak indywidualny i celny sposób można było poprowadzić fajne, merytoryczne szkolenie.
Kawał dobrego mięsa do zjedzenia w pracy. Dzięki !


Małgorzata Leszczyńska
Kierownik Działu Procesów Specjalnych w Pratt & Whitney
Wrzesień 2019


Opinie o szkoleniu

Terminy i miejsca

Wybierz najbardziej dogodny
termin i miejsce szkolenia.

 • 10.08.2020 - 11.08.2020
  Warszawa
 • 17.09.2020 - 18.09.2020
  Kraków
 • 08.10.2020 - 09.10.2020
  Warszawa
 • 19.10.2020 - 20.10.2020
  Poznań
 • 05.11.2020 - 06.11.2020
  Kraków
 • 16.11.2020 - 17.11.2020
  Warszawa
 • 23.11.2020 - 24.11.2020
  Poznań
 • 14.12.2020 - 15.12.2020
  Kraków

Poznaj opinie

Opinie o szkoleniu

Opis szkolenia

Trening skoncentrowany jest na doskonaleniu i rozwoju kompetencji managerskich zarówno w obszarze zarządzania zadaniami, jak i zarządzania zespołem oraz poszczególnymi pracownikami.

Wykorzystuje narzędzia (metody) z zakresu zarządzania zorientowanego na rezultaty, w tym w szczególności techniki komunikacji managerskiej wspierającej zaangażowanie pracowników (motywowanie i mobilizowanie).

Ważnym elementem treningu jest również zrozumienie roli i funkcji managera na poszczególnych etapach zarządzania zespołem oraz poznanie skutecznych sposobów zarządzania z uwzględnieniem różnych praktycznych koncepcji zarządczych.

Cele szkolenia:

 • Jak budować i wzmacniać autorytet managera uwzględniając metody i techniki zarządzania zorientowanego na rezultaty?
 • Jak skutecznie podejmować decyzje w sytuacjach trudnych i konfliktowych?
 • Jak rozwijać i utrzymać zespół na poziomie "high performance" i jakie narzędzia stosować w tworzeniu warunków do współpracy zorientowanej na wynik?
 • Jak wspierać zaangażowanie pracowników w realizację powierzonych zadań?
 • Jak dobierać adekwatne metody postępowania z pracownikami i skutecznie stosować różne techniki zarządzania w zależności od zmieniających się okoliczności?

Program szkolenia

MODUŁ I
WYMIARY I FUNKCJE ZARZĄDZANIA - MODELE PRZYWÓDZTWA

Moduł I poświęcony jest zagadnieniom związanym z funkcjami zarządzania i kluczowymi kompetencjami managera, wynikającymi z dobrych praktyk procesu zarządzania. Przedstawione zostaną najbardziej istotne elementy i działania zaczerpnięte z różnych modeli przywództwa. Omówione będą ich silne strony i ograniczenia oraz sytuacje, w których mogą być skutecznie stosowane.

Ramowy zakres tematyczny:

 • Wymiary i funkcje zarządzania.
 • Typologia procesów przywództwa.
 • Modele przywództwa:
  • Model decyzyjny (New Decision Model - NDM).
  • Model sytuacyjny (The Situational Leadership Model - SLM).
  • Model współzależności (The Contingency Model - CNTM).
  • Model drogi prowadzącej do celu (The Path-Goal Theory - PGT).
 • Kluczowe kompetencje managerskie - praktyczne zastosowanie wybranych modeli.

MODUŁ II
DELEGOWANIE ZADAŃ I ZARZĄDZANIE EFEKTYWNOŚCIĄ

Moduł II koncentruje się na zagadnieniach z obszarów delegowania zadań i zarządzania przez rezultaty, w szczególności zaś na kluczowych elementach związanych z budowaniem autorytetu przełożonego. Poruszone zostaną kwestie roli i funkcji przywódczych oraz założeń i praktycznych wskazówek dotyczących stylów zarządzania. Omówione zostaną pod kątem zachowania spójności pomiędzy celami, podejmowanymi działaniami, a osiąganymi rezultatami przez jednostki i zespół.

Ramowy zakres tematyczny:

 • Co możemy delegować pracownikom, co zastępcom, a jakich czynności nie można delegować.
 • Od rozmowy delegującej po polecenie służbowe.
 • Jak delegować, aby nie mieć problemu z wyegzekwowaniem rezultatu:
  • Schemat rozmowy delegującej.
  • Kontraktowanie sposobu oceny realizacji zleconego zadania.
 • Zarządzanie zorientowane na rezultaty.
 • Założenia i zasady ROM.
 • Narzędzia ROM.
 • Przywództwo w zarządzaniu zorientowanym na rezultat.
 • Zadanie, jednostka, zespół a osiągane rezultaty:
  • Budowanie autorytetu przełożonego - etapy.
  • Style zarządzania - założenia i wskazówki dla efektywnego działania.
  • Wyznaczanie obszarów odpowiedzialności.
 • Cele - zadania - rezultaty w odniesieniu do jednostek i zespołu.

MODUŁ III
BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW W OPARCIU O ZASTOSOWANIE BODŹCÓW POZYTYWNYCH

Moduł III ukierunkowany jest na poznanie i zastosowanie w praktyce (w odniesieniu do rzeczywistych sytuacji zawodowych) metod i technik wspierających budowanie zaangażowania pracowników. Wykorzystane zostaną modele i struktury cyklu komunikacyjnego, pozwalającego na zarządzanie zespołem i poszczególnymi pracownikami, w oparciu o wykorzystanie pozytywnych bodźców (motywatorów).

Ramowy zakres tematyczny:

 • Cykl komunikacyjny w zarządzaniu nastawionym na rezultaty.
 • Struktura skutecznej rozmowy planującej:
  • Komunikowanie zasad i kształtowanie zachowań wynikających z wartości.
  • Formułowanie celu, rezultatu.
  • Diagnoza osiągalności planu.
  • Rodzaje i formy wsparcia managerskiego.
 • Rozmowy monitorujące w praktyce:
  • Określanie sposobu i czasu monitorowania.
  • Tworzenie przestrzeni i płaszczyzny do rozwoju potencjału.
  • Informacja zwrotna:
   - pozytywna
   - konstruktywna
   - motywująca
 • Rozmowa podsumowująca z pracownikiem i zespołem:
  • Wyniki versus działania - podsumowanie.
  • Tworzenie przestrzeni dla realnej samooceny pracownika.
  • Wnioski i propozycje działań rozwojowych.

MODUŁ IV
KSZTAŁTOWANIE NAWYKÓW PRACOWNIKA Z ZASTOSOWANIEM STOPNIOWANIA REAKCJI

Moduł IV poświęcony jest zagadnieniom związanym z mobilizowaniem pracowników, z wykorzystaniem asertywnych technik komunikacji managerskiej. Omówiony zostanie proces stopniowania reakcji, w zależności od stopnia oporu i natężenia niewłaściwych zachowań pracownika, pod kątem spełnienia oczekiwań dotyczących jego pracy.

Ramowy zakres tematyczny:

 • Cykl dyscyplinujący w zarządzaniu nastawionym na rezultat.
 • Radzenie sobie z trudnymi współpracownikami:
  • Asertywne przezwyciężanie oporu współpracowników.
  • Zasady asertywnego egzekwowania zobowiązań.
  • Asertywne ustalanie priorytetów w pracy.
 • Stopniowanie reakcji w bieżącym zarządzaniu pracownikami:
  • Struktura rozmowy korygującej.
  • Struktura rozmowy ostrzegawczej.
  • Możliwe sankcje - w jaki sposób je formułować.
  • Rozmowa sankcyjna.

MODUŁ V
PODEJMOWANIE DECYZJI W SYTUACJACH PROBLEMOWYCH

Moduł V obejmuje zagadnienia związane ze skutecznym działaniem w sytuacjach trudnych i problemowych, ze szczególnym uwzględnieniem proaktywnego podejścia w rozwiązywaniu problemów, podejmowania decyzji i asertywnych technik reagowania w sytuacjach potencjalnie konfliktowych.

Ramowy zakres tematyczny:

 • Skuteczność managerska w sytuacjach problemowych:
  • Skuteczność managerska - założenia.
  • Źródła i przyczyny potencjalnych problemów w obszarze zarządzania zespołem.
  • Efektywne prowadzenie rozmów w zespole, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji w sytuacjach problemowych i wymagających szybkiego działania.
  • Proaktywne podejście w rozwiązywaniu problemów.
 • Techniki podejmowania decyzji w sytuacjach trudnych i konfliktowych:
  • Style podejmowania decyzji.
  • Warunki racjonalności decydowania.
  • Wykorzystanie teorii decyzji.
  • Ograniczenie racjonalności decydowania.
  • Trudności w procesie decydowania.
  • Skalowanie szans.
  • Kalkulowanie ryzyka.
 • Asertywna komunikacja managerska w praktyce:
  • Asertywne odmawianie.
  • Asertywna konfrontacja przekonań.
  • Asertywne reagowanie na krytykę.
  • Obrona przed atakiem.
  • Obrona przed powtarzającymi się, inwazyjnymi zachowaniami.
  • Asertywne wyrażanie oczekiwań, krytyki i pochwał.

MODUŁ VI
PRZYWÓDZTWO A EFEKTYWNE ZESPOŁY

Moduł VI koncentruje się na zagadnieniach przywództwa zespołowego pod kątem osiągania zarówno celów indywidualnych, jak i celów zespołowych, roli i odpowiedzialności managera na poszczególnych etapach rozwoju i utrzymania efektywnego zespołu.

Ramowy zakres tematyczny:

 • Założenie do budowania i utrzymania efektywnych zespołów:
  • Budowanie synergii.
  • Podejmowanie wyzwań we współpracy.
  • Rozwijanie integracji i porozumienia.
 • Znaczenie współpracy i jej wpływ na osiąganie celów zespołowych i indywidualnych:
  • Zadanie - zespół - jednostka: przebieg procesów w zespole.
  • Świadomość celu w zespole i orientacja na rezultaty.
 • Siedem etapów rozwoju i utrzymania zespołu:
  • Diagnoza etapu rozwoju i potrzeb zespołu.
  • Style przywództwa zespołowego.
  • Dostosowanie stylu przywództwa do etapu rozwoju zespołu.

MODUŁ VII
HIGH PERFORMANCE TEAM

Moduł VII koncentruje się na rozwoju i doskonaleniu kompetencji managerskich związanych z budowaniem i utrzymaniem wysoce efektywnych zespołów. Omówione będą zastosowanie sekwencji działań wspierających zaangażowanie zespołu i tworzenie przez managera warunków do współpracy zorientowanej na wynik.

Ramowy zakres tematyczny:

 • Wspieranie zaangażowania zespołu opartego na zaufaniu:
  • Motywacja indywidualna a zaangażowanie w zespole.
  • 12 czynników budowania zaangażowania zespołu w oparciu o zaufanie.
 • Pięć sposobów na budowanie High Performance Team.
 • Rola i odpowiedzialność członków zespołu w tworzeniu warunków do współpracy zorientowanej na wynik.
 • Model PERFORM w zarządzaniu zespołem:
  • P - purpose and value, czyli wspólny cel i system wartości.
  • E - empowerment, czyli dzielenie się wiedzą, poczucie wpływu, podejmowanie decyzji.
  • R - relationship i communication, czyli relacje i komunikacja.
  • F - flexibility, czyli elastyczność elastyczność w dostosowywaniu się do zmian.
  • O - optimal productivity, czyli czym jest optymalny poziom wydajności.
  • R - recognition and appreciation, czyli uznanie i wdzięczność.
  • M - morality, czyli morale.

Informacje dodatkowe

AGENDA

Dzień 1: 09:00 ÷ 17:00
Dzień 2: 09:00 ÷ 17:00
 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA


16 godzin (2 dni)


CENA SZKOLENIA OBEJMUJE

 • obiady
 • przerwy kawowe
 • materiały szkoleniowe
 • skrypt
 • dyplom ukończenia szkolenia
 • pomoc i konsultacje po szkoleniu


SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

 • Forma grupowa szkolenia daje możliwość dostosowania go zarówno do oczekiwań szkolonej grupy, jak i do potrzeb organizacji.
 • Możecie Państwo skorzystać z opcji badania potrzeb szkoleniowych na różnych stopniach zaawansowania.
 • W przypadku formy grupowej macie Państwo wpływ na kształt programu szkolenia i dobór stosowanych metod – elementy te są z Państwem indywidualnie konsultowane.
 • Szkolenie w opcji grupowej może zostać wzbogacone o dodatkowe elementy, jak chociażby: coaching, indywidualny feedback od Trenera/Eksperta, czy follow up.
 • W tym wariancie szkolenia to Państwo decydują o jego terminie i miejscu, gdzie się odbędzie.
 • Szkolenie może być prowadzone przez dwóch Trenerów/Ekspertów.
 • W tej opcji macie Państwo możliwość przeszkolenia jednocześnie nawet kilkuset osób – dysponujemy szeroką grupą Trenerów/Ekspertów o identycznym poziomie merytorycznym i warsztatowym.

Method Balance TM

Metody pracy stosowane podczas
szkolenia:

Symulacje i case study
Symulacje i case study
Scenki, odgrywanie ról
Scenki, odgrywanie ról
Ćwiczenia indywidualne
Ćwiczenia indywidualne
Ćwiczenia grupowe
Ćwiczenia grupowe
Dyskusje moderowane
Dyskusje moderowane
Gry + Symulacje
Gry + Symulacje
Testy, kwestionariusze
Testy, kwestionariusze
Coaching
Coaching
Prezentacje
Prezentacje
Burza mózgów
Burza mózgów
Zadania indywidualne
Zadania indywidualne

W trakcie szkolenia pracujemy niemal wyłącznie interaktywnie. Aranżujemy gry i scenki, w czasie których poznajecie Państwo praktyczne narzędzia i w trakcie których możecie Państwo doświadczyć sytuacji omawianych na warsztatach. Poza tym realizujemy mnóstwo ćwiczeń i gier edukacyjnych. We wszystkich ćwiczeniach indywidualnych korzystamy z realnych przykładów Uczestników, które poza walorem praktycznym służą również wymianie doświadczeń i wyciągnięciu wniosków.

Jestem zainteresowana/y...

Wpisz swoje dane - skontakujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.
(wymagany email lub telefon)





Kup teraz!

SZKOLENIE OTWARTE

(Dla osoby)

Liczba osób: 15

Miejsce: Warszawa, Kraków, Poznań

2370 PLN netto
(2 915,10 PLN brutto)


Kontakt

W przypadku kłopotów z zamówieniem elektronicznym prosimy pobrać: pobierz zamówienie jako DOC zamówienie.DOCX

zadzwoń:
+48 12 633 0099
+48 735 140 030

Skontaktuj się z nami

(wynagany email lub telefon)